Илинден
| Последно обновяване на

Програми и проекти


Програма „Зелена София" - 2014 г.

Публикувана на: 20/05/2014 в 01:27:08 AM


Програма „Зелена София" - 2014 година


Със Заповед № СО-РД-09-1283/15.05.2014 г. Столична община обявява процедура за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2014 година.

Краен срок за подаване на проектните предложения:
16 юни 2014 г. – 17:00 ч.


Място на подаване на проектните предложения: деловодство на Район „Илинден”. Адрес: ж.к. Захарна фабрика, ул. „Билянини извори” № 10 вх. „Б”.

Начини на подаване на проектните предложения:
 • Формуляра за кандидатстване и всички образци и приложения към него можете да изтеглите от тук;
 • Формулярите за кандидатстване се попълват на български език, на компютър, в зададения MS WORD формат;
 • Допуска се попълване на ръка само на образците от 1.1 до 1.5 към формуляра за кандидатстване, но ясно и четливо;
 • Готовите проектни предложения се подават в деловодството на Район „Илинден” в 1 оригинал на хартиен носител и 1 – на електронен носител, като подаването става в запечатан плик, на който се изписват имената на кандидата, пълния му адрес за кореспонденция, телефон и e-mail адрес за връзка.
Краен срок за обявяване на резултатите от класирането на кандидатите: 24 юли 2014 г.

Пълната информация и насоки относно кандидатстването по Програма „Зелена София” за 2014 г. е заимствана от сайта на Столична община – www.sofia.bg, дирекция „Зелена система” – рубрика „Актуално”.


Информация за програмата:


 • Откриване процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма "Зелена София" за 2014 г.

 • Заповед за обявяване на процедура за финансиране на проекти по Програма "Зелена София" за 2014 г.

 • Списък на материали и оборудване за доставка по Програма "Зелена София" за 2014 г.

 • Списък на длъжностни лица от районните администрации за указания, насоки и информация по Програма "Зелена София" за 2014 г.

 • Правила за управление на Програма "Зелена София", изменени с Решение №140 от 22.03.2012 г. на Столичен общински съвет

 • Утвърдени от Кмета на СО насоки за кандидатстване по Програма "Зелена София" за 2014 г.

 • Изображения на растителност и градинско обзавеждане по програма "Зелена София"

 • Договор за доставка на растителност, цветя, тревен чим и тревни смески, паркова мебел, машини, инструменти и материали за ремонт по проект: „Зелена София”


  Формуляри за кандидатстване:

  Образец 1.1 - Протокол и решение на етажната собственост

  Образец 1.2 - Декларация

  Образец 1.3 - Удостоверение

  Образец 1.4 - Декларация

  Образец 1.5 - Отчет

  Приложение А - Формуляр за кандидатстване

  Приложение Б - Бюджет


  Декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2, във връзка с чл.14 от ЗПРКИ