skip to Main Content
Регистрационен номер Наименование на сдружението Адрес Предмет на дейност Срок за който е учредено Представителни идеални части в сдружението Имена на членове на управителния съвет Адрес на членове на управителния съвет Начин на представи-телство
1 ЕССО12-12-1 гр.София, район Илинден ж.к. Захарна Фабрика, бл.17 гр.София, район Илинден ж.к. Захарна Фабрика, бл.17 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз 5г. 100% 1.Георги Добрев Гетов-председател на Управителният съвет;2.Васил Йотов Зарев-член;3.Атанас Георгиев Траянов-член 1.гр.София, ж.к. Захарна Фабрика бл.17 вх.А ап.5;2.гр.София, ж.к. Захарна Фабрика бл.17 вх.Б ап.7;3.гр.София, ж.к. Захарна Фабрика бл.17 вх.Б ап.10 заедно и поотделно
2 ЕССО12-12-2 гр.София, Илинден, кв. Захарна Фабрика, бл.15 гр.София, район Илинден ж.к. Захарна Фабрика, бл.15 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз 5г. 83,7% 1.Илияна Милкова Костадинова-председател на Управителният съвет;2.Любен Иванов Николов-член;3.Димитричка Неделчева Господинова-член;4.Анка Николова Хаджиянева-Кръстанева-член 1.гр.София, ж.к. Захарна Фабрика бл.15 вх.Б ап.8;2.гр.София, ж.к. Захарна Фабрика бл.15 вх.А ап.4;3.гр.София, ж.к. Захарна Фабрика бл.15 вх.А ап.4;4.гр.София, ж.к. Захарна Фабрика бл.15 вх.Б ап.10 заедно и поотделно
3 ЕССО12-12-3 от 25.07.2012г. гр.София, район Илинден, ж.к. Захарна Фабрика бл.6 гр.София, район Илинден, ж.к. Захарна Фабрика бл.6 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз неопределен срок 82,79% 1.Даниела Петкова Карабова-председател на Управителният съвет;2.Младенка Дончева Тренкова;3.Игнат Петров Игнатов -член 1.гр.София, ж.к. Захарна Фабрика бл.6 вх.А ап.1;2.гр.София, ж.к. Захарна Фабрика бл.6 вх.Б ап.10;3.гр.София, ж.к. Захарна Фабрика бл.6 вх.Б ап.11 заедно и поотделно
4 ЕССО12-12-1 от 29.07.2013г. „БЛОК 19” гр.София, район Илинден, ж.к. Захарна Фабрика бл.19 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз неопределен срок 100% 1.Венка Иванова Рагина-председател на Управителният съвет;2.Стоянка Карабова-член;3.Марийка Якова Сандова -член 1.гр.София, ж.к. Захарна Фабрика бл.19 вх.Б ап.8;2.гр.София, ж.к. Захарна Фабрика бл.19 вх.Б ап.10;3.гр.София, ж.к. Захарна Фабрика бл.19 вх.А ап.5 заедно и поотделно
5 ЕССО12-15-1/ 27.02.2015 г. гр. София, Район „Илинден", ж.к. „Света Троица", бл. 299 гр. София, Район „Илинден", ж.к. „Света Троица", бл. 299 За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 83,438 % 1. Владимир Василев Билярски - председател на управителния съвет; 2. Славка Кръстева Салтикова - член; 3. Десислав Евгениев Крумов - член. 1. ж.к. „Св. Троица", бл. 299, ап. 74; 2. ж.к. „Св. Троица", бл. 299, ап. 5; 3. ж.к. „Св. Троица, бл. 299, ап 2. заедно и поотделно
6 ЕССО12-15-2/ 09.03.2015 г. гр. София, Район „Илинден", ж.к. „Гевгелийски", бл. 11 гр. София, Район „Илинден", ж.к. „Гевгелийски", бл. 11 За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 71,579% 1. Ценко Петров Стоянов-председател на УС; 2. Красимир Тодоров; 3. Милена Николова. гр. София, Район „Илинден", ж.к. „Гевгелийски", бл. 11. заедно и поотделно
7 ЕССО12-15-3 /30.03.2015 гр. София, р-н „Илинден",ж.к.„Св. Троица",бл. 371 гр. София, р-н „Илинден",ж.к.„Св. Троица",бл. 371 За усвояваненасредстваотфондовена ЕС и/илиот държавнияили общинскияфонд,безвъзмезднапомощи субсидиии/илиизползванена собственисредствас цел ремонти обновяванена сградив режим наетажнасобственост безсрочно 87,6% Председател - Пламен Павлов Павлов;Членове:Петър Вадимиров,Галина Куманова Съвпада (бл. 371) заедно и поотделно
8 ЕССО12-15-4/28.04.2015г. гр. София, район "Илинден", ж.к. "Гевгелийски", бл. 2, вх. А и Б гр. София, район "Илинден", ж.к. "Гевгелийски", бл. 2, вх. А и Б За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 85.18% Председател: Бранислав Славчев Димитров;       Членове:       1) Петранка Цв. Иванова; 2) Илка Ангелова гр. София, район "Илинден", ж.к. "Гевгелийски", бл. 2 Заедно и поотделно
9 ЕССО12-15-5/28.04.2015г. гр. София, район "Илинден", ж.к. "Гевгелийски", бл. 2, вх. В и Г гр. София, район "Илинден", ж.к. "Гевгелийски", бл. 2, вх. В и Г За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 81.90% Председател: Петър Атанасов Мицев;         Членове:         1) Виолета Янкова;           2) Боянка Иванова гр. София, район "Илинден", ж.к. "Гевгелийски", бл. 2 Заедно и поотделно
10 ЕССО12-15-6/28.04.2015г. гр. София, район "Илинден", ж.к. "Гевгелийски", бл. 2, вх. Д, Е, Ж гр. София, район "Илинден", ж.к. "Гевгелийски", бл. 2, вх. Д, Е, Ж За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 85.64% Председател: Олег Ас. Стоименов;   Членове:         1) Екатерина Борисова Ангелова;       2) Светлана Димитрова гр. София, район "Илинден", ж.к. "Гевгелийски", бл. 2 Заедно и поотделно
