Илинден
| Последно обновяване на

Архив


Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: „Преустройство на магазин за платове в дентален център със зъботехническа лаборатория”, находящ се в ж.к.”Илинден”, ул.”Божурище”, бл.135, вх.З, ап.127, район „Илинден”, гр.

Публикувана на: 28/06/2013 в 06:23:00 AM


Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Приложение № 2 към чл.6

 

 

І.  Информация за контакт с възложителя :

1.  Име, ЕГН ,местожителство, гражданство на възложителя

Илина Илиева Събчева, ЕГН 6704146598, живуща в гр.София  п.к.1309 , ж.к „Илинден”   124, вх.”Б”, ет.8, ап.46, българско гражданство

Мария  Николаева Събчева , ЕГН 9304276458, живуща в гр.София  п.к.1309 , ж.к „Илинден”   124, вх.”Б”, ет.8, ап.46, българско гражданство

2.  Пълен пощенски адрес

Гр.София  п.к.1309 , ж.к „Илинден” 124, вх.”Б”, ет.8, ап.46

3.   Телефон, факс и е-mail

тел. 0878 75 27 57  ,  ilina_is @dbv.bg

 1. 4. Лице за контакти

Илина Илиева Събчева,

 

ІІ.  Характеристики на инвестиционното предложение :

 1. Резюме на предложението

Възложителите   Илина Илиева Събчева и  Мария  Николаева Събчева са собственици на преустройваното помещение, съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 045, том І, рег.№ 845, дело № 043 от 30.04.2013 г.

Преустройваният магазин  с площ  108,38 кв.м.се намира в жилищната сграда на блок 135, и е въведен в редовна експлоатация. Разположен е на първи етаж и има самостоятелен вход от улицата. Помещението е захранено с ток и вода , като чрез монтираните електромер и водомер се отчитат потребените  количества.

Тъй като магазинът преди това е бил апартамент, то той се състои от пет стаи и две тоалетни.

Преустройството се състои в следното:

Помещението, в което се влиза от улицата се обособява като чакалня.          Предвидени са четири места за чакащи пациенти и работно бюро за медицинска сестра.Тъй като ще се работи с предварително записани часове, няма да се събират повече чакащи едновременно.

Бившите помещения за магазин, склад и стая за персонала ще станат дентални кабинети – ще работят трима лекари. Помещението – моделиерна ще се обособи като зъботехническа лаборатория, в която ще работи  зъботехник. Тоалетната към това помещение ще се използва като гипсовъчно помещение  / за формиране на протезите /.

Ще се премахне съществуваща преградна  стена на втората тоалетна и чрез изграждане на леки преградни стени от гипсокартон, ще се разшири, за да се пригоди за ползване от инвалиди.

Сградните ВиК и Електро инсталации ще се преработят, за да се захранят зъболекарските столове, зъботехническата лаборатория,  както и да се монтират мивки във всеки кабинет.

Ще се подменят съществуващите настилки с нови , отговарящи на здравните изисквания. Стените ще се боядисат с антибактериален латекс.

При проектиране на обекта са взети под внимание всички технологични и здравно – хигиенни изисквания съгласно действащите наредби.

За реализацията на това инвестиционно предложение ще се използва съществуващата техническа инфраструктура – сградните водопроводна , канализационна и електрическа инсталации.

Отпадъчните битово-фекални води ще се заустват в уличната канализация  просредством сградната канализация .

 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Има недостиг от кабинети, предлагащи дентални услуги на гражданите.

 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или  друг план дейности

Няма връзка

 1. Подробна информация за разгледани алтернативи

За реализирането на инвестиционното предложение не са разглеждани други алтернативи, тъй като Възложителите са закупили  преустройваното помещение именно с тази цел.

 1. Местоположение на площадката , включително  необходима площ за временни действия по време на строителството:

ж.к.”Илинден”, ул.”Божурище”, бл.135, вх.3, ап.127 ,  СО – район „Илинден”.

Строителната площадка ще се позиционера в чертите на преустройваното помещение.Не се  налага заемане на допълнителни площи.

