skip to Main Content

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

ilinden-novini

СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 747/27.07.2023 г. на СОС и Заповед № СОА23-РД09-1848/18.08.2023 г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от терен с площ от 24,00 /двадесет и четири/ кв.м., с идентификатор 68134.1203.913 по КККР на гр. София, представляващ част от УПИ II – за озеленяване, квартал 41, м. „ж.к. Разсадника – Бежанци“- 2001, на територията на Район „Илинден”, за разполагане на преместваем обект – павилион № /3 и 4 обединени/ и част от терен с площ от 12,00 /дванадесет/ кв.м., с идентификатор 68134.1203.913 по КККР на гр. София, представляващ част от УПИ II – за озеленяване, квартал 41, м. „ж.к. Разсадника – Бежанци“ – 2001, на територията на Район „Илинден”, за разполагане на преместваем обект – павилион № 5. АПОС № 38/06.03.2023 Специфично конкурсно условие – търговска дейност

Начална конкурсна месечна наемна цена:

  1. Терен за павилион № 3 и 4 /обединени/ – 132,00 лева
  2. Терен за павилион № 5 – 72,00 лева

Гаранция за участие в размер на  300.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията –  до 14.00ч. на 03.10.2023 г.             от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл.51А служба „ЦАО” – фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 03.10.2023 г. включително в служба „ЦАО” на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 04.10.2023 г. от 14.00 ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв.  /без ДДС/

Back To Top
Skip to content