Илинден
| Последно обновяване на

Контакти - Район "Илинден"


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН”

гр. София, п. к. 1309

ж. к. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51-А, вх. Б

факс: 439 73 61

e-mail: info@ilinden.bg

web: www.ilinden.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА: от понеделник до петък - от 08:30 ч. до 17:00 ч.

Обедна почивка: от 12:30 ч. до 13:00 ч.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ГРАЖДАНИ:

Кмет:
понеделник - от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Ръководство и служители: вторник - от 09:30 ч. до 12:30 ч.; сряда - от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Отдел „Административно и информационно обслужване”: от 08:30 ч. до 17:00 ч. - при непрекъснат режим на работа с потребителите.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ЕСГРАОН:

СО - РАЙОН „ИЛИНДЕН"
ОБЩИНСКА БАНКА АД КЛОН „ЛЮЛИН"
IBAN: BG 28 SOMB 9130 31 19120601
BIC: SOMBBGSF
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ ПРИ КМЕТА - СЛЕД ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ:

За да Ви бъде насрочена среща с кмета на район „Илинден" е необходимо предварително да подадете Заявление за прием при Кмета, което можете да изтеглите тук. Заявлението се подава в деловодството на Районна администрация „Илинден" от понеделник до сряда в седмицата, преди датата на желания прием. Начините за подаване на заявлението са: на място - в деловодство на Район „Илинден“, по електронен път - на e-mail: info@ilinden.bg или чрез електронна форма на Заявление за прием при Кмета, която можете да попълните тук.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Поради ремонт в сградата на Районна администрация „Илинден" се налага временно преместване на служителите в помещения, в които няма техническа възможност да се прехвърлят и телефоните. По тази причина молим, да ползвате електронните пощи на служителите по отделните направления за връзка с тях до приключване на строително-ремонтните дейности!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


КАБИНЕТ НА КМЕТА

длъжност

име
и фамилия

стая

телефони

e-mail

Кмет

Иван Божилов

400

439 73 60

ivan.bozhilov@ilinden.bg

Специалист

Зорница Гаврилова

401

439 73 60

press_office_ilinden@ilinden.bg

z.gavrilova@ilinden.bg

длъжност

име
и фамилия

стая

телефони

e-mail

Заместник-кмет

Галя Минчева

300

439 73 34

galya.mincheva@ilinden.bg

Заместник-кмет

Мария Тодорова

302

439 73 35

maria.todorova@ilinden.bg

Секретар

Мариян Живков

419

439 73 22

439 73 25

marian.zhivkov@ilinden.bg

Главен архитект

арх. Борис Костадинов

220

439 73 32

boris.kostadinov@ilinden.bg

Финансов контрольор

Цветелина Босилкова

415

439 73 60

tsvetelina.bosilkova@ilinden.bg

Главен експерт ОМПЗБ

Александър Иванов 316

439 73 54

aleksandar.ivanov@ilinden.bg

Секретар на МКБППМН

Ренгия Котева

313

439 73 51

rengia.koteva@ilinden.bg

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ „Административно и информационно обслужване“ (АИО)

Началник на отдел

 

 


 

Младши експерт

Ани Кирилова

116

439 73 25

ani.kirilova@ilinden.bg

Главен специалист
ЕСГРАОН И ГС

Първолета Георгиева

116

439 73 22

p.georgieva@ilinden.bg

Главен специалист
ЕСГРАОН И ГС

Детелина Михайлова

116

439 73 22

d.mihailova@ilinden.bg

Специалист

Милена Златкова
116
439 73 25

milena.zlatkova@ilinden.bg

Специалист Виолета Зарева 116
439 73 25 violeta.zareva@ilinden.bg
ОТДЕЛ „Финансово счетоводна дейност“ (ФСД)

Началник на отдел

 

 

 

 

