skip to Main Content
Телефон за информация и деловодни справки: 02 / 439 73 25

Столична община - Район "Илинден"

гр. София, п. к. 1309

ж. к. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51-А, вх. Б

факс: 439 73 61

e-mail: info@ilinden.bg

web: www.ilinden.bg


Работно време на администрацията

от понеделник до петък – от 08:30 ч. до 17:00 ч.

Обедна почивка: от 12:30 ч. до 13:00 ч.

Приемно време за граждани

Кмет: понеделник – от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Ръководство и служители: вторник – от 09:30 ч. до 12:30 ч.; сряда – от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Център за административно облужване: от 08:30 ч. до 17:00 ч. – при непрекъснат режим на работа с потребителите.

rabotno-vreme-adm
banking-iban-img

Банкова сметка за заплащане на услуги предоставяни от Есграон

СО – РАЙОН „ИЛИНДЕН“
ОБЩИНСКА БАНКА АД КЛОН „ЛЮЛИН“
IBAN: BG 28 SOMB 9130 31 19120601
BIC: SOMBBGSF

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Поради ремонт в сградата на Районна администрация „Илинден“ се налага временно преместване на служителите в помещения, в които няма техническа възможност да се прехвърлят и телефоните. По тази причина молим, да ползвате електронните пощи на служителите по отделните направления за връзка с тях до приключване на строително-ремонтните дейности!

Кабинет на кмета

Длъжност Име и фамилия Телефон E-mail № кабинет, етаж
Кмет Иван Божилов 439 73 60 ivan.bozhilov@ilinden.bg ет. 4, стая 400
Длъжност Име и фамилия Телефон E-mail № кабинет, етаж
Специалист - сътрудник на кмета Зорница Гаврилова 439 73 60 z.gavrilova@ilinden.bg ет. 4, стая 401
Специалист - сътрудник на кмета Михаела Нешева 439 73 60 mihaela.nesheva@ilinden.bg ет. 4, стая 401
Заместник-мет на Район „Илинден“ Галя Минчева 439 73 34 galya.mincheva@ilinden.bg ет. 3, стая 300
Заместник-кмет на Район „Илинден“ Мария Тодорова 439 73 35 maria.todorova@ilinden.bg ет. 3, стая 302
Секретар на Район „Илинден“ Мариян Живков 439 73 25 marian.zhivkov@ilinden.bg ет. 4, стая 422
Главен архитект на Район „Илинден“ арх. Борис Костадинов 439 73 32 boris.kostadinov@ilinden.bg ет. 2, стая 220
Финансов контрольор Цветелина Босилкова 439 73 62 tsvetelina.bosilkova@ilinden.bg ет. 4, стая 415
Главен експерт ОМПЗБ Александър Иванов 439 73 54 aleksandar.ivanov@ilinden.bg ет. 3, стая 316
Главен инженер Станислав Зарков 439 73 28 stanislav.zarkov@ilinden.bg ет. 2, стая 216
Главен юрисконсулт Поля Пенчева-Каломенска 439 73 42 polia.pencheva@ilinden.bg ет. 3, стая 310
Секретар на МКБППМН Ренгия Котева 439 73 51 rengia.koteva@ilinden.bg ет. 3, стая 313

Обща администрация

Център за административно обслужване (ЦАО)

Длъжност Име и фамилия Телефон E-mail № кабинет, етаж
Главен специалист Първолета Георгиева 439 73 23 p.georgieva@ilinden.bg ет. 1, стая 116
Главен специалист Детелина Михайлова 439 73 22 d.mihailova@ilinden.bg ет. 1, стая 116
Младши експерт  Ани Кирилова 439 73 25 ani.kirilova@ilinden.bg ет. 1, стая 116
Главен специалист Виолета Зарева 440 73 25 violeta.zareva@ilinden.bg ет. 1, стая 117
Специалист – куриер  Милена Златкова 439 73 25 milena.zlatkova@ilinden.bg ет. 1, стая 116

Финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси (ФСДЧР)

Длъжност Име фамилия Телефон E-mail № кабинет, етаж
Началник на отдел Лидия Николова 439 73 69 l.nikolova@ilinden.bg ет. 4, стая 424
Главен екпсерт ЧР Десислава Рабакова 439 73 66 desislava.rabakova@ilinden.bg ет. 4, стая 419
Главен счетоводител „Образование“ Петя Грозданова 439 73 68 petya.grozdanova@ilinden.bg ет. 4, стая 423
Старши счетоводител Емилия Иванова 439 73 63 emiliya.ivanova@ilinden.bg ет. 4, стая 416
Старши експерт Станислава Станкова 439 73 41 stanislava.stankova@ilinden.bg  ет. 4, стая 420
Счетоводител Славейка Григорова 439 73 65 sl.grigorova@ilinden.bg  ет. 4, стая 418
Счетоводиел – каса Рада Милоева - Карапетрова 439 73 24 rada.miloeva@ilinden.bg ет. 1, стая 116
Счетоводител Иванина Стефанова 439 73 64 ivanina.stefanova@ilinden.bg  ет. 4, стая 417
Изпълнител – домакин Анна Петрова 439 73 50 anna.petrova@ilinden.bg  ет. 3, стая 312

