Илинден
| Последно обновяване на

Столична община обявява сесия за програмно финансиране по Програма „София – град на младите и активните“

Публикувана на: 03/02/2021 в 09:16:47 AM


ОБЯВА

по Програма „София – град на младите и активните“

В изпълнение на заложените стратегически цели и мерки в Стратегията за младите хора на Столична община (2017–2027), приета с Решение №787 от 8.12.2016г. на Столичен общински съвет, както и в съответствие на визията за утвърждаване на София като град на младите, активните и иновативните е утвърдена Програма “София – град на младите и активните“, приета с Решение №597 по Протокол №25 от 26.11.2020 г. на Столичен общински съвет.

Основна цел на Програма “София – град на младите и активните“ е съхраняване, развиване и инвестиране в младежта като социален капитал на общината. Програмата дава възможност за изграждане и укрепване капацитета на младите хора и младежките организации, чрез придобиване на нови умения и практика в работата по проекти. Програмата подпомага решаването на конкретни проблеми, дефинирани от млади хора и подкрепя изпълнението на идеи и събития, инициирани от образователни институции, районни администрации и малки населени места, форми на ученическо и студентско самоуправление, неправителствени организации, регистрирани на територията на Столична община.


Столична община обявява сесия за програмно финансиране на проекти по

Програма “София – град на младите и активните“ за 2021 година

 

Програма “София – град на младите и активните“ се състои от три подпрограми:

 1. Подпрограма “Младите за София - лидерство, доброволчество, активност” - за младежки проекти в следните теми:
  1. Тема “Ученически и студентски форми на самоуправление“
  2. Тема “Младежки инициативи и неформално образование“
  3. Тема „Доброволчество, сътрудничество и междукултурен диалог“
 2. Подпрограма “Моят град – територия на младежки инициативи“ - за младежки проекти в следните теми:
  1. Тема “Организиране на емблематични за град София младежки събития и форуми“
  2. Тема „Личностно и кариерно развитие. Уменията на 21 век“
  3. Тема „Ваканция в действие“
 3. Подпрограма “Споделени пространства, толерантност и подкрепа“ - за младежки проекти в следните теми:
  1. Тема „Създаване на условия за интеграция на хора с увреждания, малцинствени и маргинализирани групи, хора в неравностойно положение“
  2. Тема „Превенция на рисково поведение, здравно и гражданско образование“

Приоритетни за програмата са следните дейности:

-        Създаване на младежки пространства/зони (младежки клубове, обществени и информационни центрове, центрове за услуги и др.), организирани от самите млади хора, съобразно потребностите и интересите им според спецификата на града ни и за целите на бъдещото му развитие;

-        Социално включване на младите посредством конкретни инициативи и дейности за придобиване на личностен, професионален и социален опит, приложим в бъдеще според икономическите, социални и културни особености на района ни;

-        Помощ и взаимопомощ между младежи в социална изолация и младежки структури в  сътрудничеството им с институции на Столична община;

-        Създаване на условия за личностно развитие и кариерно израстване на младите с помощта на неформалното образование чрез работа в мрежа и партньорство с местната власт;

-        Изработване и разпространение на информационни печатни, аудио и видео материали за нуждите на младите хора в София;

-        Дейности и инициативи за активно включване на младите хора в отбелязване на емблематични за младите хора събития в града ни.

 

Обхват на програмата

Програмата се реализира от м. януари до м. ноември 2021г.;

Процедурата по кандидатстване обхваща периода от 25 януари – 4 март 2021 г.;

Краен срок за подаване на проектните предложения – 4 март 2021 г., на адрес: ул. „Московска“ 33 , деловодство на Столична община. Предложения, получени след този срок, не подлежат на разглеждане.

 

Процедура за административна проверка и оценка на проектите:5 март – 22 март 2021 г.

Период и обхват на проектните дейности: не по-рано от 13 април и не по-късно от 30 ноември 2021 г.