 1. Описание на основните процеси  / по проспектни данни /, капацитет

Основите процеси за реализиране на инвестиционното предложение са извършване на предвидените по проект строително – монтажни работи - изграждане на преградни стени от гипсокартон върху метална скара, прокарване на водопроводна и електрическа инсталации за захранване на консуматорите.

По време на експлоатацията основната дейност е стоматологична помощ. Предвижда  се тримата стоматолози  да работят с предварително записани часове, за да се избегне престоя на повече хора в чакалнята. Зъботехникът ще работи със същото работно време.

 1. Схема на нова или промяна на съществуваща  пътна инфраструктура

За реализиране на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура, както и промяна на съществуващата Достъпът до обекта се осъществява от улица „ Божурище”.

 1. Програма за дейностите, включително за строителството, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване .

Не е необходимо изготвяне на програма за строителство, тъй като преустройството изисква малко на брой и бързо изпълними строително-монтажни дейности, извършени на един етап.

 1. Предлагани методи на строителство

Строителството ще се извършва по традиционен начин, на един етап.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

При осъществяване на инвестиционното предложение, както и по време на експлоатацията  ще се използва вода за питейно-битови нужди.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на  третиране.

При реализиране на инвестиционното предложение  се очаква да се реализират строителни отпадъци, които ще бъдат събрани в контейнер и извозени на определено за целта място, след получаване на разрешение от районната администрация .По време на експлоатацията ще се генерират два вида отпадъци – битови и медицински. Съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците , те са:

Код 15.01.        Опаковки / включително разделно събирани опаковки от бита/ - очаквано количество – 0,015т/год.

Код 15.01.01.   хартиени и картонени опаковки – прогнозно количество – 0,006т/год.

Код 15.01.02.   пластмасови опаковки – прогнозно количество  - 0,009т/год.

Код 18.01.03.  отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяване на инфекции / тампони, марли, ръкавици, лигавници, екстрахирани зъби, лигнинени ролки, мерки, игли, спринцовки/ - прогнозно количество – 0,030 т/год.

Код 20.03.01.  Смесени битови отпадъци – прогнозвно количество . 0,015т/год. Към тази група се отнасят следните видове отпадъци:

- хартиени, пластмасови и метални опаковки от битов характер и административна дейност и хранене

Всички отпадъци ще се съхраняват временно до предаването им по договор с лицензирани за целта фирми за последващо третиране и изгаряне.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействиявърху околната среда

Всички дейности на площадката ще се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението.(ДВ.бр.58/2006 г.)

Извършването на преустройството, както и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окажат  отрицателно въздействие върху околната среда.

13.  Други дейности, свързани с инвестиционното предложение / например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчни те води /

За реализиране на инвестиционното предложение не е необходимо извършване на  други дейности, не се налага добив на строителни материали.

14.   Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

Издаване на разрешение за строеж на исканото преустройство  от СО -  район   „Илинден”

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от СО –  НАГ – Дирекция „ Общински строителен контрол”

15.   Замърсяване и дискомфорт на околната среда

При извършване на преустройството, както и по време на експлоатацията на реализираното  инвестиционно предложение няма  опасност от замърсяване на околната среда Възможно е при монтирането на преградните стени от гипсокартон да се повиши запрашяемостта в помещението.При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква възникване на кумулативно въздействие по смисъла на § 3, т.10 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС по отношение на опазване на предмета и целите на защитените зони.

 1. 16. Риск от инциденти

Не се очаква – както  при реализиране на инвестиционното предложение, така и по време на експлоатацията му. Ще се спазват изискванията на Наредба № 2 за здравословни и безопасни условия на труд.

ІІІ.  Местоположение на инвестиционното предложение:

 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита и отстоянията до тях.

Границите на инвестиционното предложение са очертани в рамките на преустройваното помещение – магазин за платове в съществуваща сграда с административен адрес ж.к.”Илинден”, ул.”Божурище”, бл.135, вх.3, ап.127 .

Съгласно  действащия общ устройствен план на гр.София, съседните имоти попадат в устройствена зона Жк и вече са застроени, т.е. територията за реализиране на инвестиционното предложение вече е антропогенно повлияна.