Правнонормативно обслужване и образование (ПНОО)

Длъжност Име фамилия Телефон E-mail № кабинет, етаж
Началник на отдел ПНОО Люба Янчева 439 73 43 lyuba.yancheva@ilinden.bg ет. 3, стая 306
Младши експерт  Вера Златарева 439 73 44 vera.zlatareva@ilinden.bg ет. 3, стая 304
Главен експерт Анжела Лозанова 439 73 45 a.lozanova@ilinden.bg ет. 3, стая 307
Главен експерт Атлаза Василева 439 73 49 a.vasileva@ilinden.bg ет. 3, стая 311

Специализирана администрация

Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология и контрол по строителството (ИИБЕКС)

Длъжност Име и фамилия Телефон E-mail № кабинет, етаж
Началник на отдел ИИБЕКС арх. Петър Духлински 439 73 30 peter.duhlinski@ilinden.bg ет. 2, стая 218
Главен експерт Боряна Христова 439 73 26 b.hristova@ilinden.bg ет. 2, стая 214
Главен експерт Мария Монева  439 73 29 mariya.moneva@ilinden.bg ет. 2, стая 217
Старши експерт Лидия Рукова 439 73 26 lidiya.rukova@ilinden.bg ет. 2, стая 214
Специалист Нина Батеева 439 73 26 nina.bateeva@ilinden.bg ет. 2, стая 214
Специалист Цветелина Иванова 439 73 29 tsvetelina.ivanova@ilinden.bg ет. 2, стая 217

Регистрация и контрол на търговската дейност и управление на общинската собственост и жилищния фонд (РКДТ и УОСЖФ)

Длъжност Име фамилия Телефон Е-mail № кабинет, етаж
Началник на отдел РКДТ и УОСЖФ Калин Григоров 439 73 52 kalin.grigorov@ilinden.bg ет. 3, стая 314
Главен експерт Димитрина Ценова 439 73 57 dimitrina.tsenova@ilinden.bg ет. 3, стая 323
Главен екпсерт Радост Маринкова 439 73 46 radost.marinkova@ilinden.bg ет. 3, стая 308
Специалист Таня Петрова 439 73 57 tanya.petrova@ilinden.bg ет. 3, стая 323
Старши експерт Гергана Пилитова 439 73 53 g.pilitova@ilinden.bg ет. 3, стая 315
Старши експерт Александра Данчева 439 73 53 aleksandra.dancheva@ilinden.bg ет. 3, стая 315
Главен специалист Гретиян Георгиев 439 73 46 gretiyan.georgiev@ilinden.bg ет. 3, стая 308
Главен специалист Иво Захариев 439 73 46 ivo.zahariev@ilinden.bg ет. 3, стая 308
Специалист Михаела Нешева 439 73 61 mihaela.nesheva@ilinden.bg ет. 4, стая 401

Устройство на територията, кадастър и регулация (УТКР)

Длъжност Име фамилия Телефон E-mail № кабинет, етаж
Началник на отдел УТКР       ет. 2, стая 219
Главен екпсерт Юлия Папазова 439 73 31 y.papazova@ilinden.bg  ет. 2, стая 219
Главен специалист Здравка Стоянова 439 73 39 z.stoyanova@ilinden.bg ет. 2, стая 222
Специалист Александър Александров 439 73 37 a.aleksandrov@ilinden.bg ет. 2, стая 221

Обществени поръчки, търгове и конкурси (ОПТК)

Длъжност Име фамилия Телефон E-mail № кабинет, етаж
Началник на отдел ОПТК Анна Ценова 439 73 36  anna.koycheva@ilinden.bg ет. 4, стая 407
Главен експерт Симона Чернева 439 73 42 simona.cherneva@ilinden.bg ет. 3, стая 303
Главен експерт Соня Венкова-Иванова 439 73 47 sonya.venkova@ilinden.bg ет. 3, стая 309
Главен експерт инж. Евгения Стоянова 439 73 27 evgenia.stoianova@ilinden.bg ет. 2, стая 215
Главен специалист Ралица Григорова 439 73 59 r.grigorova@ilinden.bg ет. 3, стая 322
Специалист Зорница Гаврилова 439 73 61 z.gavrilova@ilinden.bg ет. 4, стая 401
Back To Top
Skip to content