Отчитане на проектите (съдържателно и финансово) – до 30 ноември 2021 г.

 

Бюджет

Програма “София – град на младите и активните“  оперира с финансов ресурс в размер на 150 000 лв. за календарна година, разпределени поравно в трите подпрограми:

-        “Младите за София- лидерство, доброволчество, активност” – 50 000 лв.

-        “Моят град – територия на младежки инициативи“ – 50 000 лв.

-        “Споделени пространства, толерантност и подкрепа“ –  50 000 лв.

Максималният размер на финансиране за отделен проект е до 7 000 (седем хиляди) лева.

Съфинансирането от страна на кандидатите не е задължително условие по настоящата Програма, но дава предимство чрез получаване на допълнителни точки при оценяването.

Целева група

„Лица на възраст от 15 до 29 години включително“, съгласно §1 от Допълнителните разпоредби на Закон за младежта,

Условно разделение по възраст:

-        Ученици – 15 - 18/19 г.

-        Студенти – от 18 г.

-        Млади хора до 29 г.

 

Бенефициенти по програмата

Проектни предложения по Програмата могат да подават организации, които са регистрирани на територията на Столична община:

-        Районни администрации и малки населени места или Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към столични районни администрации;

-        Общински, държавни и частни средни училища, вкл. професионални и/или профилирани гимназии, които обхващат ученици от гимназиален етап на обучение или ученически парламенти към средните училища;

-        Центрове за подкрепа на личностно развитие;

-        Читалища и общински центрове, които осъществяват дейности с младежи;

-        Висши училища или Студентски съвети;

-        Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ за осъществяване на обществено полезна дейност: сдружения, асоциации, фондации.

 

Изисквания към кандидатстващите организации и техните партньори

-        Всички кандидати следва да са регистрирани на територията на Столична община.

-        Организациите да бъдат със седалище и основна дейност на територията на Столична община.

-        Всяка кандидатстваща организация може да участва най-много в две проектни предложения – веднъж като кандидатстваща организация и още веднъж като партньор в друго проектно предложение.

-        Организация, която не е представила проект като водещ кандидат, може да участва като партньор в не повече от 2 проекта.

-        Кандидатите следва да са пряко отговорни за подготовката, изпълнението и отчитането на проектите.

-        При кандидатстване на ученически парламенти /студентски съвети се изисква представяне на Писмо за подкрепа от ръководителя на образователната институция (по образец);

 

Важна информация за кандидатстващите Ученически и Студентски съвети:

В рамките на обявената сесия структурите на ученическо и студентско самоуправление следва да представят Писмо за подкрепа от ръководителя на образователната институция. Средствата се предоставят целево на средно/висше училище, съгласно изисквания за институционална договореност.

Образователните институции – средни и висши училища на територията на Столична община ще бъдат финансирани само с един проект по обявената сесия и съответните Подпрограми.

Важна информация за кандидатстващите Районни администрации и МКБППМН:

Районна администрация/малки населени места и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към районната администрация ще бъдат финансирани само с един проект по обявената сесия и съответните Подпрограми.


Онлайн консултации относно изисквания при кандидатстване с проектни предложения

В рамките на обявената процедура ще се провеждат онлайн консултации в периода на кандидатстване с проектни предложения по програмата.

Консултации ще се провеждат всеки вторник преди обяд от 10 до 12 ч. и всеки четвъртък след обяд от 14 до 16 ч.

Всички подробностите относно Програмата, документацията и цялата процедура по кандидатстване можете да намерите на следния интернет адрес: https://www.sofia.bg/en/sofia-city-of-the-young

Желаещите да участват в онлайн консултация могат да заявят интерес на електронна поща mladi@sofia.bg, като посочат избрана от тях дата и час, след което ще получат линк за достъп. Кандидатите имат възможност да задават и въпроси по електронна поща mladi@sofia.bg но не по-късно от 3 работни дни преди изтичане на крайния срок за кандидатстване.