skip to Main Content

ОТДЕЛ „Финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси“ (ФСДЧР)

Чл. 25. (1) Отдел „Финансово счетоводна дейност“ осъществява следните дейности:

 1. Изготвя бюджета на Района и следи за неговото изпълнение;
 2. Изготвя месечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и справки, свързани с изпълнението му;
 3. Разработва тригодишна бюджетна прогноза за приходите и разходите;
 4. Отразява промените по бюджета и предлага корекции в него;
 5. Изготвя всички документи от финансово-имуществен характер, от които произтичат права и задължения за Района;
 6. Осъществява таксуването на услугите по действащите такси и цени, регламентирани в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и услуги;
 7. Осчетоводява и отчита приходите по бюджета и ги превежда в Столична община;
 8. Изготвя и представя ежемесечно в Столична община Справка-декларация по Закона за данък добавена стойност;
 9. Осчетоводява приходите и разходите по собствения бюджет и финансиранията към третостепенните разпоредители с бюджетни кредити;
 10. Обработва първичната счетоводна документация по заприходяването на частна общинска собственост, ДМА и стоково-материални ценности;
 11. Изготвя тримесечни обобщени оборотни ведомости на Района и третостепенните разпоредители;
 12. Следи за разходването на утвърдения фонд „Работна заплата“;
 13. Подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки на служителите;
 14. Издава документи, удостоверяващи трудовия/служебен стаж на служителите;
 15. Оформя и изготвя платежните документи за всички разплащания по собствения бюджет;
 16. Провежда инвентаризации и проверки на парични и стоково-материални ценности и оформя резултатите от проверките;
 17. Организира и осъществява материално-техническото състояние на общинската администрация;
 18. Осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешно-финансов контрол на финансовата и платежна дисциплина, извършва системен анализ на финансовото състояние и финансовите резултати;
 19. Съхранява счетоводните документи и отговаря за предаването им по установения ред в архива;
 20. Издава всички необходими на граждани, юридически лица и служители финансови документи – служебни бележки, фактури, квитанции и други;
 21. Началникът на отдела предоставя становища по проекти на заповеди, вътрешни правила и други документи, свързани с финансовата дейност на общината.
 22. Поддържане на личните трудови досиета на служителите като се съхраняват всички техни молби, договори и допълнителни споразумения към тях, длъжностни характеристики и техните промени във времето, искания за обяснения и обясненията, както и всички документи, касаещи факти по трудовото/служебното правоотношение, както и своевременното им актуализиране и съхраняване в лична папка по опис.
 23. Организиране разработването, утвърждаването и съхранението на длъжностните характеристики на служителите.
 24. Организиране и разработване на длъжностното и поименното длъжностно разписание.
 25. Организиране на процеса на атестиране на служителите.
 26. Предоставяне на личните досиета за лично ползване само с разрешение и срещу подпис на получателя за получил по опис и върнал по опис документите.
 27. Издаване на документи, удостоверяващи трудовия/служебен стаж на служителите.
 28. Изработване на годишен план за обучение на служителите.
 29. Изготвяне на проекти на договори за изработка/поръчка (граждански договори);
 30. Водене на статистическа отчетност за числеността на персонала.
 31. Подготовка и комплектуване на всички необходими документи за обявяване и участие в провеждането на конкурси за вакантните длъжности по трудови и служебни правоотношения.
 32. Въвеждане на данни в годишния Отчетен доклад за състоянието на администрацията на Район „Илинден“ във връзка с чл. 62 от Закона за администрацията.
 33. Въвеждане и актуализиране на информацията в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.
 34. Организиране своевременното подаване на декларациите по чл. 12 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и водене и поддържане на регистрите на декларациите.
 35. Организиране на своевременното подаване на декларациите по чл. 29 от ЗДСл, респективно по чл. 107а от КТ.

Заявления - Образци, подавани към отдела

Back To Top
Skip to content