Главен счетоводител

Лидия Николова

417

439 73 64

l.nikolova@ilinden.bg

Главен счетоводител Петя Грозданова 423 439 73 68 petya.grozdanova@ilinden.bg

Старши счетоводител

Емилия Иванова

416

439 73 63

emiliya.ivanova@ilinden.bg

Счетоводител

Славейка Григорова

418

439 73 65

sl.grigorova@ilinden.bg

Счетоводител

Иванина Стефанова

116

439 73 24

ivanina.stefanova@ilinden.bg

Домакин

Анна Петрова

312

439 73 50

anna.petrova@ilinden.bg

Старши експерт

Станислава Станкова

223

439 73 41

stanislava.stankova@ilinden.bg

ОТДЕЛ „Образование, култура, спорт, социални дейности и връзки с обществеността“ (ОКССДВО)

Началник на отдел

Анжела Лозанова

307

439 73 45

a.lozanova@ilinden.bg

Главен експерт

Беатриче Начева

306

439 73 44

beatrice.nacheva@ilinden.bg

Главен експерт

Атлаза Василева

311

439 73 49

a.vasileva@ilinden.bg

Главен специалист
Ралица Григорова
322 439 73 59 r.grigorova@ilinden.bg

ОТДЕЛ „Правнонормативно обслужване и човешки ресурси“ (ПНОЧР)

 

Началник на отдел

Люба Янчева

304

439 73 43

lyuba.yancheva@ilinden.bg

Главен юрисконсулт

Поля Пенчева

303

439 73 42

polia.pencheva@ilinden.bg

Младши експерт

Симона Чернева

303

439 73 42

s.zhelezcheva@ilinden.bg

Главен експерт

Цветелина Тодорова

310

439 73 66

c.gebreva@ilinden.bg

Главен експерт

Анна Ценова

407

439 73 36

anna.koycheva@ilinden.bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ (ИИБЕ)

Началник на отдел

инж. Евгения Стоянова

215

439 73 27

evgenia.stoianova@ilinden.bg

Главен инженер

инж. Станислав Зарков

214

439 73 26

stanislav.zarkov@ilinden.bg

Главен експерт

Боряна Христова

214

439 73 26

b.hristova@ilinden.bg

Старши експерт инж. Силвана Каменова 214 439 73 26

silvana.kamenova@ilinden.bg

ОТДЕЛ „Контрол по строителството“ (КС)

Началник на отдел Петър Духлински
219

peter.duhlinski@ilinden.bg
Специалист Aлександър Александров 221 439 73 37 a.aleksandrov@ilinden.bg

ОТДЕЛ „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ (УОСЖФ)

Началник на отдел

Калин Григоров

314

439 73 52

kalin.grigorov@ilinden.bg

Главен експерт

Димитрина Ценова

323

439 73 57

dimitrina.tsenova@ilinden.bg

Специалист

Таня Петрова

323

439 73 57

tanya.petrova@ilinden.bg

Старши експерт

Гергана Пилитова

315

439 73 53

g.pilitova@ilinden.bg

Специалист

Светлана Лазарова

315

439 73 53

s.lazarova@ilinden.bg

Специалист Михаела Нешева 401 439 73 61 mihaela.nesheva@ilinden.bg

ОТДЕЛ „Регистрация и контрол на търговската дейност“ (РКТД)

Началник на отдел

Соня Венкова

309

439 73 47

sonya.venkova@ilinden.bg

Главен експерт

Радост Маринкова

308

439 73 46

radost.marinkova@ilinden.bg

Главен специалист

Гретиян Георгиев
308
439 73 46

gretiyan.georgiev@ilinden.bg

Главен специалист Иво Захариев 308 439 73 46 ivo.zahariev@ilinden.bg

ОТДЕЛ „Устройство на територията, кадастър и регулация“ (УТКР)

Началник на отдел

инж. Христина Стоилова

218

439 73 30

hristina.stoilova@ilinden.bg

Главен специалист

Здравка Стоянова

222

439 73 39

z.stoyanova@ilinden.bg