Илинден
| Последно обновяване на

Обявления


ОБЯВА ЗА КОНКУРС ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Публикувана на: 02/07/2013 в 05:14:51 AM


ОБЕДИНЕНО  ДЕТСКО  ЗАВЕДЕНИЕ  №  179  „СИНЧЕЦ”

Гр. София    - р-н  Илинден    ул. „Кукуш” № 34   тел./факс437 2148

437 2149 e-mail odz179@abv.bg ; odz179zas@abv.bg

Директор  ЕМИЛИЯ   БОГДАНОВА - ЛЮТАЧКА


О Б Я В  А

 

ОБЕДИНЕНО  ДЕТСКО  ЗАВЕДЕНИЕ  №  179 „ СИНЧЕЦ    ОБЯВЯВА  КОНКУРС  ПО  ДОКУМЕНТИ   ЗА  СЛЕДНИТЕ  ДОПЪЛНИТЕЛНИ   ПЕДАГОГИЧЕСКИ  УСЛУГИ  :

 

 • АНГЛИЙСКИ   ЕЗИК
 • НАРОДНИ   И  МОДЕРНИ  ТАНЦА
 • ФУТБОЛ
 • ПРИЛОЖНО   ИЗКУСТВО

 

 

 

І . НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА  УЧАСТИЕ   В  КОНКУРСА:

 1. Заявление   за  участие ;
 2. Съдебно  решение   за  упражняване   на  съответния  вид  дейност  и  устав  на  сдружението,  при  условие,  че  участникът  не е  юридическо  лице ;
 3. Документ  за  правоспособност  на  преподавателите ;
 4. Удостоверение  за  актуално  правно  състояние на  кандидата ( оргинал, или  официално  заверен  препис) ;
 5. Декларация,  че  няма  свързани  лица  между  кандидата  и  органа  пред  който  се  кандидатства,  съгласно  Закона за  предотвратяване конфликт  на    интереси ;
 6. Свидетелство  за  съдимост (  за  праподавателите) ;
 7. Свидетелство  от  диспансер (  за  преподавателите);
 8. Документи  за  квалификация  и  правоспособност  на  преподавателите ;
 9. Референции

10.  Оферта ,  която  съдържа  -  учебното  съдържание  по  възрастови  групи и цена  на  услугата  за  обучение  на  едно  дете.

ІІ. КРИТЕРИИ   И   МЕТОДИКА   ЗА  ОЦЕНКА  НА  ОФЕРТИТЕ

 

 • Високо  квалифицирани   преподаватели  с  правоспособност.
 • Програма  за  обучение  на  децата
 • Цена  за  обучение  на  децата
 • Обогатяване  на  материално  - дидактическата  база

 

 

 

ІІІ . СРОК   ЗА  ПОДАВАНЕ  НА  ДОКУМЕНТИТЕ   -   ДО  30.07.2013 г.

 

 • Конкурсът  се  провежда  по  документи  след  представяне  на  минимум  три  оферти
 • Документите  за  участие  в  конкурса,  с  оглед  гарантиране  на  аниномността,   се  поставят  в  два  бели  плика

А /  -   в  плик  „А” се  поставят  документите  от  т1  до  т 8  вкл.

Б /       в  плик  „Б”  с  надпис  „Оферти”   се  поставя  попълнената  оферта  и  референциите.

В /    двата  плика  се  поставят  в  голям  непрозрачен  запечатан  плик.