skip to Main Content
ilinden-novini

Обявление относно Наредба на Столичен общински съвет за преместваемите обекти

На основание чл. 31 от Наредба на Столичен общински съвет за преместваемите обекти, за рекламите, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО), Столична община - район "Илинден" съобщава на заинтересованите лица по чл.…

ilinden-novini

Съобщение за длъжността „Началник на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ в  СО – Район „Илинден“

На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на постигнати резултати, конкурсната процедура за длъжността „Началник на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ в  СО – Район…

ilinden-novini

Обявление относно конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Началник на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“

Обявление относно конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Началник на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“

ilinden-novini

Спиране на водоподаването в ж.к. „Захарна фабрика“

УВЯЖЯУМИ СЪГРАЖДАНИ, „Софийска вода" АД Ви уведомява, че предстои планирано спиране на водата, както следва:   Местоположение: Зона за спиране : ж.к. Захарна фабрика - района между ул. Кукуш, ул. Божана, ул. Билянини извори, ф-ма Загато и сградата на А1…

ilinden-novini

Прекъсване на ел. захранването в сградата на Район „Илинден“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че във връзка с извършване на електромонтажни дейности от „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД на 07.10.2022 г. от 14.00 часа до края на работния ден ще бъде прекъснато електрозахранването в сградата на район „Илинден“.

ilinden-novini

Стартира процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Стартира набиране на проектни предложения за предоставяне на средства за енергийно обновяване на българските домове по Процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I". Всички подробности относно процедурата ожете да намерите на следния…

ilinden-novini

Обявления

СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 519/07.07.2022г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-1300/29.07.2022г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на части от имот–терен публична общинска собственост с площ от…

ilinden-novini

Уведомление за инвестиционно намерение (ИП) „Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир: железопътни участъци София – Перник и Перник – Радомир“ с възложител ДП НКЖИ

Уведомление за инвестиционно намерение (ИП) „Модернизация на железопътна линия София - Перник - Радомир: железопътни участъци София - Перник и Перник - Радомир" с възложител ДП НКЖИ

ilinden-novini

Дни на отворените врати по проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради SHEERenov“, организирани от Столична община

Дни на отворените врати по проект "Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради SHEERenov", организирани от Столична община

Back To Top
Skip to content