11 ЕССО12-15-7/11.05.2015г. гр. София, район "Илинден", ж.к. "Захарна фабрика", бл. 69 гр. София, район "Илинден", ж.к. "Захарна фабрика", бл. 69 За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 86.132% Председател: Бужка Панайотова Лукич Членове: 1) Бистра Симеонова Митова2) Загорка Трайкова Младенова3) Яни Митков Козалиев гр. София, район "Илинден", ж.к. "Захарна фабрика", бл. 69 Заедно и поотделно
12 ЕССО 12-15-16/03.11.2015г. гр. София,  ж.к. "Света Троица", бл. 173, вх. В и Г гр. София, район "Илинден", ж.к. ""Света Троица", бл. 173, вх. В и Г За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 93.56% Председател на УС (управител):Иван Петров Ивановв гр. София, район "Илинден", ж.к. ""Света Троица", бл. 173, вх. Г Заедно и поотделно
13 ЕССО 12-15-17/ 17.11.2015г гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Света Троица“, бл. 298 гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Света Троица“, бл. 298 За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 69,221% Председател на УС (управител): Васил Йоникиев Стоянов; Членове: 1) Митко Стоянов Димитров; 2) Тодор Любомиров Котопанов; гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Света Троица“, бл. 298 Заедно и поотделно
14 ЕССО 12-15-18/ 26.11.2015г. гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 7 гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 7 За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 0,8402% Председател на УС (управител):    Константин Атанасов Динев; Членове: 1) Христо Асенов Илчев;        2) Румяна Борисова Попова; гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 7 Заедно и поотделно
15 ЕС СО12-15-19/10.12.2015г. гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 120 гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 120 За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 0,9575 Председател на УС (управител):    Владимир Ананиев Хранов; Членове:     1) Венцислав Цветанов Николов;                 2) Маргарита Викторова Стоянова- Цакова; гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 120 Заедно и поотделно
16 ЕС СО12-15-20/15.12.2015г гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 31 гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 31 За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 1 Председател на УС (управител):    Мариян Живков Живков; Членове:     1) Мариана Цветкова Василева;                 2) Костадин Христов Новков; гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 31 Заедно и поотделно
17 ЕС СО12-15-21/21.12.2015г. гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 12, вх. А и Б гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 12, вх. А и Б За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 100% Председател на УС (управител): Райна Иванова Стоичкова; Членове: 1) Николай Алексиев Державин; 2)Георги Русев Ангелов; гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 12, вх. А и Б Заедно и поотделно
18 ЕС СО12-15-22/22.12.2015г. гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 32, вх. А и Б гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 32, вх. А и Б За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 100% Председател на УС (управител): Стефко Атанасов Аенски; Членове: 1) Михаил Стоянов Миланов; 2) Божидар Стоянов Костов; гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 32, вх. А и Б Заедно и поотделно
19 ЕС СО12-15-25/28.12.2015г. гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 24, вх. А и Б гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 24, вх. А и Б За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 100% Председател на УС (управител): Георги Томов Димитров; Членове: 1) София Драганова Димитрова; 2) Венцислав Славчев Панайотов гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 24, вх. А и Б Заедно и поотделно
20 ЕС СО12-15-23/28.12.2015г. гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 28, вх. А и Б гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 28, вх. А и Б За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 100% Председател на УС (управител): Цветан Светославов Нинов; Членове: 1)Стоян Георгиев Метларов; 2) Цветан Николов Нешев; гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 28, вх. А и Б Заедно и поотделно
