skip to Main Content

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

ilinden-novini

СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 570/29.06.2023г на СОС и Заповед № СОА23-РД09-1803/14.08.2023г. на кмета на Столична община продължава конкурсната процедура за отдаване под наем на Общинската част от сграда с идентификатор 68134.1203.917.10 – частна общинска собственост, с обща разгъната площ от 157,96 кв.м. /полезна площ от 121,80 кв.м. и идеални части от 36,16 кв.м. /, включваща в себе си:

– Самостоятелен обект с идентификатор 68134.1203.917.10.1, по КККР с площ 62,32 кв.м.,

– Самостоятелен обект с идентификатор 68134.1203.917.10.3, по КККР с площ 95,64 кв.м.

с 2 бр. балкони, по КККР на гр. София, попадаща в поземлен имот с идентификатор: 68134.1203.917 по КККР, представляващ УПИ І за „ЖС, КОО и подземни гаражи“ от кв. 42, м. „Разсадника – Бежанци”, по плана на гр. София, за срок от 10 години с предназначение – за търговска дейност и офис, с административен адрес – район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, ул. „Цар Симеон“ № 263, одобрен със Заповед №РД-18-49/16.09.2015г. на ИД на АГКК, , АОС № 100/ 26.10.2020г.

Специфично конкурсно условие – за търговска дейност и офиси

Допълнително конкурсно условиевсички неотложни основни ремонти с цел възстановяване на сградата са за сметка на наемателя със срок за изпълнение до 3 години, като същият се задължава да представи доказателства за извършените ремонти дейности.

Начална месечна конкурсна наемна цена – 360,00 (триста и шестдесет) лева без ДДС.

Гаранция за участие в размер на  300.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14.00ч. на 24.11.2023г.             от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл.51А служба „ЦАО” – фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 24.11.2023г. включително в служба „ЦАО” на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 27.11.2023г. от 14.00ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв.  /без ДДС/

Back To Top
Skip to content