Илинден
| Последно обновяване на

Обявления


Информация относно дейност „Личен асистент" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

Публикувана на: 17/12/2015 в 02:55:11 PM


СО–Район „Илинден“ участва като партньор в Проект  „Нови възможности за грижа“ по Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“, дейност „ Личен асистент“..

На 21.10.2015 г. се проведе поддържащо обучение на личните асистенти, предоставящи социалната услуга към тази дата.

От 01.11.2015 г. на частично освободена квота е назначен нов потребител на услугата „Личен асистент“ от резервният списък.

От 16.11.2015 г.  до 11.12.2015 г. е извършена проверка по домовете на одобрените потребители по отношение на качеството на предоставяната услуга от Дирекция „СП“, която установи, че тази социална услуга се одобрява и окачествява от ползващите я граждани като полезна и необходима.

За големия интерес към услугата „Личен асистент“ свидетелстват ежедневните запитвания и желания за включване в проекта.