skip to Main Content

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

ilinden-novini

СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 748/27.07.2023 г. на СОС и Заповед № СОА23-РД09-1849/18.08.2023 г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на терен частна общинска собственост с обща площ от 40.00 кв.м., включваща в себе си покрита площ – 24.00 кв.м. и открита площ – 16.00 кв.м. с предназначение –  разполагане на 1 брой преместваемо съоръжение по индивидуален проект, находящо се на територията на Район „Илинден“ с идентификатор 68134.1202.456 по КККР на гр. София, представляващ УПИ V за „ЖС, читалище и ТП“ от кв. 8, м. „Разсадника Бежанци“ – 2001 г. АОС № 190/25.02.2020 г. Срокът за отдаване под наем е 5 /пет/ години, с възможност за продължение до 5 години, след изпълнение на нормативните изисквания и разпоредби на чл. 30, ал. 5 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално – декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на CO.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 288,00 лв., /без ДДС/

Гаранция за участие в размер на:  300.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията –  до 14.00ч. на 02.10.2023 г.             от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл.51А служба „ЦАО” – фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 02.10.2023 г. включително в служба „ЦАО” на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 03.10.2023 г. от 11.00 ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв.  /без ДДС/

 

Back To Top
Skip to content