Илинден
| Последно обновяване на

Обявления


Покана - 29.11.2013г.

Публикувана на: 29/11/2013 в 02:37:11 AM


На основание Писмо №СО-6600-3395/1/ от 25.11.2013г. на СО е  открита  процедура за възлагане на обществена  поръчка чрез публична покана  по реда на глава осма „а” във връзка с чл.14, ал.3 от ЗОП и  в изпълнение на Заповед  № РД 09-305/28.11.2013г.на кмета на СО район „Илинден” с предмет: „Обновяване на четири броя съществуващи детски площадки на територията на район „Илинден” по две обособени позиции:

Първа обособена позиция: Проектиране и изграждане на два броя съществуващи детски площадки в 21 ОДЗ с приблизителна площ 250 кв.м., разположени в ж.к.”Захарна фабрика”, кв.4, съгласно изготвено техническо задание;

Втора обособена позиция: Проектиране и изграждане на два броя съществуващи детски площадки в 51 ОДЗ с приблизителна площ 160 кв.м., разположени в ж.к.”Света Троица”, ул.”Цар Симеон” № 271, кв.40, м.”Разсадника-Бежанци”, съгласно изготвено техническо задание.

Срок за подаване на офертите – до 17:00 часа на 06.12.2013г.

Отваряне на офертите: на 09.12.2013г. в зала № 421 на Район “Илинден

Цена на конкурсната документация: 8.00/осем/ лева с вкл.ДДС.

Документацията може да бъде закупена до 06.12.2013 г. до 17:00 часа на касата на районната администрация в ж.к.”Зах.фабрика” бл.51А, вх.Б.

Публичната покана е публикувана в АОП.