Илинден
| Последно обновяване на

Обявления


Съобщение

Публикувана на: 30/06/2014 в 04:15:55 PMВъв връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Провеждане на дейности по информация и публичност за реализиране дейностите на проект „Повишаване на квалификацията на служителите чрез обучение“, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”,  приоритетна ос ІІ ”Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2.”Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия ВG051PO002/13/2.2-07, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд обявяваме, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите кандидате ще се проведе на 01.07.2014г. от 16,30ч. в зала 421 на СО - район „Илинден“, ул. „Билянини извори“10.