skip to Main Content

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

ilinden-novini

СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 571/29.06.2023 г. на СОС и Заповед № СОА23-РД09-1801/14.08.2023 г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост, представляващо самостоятелен обект в сграда с площ от 23.71 кв. м. заедно със съответните ид. ч. от общите части на сградата и толкова ид. ч. от правото на строеж върху мястото, находящо се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, бл. 145 В, вх. А, ет. 1 (партер), МАГАЗИН № 1, попадащ в УПИ I, кв. 8, м. „Разсадника – Бежанци“ – 2001, отразен в КК и КР на гр. София, одобрен със Заповед № РД-18-49/16.09.2015 г. на ИД на АГКК, с идентификатор 68134.1202.449.16.98, АОС № 305/23.08.2021 година.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 165,00 лв., /без ДДС/

Гаранция за участие в размер на:  300.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията –  до 14.00ч. на 28.09.2023 г.             от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл.51А служба „ЦАО” – фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 28.09.2023 г. включително в служба „ЦАО” на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 29.09.2023 г. от 10.00 ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв.  /без ДДС/

Back To Top
Skip to content