Илинден
| Последно обновяване на

Архив


Програма „Зелена София” 2012

Публикувана на: 21/05/2012 в 12:56:43 AM


На основание Заповед № РД-09-338/16.05.2012 г., издадена от столичния кмет г-жа Йорданка Фандъкова,  започна приемането на проекти по Програма ”Зелена София” 2012.

В рамките на програмата,  се предоставят необходимите материали и оборудване за реализация  на проектите в натура.

Според условията на проект „Зелена София” финансови средства не се предоставят директно на бенефициента.

Безвъзмездна финансова помощ в натура получават конкурентноспособни проекти, свързани с възстановяване и развитие на междублокови площи, прилежащи територии и локални зелени пространства /локални градини/ - общинска собственост; създаване на дълготрайни материални и нематериални активи в жилищните райони и населени места с цел подобряване условията за живот и отдих.

През 2012 г. допустимият размер на безвъзмездната финансова помощ в натура е определен в зависимост от площта.

  • за площ до 1000 кв.м /1 дка/ - до 2 000лв (с ДДС);
  • за площ от 1000 кв.м до 3000 кв.м / от 1 до 3 дка/ – до 3 000лв с ДДС);
  • за площ над 3000 кв.м / над 3 дка/ – до 4000 лв (с ДДС).

Бенефициенти на Програмата са:

  • Етажни собствености по чл. 46 б от ЗУЕС или сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС;
  • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по ЗЮЛНЦ или Закона за народните читалища.

Проектите се подават в деловодството на района администрация „Илинден”, на адрес: гр. София, п.к. 1345, ж.к.”Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10-Б,  бл.51А, вх.Б,-  в периода от 18.05.2012 г. до 18.06.2012 г (включително).

Изпълнението на дейностите, предвидени във всеки проект не следва да продължава по-късно от края м.ноември на текущата година на одобряване на проекта.

Лица за контакт:
Район „Илинден”
Петранка Маринова, еколог
ж.к.”Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10-Б,  бл.51А, вх.Б, стая 214
тел. 439 73 26
Мариян Живков, етажна собственост
ж.к.”Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10-Б,  бл.51А, вх.Б, стая 311
тел. 439 73 49
e-mail: marian.zhivkov@ilinden.bg

Дирекция „Зелена система”:
ул. „Петко Каравелов” 5
Ет. 3; Стая: 5 и 6
Всеки петък от 10,00 до 12,00 часа
Телефони за контакт: 952 28 32; 952 24 96; 952 23 21;

e-mail: so_green@abv.bg

 

Документи и насоки за кандидатстване по програма "Зелена София" 2012 г.