Най-близко разположените до обекта, предмет на инвестиционното предложение са : защитена зона за опазване на дивите птици ”Витоша”  с идентификационен код  BG 0000113 , обявена със Заповед № РД-763 / 28.10.2008г. от Министерството на околната среда и водите, ДВ.99/2008г. и защитена зона за опазване на природните местообитения и на дивата флора и фауна с идентификационен код BG 0000113 „Витоша”, приета от МС с Решение № 122/ 02.03.2007г., ДВ. 21/2007г.

В съседство няма разположени обекти, подлежащи на здравна защита.

 1. 2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към  площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи ползватели на земи

Няма такива

 1. 3. Зониране или земеползване  съобразно одобрени планове

Не се налага

 1. 4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони около  водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни ии хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа

Инвестиционното предложение за изграждане на обекта  не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, обн.ДВ бр.133/1998г.както и в границите на защитените зони от мрежата „ Натура 2000 ”, определени съгласно Закона за биологичното разнообразие, обн.ДВ бр.77/2002г. Най-близко разположените до обекта, предмет на инвестиционното предложение са : защитена зона за опазване на дивите птици”Витоша”  с идентификационен код  BG 0000113 , обявена със Заповед № РД-763 / 28.10.2008г. от Министерството на околната среда и водите, ДВ.99/2008г. и защитена зона за опазване на природните местообитения и на дивата флора и фауна с идентификационен код BG 0000113 „Витоша”, приета от МС с Решение № 122/ 02.03.2007г., ДВ. 21/2007г.

Инвестиционното предложение не засяга територии от Националната екологична мрежа.

Инвестиционното предложение не попада в границите на санитарно – охранителна зона за питейно – битово водоснабдяване.

Районът, предмет на инвестиционното предложение  не се третира като чувствителназона  или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазване на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения.

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна  точка.

В района на реализация на инвестиционното предложение няма санитарно-охранителни зони на водоизточници.

4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси

Не се използват

 1. 5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Не са разглеждани алтернативи за местоположение

ІV.   Характеристики на потенциалното въздействие / кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение/ :

 1. 1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии  на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове,  вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие                  върху хората и тяхното здраве, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии  на единични и групови недвижими културни ценности..

 1. 2. Въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

Реализирането на инвестиционното предложение  няма да окаже въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа.

Общият устройствен план на Столична община обхваща напълно защитената зона „Витоша”,която  съвпада почти изцяло с природен парк „Витоша”, обявен от Закона за защитените територии и по същество ОУП обхваща онази част от планината,която попада в границите на Столична община. За опазването и управлението на тази територия има изготвен план за управление на природния парк. Най- близките защитени зони се намират на достатъчно голямо разстояние от обекта, предмет на инвестиционното  предложение. Реализацията му няма да предизвика загуба на местообитания и нарушаване на видовия състав на популациите растения и животни. Не се очакват увреждане,фрагментация и / или загуба на типовете природни местообитания, включени в Приложение №1 на Директива 92/43 ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фаун и местообитания по видове,включени в Приложение №1 на Директивата 79/409 ЕЕС за опазване на дивите птици.

 1. 3. Вид на въздействието / пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно /

Временно

 1. 4. Обхват на въздействието – географски район;  засегнато население;  населени места / наименование, вид – град, село, курортно селище, брой  жители и др. /

В обхвата на  строителната площадка – т.е в преустройваното помещение.

 1. 5. Вероятност на поява на  въздействието

Не съществува такава вероятност

 1. 6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Продължителността на въздействието е по време на строителния процес.

 1. 7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване , намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве

Инвестиционното предложение е съобразено с устройствените показатели по действащия ОУП на Столична община и действащите санитарно – хигиенни норми. Не се предвиждат специални мерки, тъй като  реализирането  на инвестиционното предложение  и неговата експлоатация  няма да окаже  отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

 1. 8. Трансграничен характер на въздействията

Реализирането на инвестиционното предложение  няма да окаже трансгранично въздействие