Илинден
| Последно обновяване на

Обявления


Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител

Публикувана на: 02/07/2014 в 05:09:04 AM


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“, със седалище и адрес: гр. София, ж. к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-210/30.06.2014 г. на кмета на район „Илинден“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

І.    Длъжност: НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ“

  1. 1. Кратко описание на длъжността:
  • Организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на отдела;
  • Организира проверки за законоустановеното функциониране на търговските обекти, реда и правото на ползване на терени и нежилищни имоти – общинска собственост;
  • Участва и отговаря за подготовката и провеждането на конкурси за отдаване под наем на имоти – общинска собственост.
  1. 2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

2.1. Образование: висше – бакалавър;

2.2. Област на образованието: икономика;

2.3. Професионален опит: четири години или минимален ранг – ІІІ младши;

2.4. Работна заплата: 390 – 1400 лева;

2.5. Да познава: Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за задълженията и договорите, Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на СО, Наредба за условията и реда на провеждане на търгове и конкурси, Наредба за общинската собственост.

  1. 3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство

Отлична компютърна грамотност – MS Office, опит в областта на регистрацията и контрола на търговска дейност.

  1. 4. Начин на провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и интервю.
  1. 5. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Писмено заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;

5.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (според изискванията за длъжността);

5.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

  1. 6. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: административната сграда на СО – район „Илинден“, ж. к. „ Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, деловодството на района, стая 116, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в десетдневен срок от датата на публикуването на обявлението.
  1. 7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на районната администрация и в сградата на Район „Илинден“ на информационното табло на ІІІ етаж.

За контакти: тел.: 02/439 73 66 – главен експерт „Човешки ресурси“.