Илинден
| Последно обновяване на

Откриваща пресконференция и „Първа копка“ по проект „Основен ремонт /реконструкция/ на Център на временно настаняване „Св. София"

Публикувана на: 19/07/2021 в 02:08:03 PM


 

На 19. юли т.г. в Район „Илинден“ се проведе откриваща пресконференция и церемония „Първа копка“ по проект „Основен ремонт /реконструкция/ на Център на временно настаняване „Свата София" на Столична община, финансиран от Европейския съюз по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г. – Инвестиционни програми“ и с национално съфинансиране.

На откриващата пресконференция проектът бе представен от г-жа Галя Минчева – зам.-кмет на Район „Илинден“ и ръководител на проекта, а г-н Иван Божилов – кмет на район „Илинден“ даде старт на проекта с първата копка и пожела безпроблемно приключване  и спазване на указаните срокове на всички дейности по проекта.

Oсновната цел на проекта е осигуряване на модерна и функционална социална инфраструктура и оборудване, чрез които да се подобрят материалните условията за повишаване качеството на социалната услуга Център за временно настаняване „Св. София“.

Основните дейности, предвидени по проекта са:

Д1 - Основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност. Дейността обхваща извършването на основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата - полагане на външна топлоизолация по стени; ремонт на покрив; монтаж на вертикална платформа за хора с увреждания на западната фасада на сградата; подмяна на ВиК инсталация; подмяна на електроинсталация и др.;

Д2 - Авторски надзор;

Д3 - Строителен надзор;

Д4 - Обзавеждане и оборудване. За осигуряването на качествени социални услуги от резидентен тип е необходима и модерна материално-техническа база. За целта след приключване на строително-монтажни работи ще се извърши доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за социалната услуга, включена в обхвата на проекта - Център за временно настаняване „Света София“. Оборудването и обзавеждането е предназначено за кухня, столова, стаи за потребители, медицински кабинет, канцеларии, дневна стая, склад.

Д5 - Дейности за информация и комуникация;

Д6 - Одит по проекта;

Д7 - Организация и управление на проекта.

Очакваните резултати след ремонтните дейности, предвидени по проекта, са насочени към създаване на удобство, безопасност и комфорт за потребителите на социалните услуги и за екипите, предоставящи услугите, а подобрената архитектурна среда и привлекателността на обекта на интервенция, района и условията ще доведат до трайно положително въздействие върху целевите групи.

Чрез изпълнението на проекта ще се повиши качеството на предоставяните в Център за временно настаняване „Св. София“ социални услуги, като заедно с това ще се осигури и необходимата инфраструктура за равен достъп до услугите и допълнителни възможности за ефективно включване в социалния живот на общността - пряко (на целевите групи по проекта) и индиректно (потенциалните ползватели от уязвими групи от обществото, от маргинализирани групи и др.).