skip to Main Content
ilinden-novini

Проект „Повишаване на квалификацията на служителите чрез обучение” по Оперативна програма „Административен капацитет“ /ОПАК/

Проект „Повишаване на квалификацията на служителите чрез обучение“   Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/ Приоритетна ос: ІІ. „Управление на човешките ресурси” Подприоритет 2.2 : „Компетентна и ефективна държавна администрация” Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07 Договор №  А12-22-6/12.03.2014г. Стойност на проекта: 60 964, 08…

Back To Top
Skip to content