Илинден
| Последно обновяване на

Обявления


Обява

Публикувана на: 14/12/2013 в 11:47:23 PM


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН ИЛИНДЕН”
София, п.к. 1345, ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” №10, вх.Б

телефон: 4397360     факс: 4397361        website: www.ilinden.bg e-mail: info@ilinden.bg

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА 5 И 6 ГОДИШНИ ДЕЦА!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с постъпили многобройни запитвания от родители на деца, посещаващи трета и четвърта  подготвителни групи в детските градини, относно отсъствията на децата през учебната година, моля да предприемете необходимото за своевременно информиране и запознаване на родителите с действащите разпоредби като следва:

1. Съгласно изскванията на  чл.30, ал.4 от ППЗНП / Правилник за прилагане закона за народната просвета / „ В детските градини посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително уведомяване от родителите или настойниците. За времето, през което детето не е посещавало детска градина, не се заплаща такса. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини”.

2. В параграф 4 от допълнителните разпоредби на ППЗСПД /Правилник за приложение на закона за семейни помощи за деца / е указано, че „Уважителни причини” са налице ако:

-         за отсъствията е представена медицинска бележка;

-         отсъствията са до 10 дни за периода от 15 септември – 31 май с уведомление от родителя;

-         отсъствията са за периода 1 юни – 14 септември

ИВАН  БОЖИЛОВ

КМЕТ на СО – РАЙОН ИЛИНДЕН”