Илинден
| Последно обновяване на

Откриваща пресконференция на проект „Повишаване на квалификацията на служителите чрез обучение" по ОПАК

Публикувана на: 23/07/2014 в 10:58:47 AM


На 22 юли в Хотел „Света София” в столицата, се проведе откриваща пресконференция на проект „Повишаване на квалификацията на служителите чрез обучение", реализиран от Район „Илинден” и съфинансиран от Европейския социален фонд и Републиканския бюджет, чрез Оперативна програма „Административен капацитет”.

На пресконференцията присъстваше екипът, отговорен за изпълнението на проекта, гости – представители на районната администрация и на други райони от Столична община, на различни институции и представители на фирми – изпълнители на дейности по проекта.

Пресконференцията бе открита от ръководителят на проекта г-жа Галя Минчева, заместник-кмет на Район „Илинден”, която презентира пред присъстващите основната цел на проекта и неговите специфични цели, както и дейностите, чрез които екипът си е поставил задачата да постигне желаните резултати и тяхното мултиплициране.

Г-жа Минчева обоснова формулирането на целите на проекта и избора на дейностите за тяхното постигане, като изтъкна връзката със стратегическите политики за сближаване на Европейската общност, съгласно които се налага необходимостта от предприемането на специални действия за укрепване на административния капацитет и постигане на общи стандарти и правила в държавната администрация.

В хармония със залегналите в стратегическите документи приоритети за подобряване нa работата на държавната администрация, с цел реализиране на ефективни политики и - чрез по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса - създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост, екипът на проекта подчерта потребностите на Район „Илинден“ и необходимостта от повишаване на професионализма и административния капацитет на неговите служители в определени области на техните компетенции и дейности.

Чрез стартирането на проект „Повишаване на квалификацията на служителите чрез обучение" ръководството на Район „Илинден“ си поставя задачата да развива служителите от районната администрация паралелно с променящите се потребности на обществото, перманентно да подобрява управлението на човешките ресурси и качеството на комуникацията, както между отделните звена и служители от администрацията, така и с гражданите, да съкращава пътя на комуникацията, да модернизира и подобрява качеството на обслужването на гражданите и бизнеса, да намалява разходите и бюрократичните процедури. „Всичко това е изпълнимо само чрез системно обучение и надграждане на квалификацията на служителите.“ - подчерта г-жа Минчева.

След презентацията на проекта и последвалите изказвания на гостите, пресконференцията завърши с уверението на ръководството на Район „Илинден“, че негова основна грижа са хората – както в лицето на служителите от администрацията, така и в лицето на клиентите на администрацията – гражданите и представителите на бизнеса. „В този ред на мисли, нашата основна задача е тяхната удовлетвореност и взаимно доверие, а пътят за постигането им минава през непрекъснато разширяване на кръгозора от специализирани знания и повишаване на професионалните компетентности на нашите служители.“ – заключи пресконференцията г-жа Минчева.

Повече снимки може да разгледате тук