21 ЕС СО12-15-24/28.12.2015г. гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 16, вх. А и Б гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 16, вх. А и Б За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 83,33% Председател на УС (управител): Вержиния Илиева Захариева; Членове: 1)Стефка Добрева Младенова; 2) Димитър Стефанов Христов; гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 16, вх. А и Б Заедно и поотделно
22 ЕС СО12-15-26/28.12.2015г. гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 23, вх. А и Б гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 23, вх. А и Б За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 100% Председател на УС (управител): Сава Георгиев Савов; гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 23, вх. А и Б Заедно и поотделно
23 ЕС СО 12-15-27 от 30.12.2015г. гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 20, вх. А и Б гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 20, вх. А и Б За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 100% Председател на УС (управител): Цветелина Валентинова Миронова; Членове: 1)Даниела Рачева Денчева; 2) Калинка Константинова Мутафова; гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 20, вх. А и Б Заедно и поотделно
24 РИЛ16-НЦ62-12/19.01.2016г. гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 30, вх. А и Б гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 30, вх. А и Б За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 100% Председател на УС (управител): Албена Ефтимова Тодорова; Членове: 1) Радина Живкова Манова; 2)Снежана Трендафилова Рашкова; гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 30, вх. А и Б Заедно и поотделно
25 РИЛ16-НЦ62-10/18.01.2016г. гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 1, вх. А и Б гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 1, вх. А и Б За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 100% Председател на УС (управител): Михаил Андонов Кирилов; Членове: 1) Росица Йорданова Паунова; 2) Виктор Димитров Симов; гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 1, вх. А и Б Заедно и поотделно
26 РИЛ16-НЦ62-11 /18.01.2016г. гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 14, вх. А и Б гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 14, вх. А и Б За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 100% Председател на УС (управител): Иван Стефанов Иванов; Членове: 1)Стефан Благоев Петков; 2) Красимир Тодоров Борисов; гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 14, вх. А и Б Заедно и поотделно
27 РИЛ16-НЦ62-15 /21.01.2016г. гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 122, вх. 1, 2 и 3 гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 122, вх. 1, 2 и 3 За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 80% Председател на УС (управител): Димитър Георгиев Димитров; Членове: 1)Мирчо Василев Мирчев; 2) Анета Стефанова Атанасова; гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 122, вх. 1, 2 и 3 Заедно и поотделно
28 РИЛ16-НЦ62-16 /22.01.2016г. гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 38 вх. А и Б гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 38 вх. А и Б За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 87,562% Председател на УС (управител): Иван Йорданов Стоилков; Членове: 1) Илиян Емилов Асенов; 2) Петър Димитров Захариев; гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 38 вх. А и Б Заедно и поотделно
29 РИЛ16-НЦ62-18 /25.01.2016г. гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 8 вх. А и Б гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 8 вх. А и Б За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 100% Председател на УС (управител): Николай Бориславов Христов; Членове: 1) Венетка Йорданова Григорова; 2) Пламен Стефанов Колев; гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 8 вх. А и Б Заедно и поотделно
30 РИЛ16-НЦ62-17 /22.01.2016г. гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 27 вх. А и Б гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 27 вх. А и Б За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 100% Председател на УС (управител): Димитър Георгиев Брусарски; Членове: 1) Цветан Георгиев Цветанов; 2) Костадин Панталеев Атанасов; гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 27 вх. А и Б Заедно и поотделно
31 РИЛ16-НЦ62-20 /28.01.2016г. гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 50 гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 50 За усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и/или от държавния или общинския фонд, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 100% Председател на УС (управител): Владимир Величков Петров гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 50 Заедно и поотделн
Back To Top
Skip to content