Илинден
| Последно обновяване на

Контакти


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН”

гр. София, п. к. 1309

ж. к. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, вх Б

факс: 439 73 61

e-mail: info@ilinden.bg

web: www.ilinden.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА: от понеделник до петък - от 08:30 ч. до 17:00 ч.

Обедна почивка: от 12:30 ч. до 13:00 ч.


ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ГРАЖДАНИ:

Кмет:
сряда - от 09:00 ч. до 12:00 ч., след предварително записване на телефон: 02 / 439 73 60

Ръководство и служители: вторник - от 09:30 ч. до 12:30 ч.; сряда - от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Отдел „Административно и информационно обслужване”: от 08:30 ч. до 17:00 ч.

 

длъжност

име
и фамилия

стая

телефони

e-mail

Кмет

Иван Божилов

400

439 73 60

ivan.bozhilov@ilinden.bg

Заместник-кмет

Галя Минчева

300

439 73 34

galya.mincheva@ilinden.bg

Заместник-кмет

Мария Тодорова

302

439 73 35

maria.todorova@ilinden.bg

Секретар

инж. Лилия
Тиркова

407

439 73 36

l.tirkova@ilinden.bg

Главен архитект

арх. Ваня
Зегова

220

439 73 32

vanya.zegova@ilinden.bg

Финансов контрольор

Йонко Пенчев

415

439 73 62

yonko.penchev@ilinden.bg

Старши експерт
„Връзки
с обществеността”

Цветелина Босилкова

401

439 73 60

tsvetelina.bosilkova@ilinden.bg

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ „Административно и информационно обслужване“

Началник на отдел

Мариян Живков

218

439 73 30

marian.zhivkov@ilinden.bg

Специалист „Деловодство"

Ани Кирилова

225

439 73 25

a.kirilova@ilinden.bg

Специалист „Деловодство”

Юлияна Йотова

225

439 73 25

j.yotova@ilinden.bg

Старши експерт
ЕСГРАОН И ГС

Станислава Станкова

716

439 73 23

stanislava.stankova@ilinden.bg

Главен специалист
ЕСГРАОН И ГС

Детелина Михайлова

116

439 73 22

d.mihailova@ilinden.bg

Главен специалист
ЕСГРАОН И ГС

Първолета Георгиева

116

439 73 22

p.georgieva@ilinden.bg

ОТДЕЛ „Финансово счетоводна дейност и човешки ресурси“

Началник на отдел

Валентина Манолова

424

439 73 69

valentina.manolova@ilinden.bg

Главен счетоводител

„Образование"

Елвира Дръндова

423

439 73 64

elvira.drandova@ilinden.bg

Старши счетоводител

Емилия Иванова

416

439 73 63

emiliya.ivanova@ilinden.bg

Главен експерт
„Човешки ресурси”

Цветелина Гебрева

419

439 73 66

c.qebreva@ilinden.bg

Счетоводител

Виктория Цветкова

418

439 73 65

viktoria.tsvetkova@ilinden.bg

Счетоводител

Мирела Димитрова

116

439 73 24

mirela.dimitrova@ilinden.bg

Счетоводител

Иванина Стефанова

126

439 73 24

ivanina.stefanova@ilinden.bg

Счетоводител

Ася-Виктория Савчева

417

439 73 64

a.savcheva@ilinden.bg

Домакин

Анна Петрова

312

439 73 50

anna.petrova@ilinden.bg

ОТДЕЛ „Образование, култура, спорт, социални дейности, връзки с обществеността и управление на отбранително-мобилизационна подготовка“ (ОКССДВО и УОМП)

Началник на отдел

Анжела Лозанова

307

439 73 45

a.lozanova@ilinden.bg

Главен експерт
„Култура и спорт”

Беатриче Начева

306

439 73 44

beatrice.nacheva@ilinden.bg

Главен експерт
„Образование”

Тотка Попова

304

439 73 43

totka.popova@ilinden.bg

Главен специалист
УОМП

Камен Цанев

318

439 73 55

kamen.tzanev@ilinden.bg

Изпълнител куриер

Милена Златкова

420

439 73 58

milena.zlatkova@ilinden.bg

ОТДЕЛ „Правно-нормативно обслужване и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“ (МКБППМН)

 

Началник на отдел

Люба Янчева

303

439 73 42

lyuba.yancheva@ilinden.bg

Главен юрисконсулт

Поля Пенчева

303

439 73 42

polia.pencheva@ilinden.bg

Младши експерт

Иван Данаилов

311

439 73 49

ivan.danailov@ilinden.bg

Секретар
на МКБППМН

Ренгия Котева

313

439 73 51

rengia.koteva@ilinden.bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология, главен инженер и контрол по строителството“

Началник на отдел

инж. Евгения
Стоянова

215

439 73 27

evgenia.stoianova@ilinden.bg

Главен инженер

инж. Марияна
Добрева

216

439 73 28

m.dobreva@ilinden.bg

Главен експерт

Николай Здравков

217

439 73 29

n.zdravkov@ilinden.bg

Главен експерт
„Опазване
на околната среда
и озеленяване”

Ванина Стойчева

214

439 73 26

vanina.stoicheva@ilinden.bg

Специалист

Стойко Боев

214

439 73 26

stoyko.boev@ilinden.bg

Специалист

Джулия Младенова

214

439 73 26

j.mladenova@ilinden.bg

ОТДЕЛ „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“

Началник на отдел

инж. Люси
Йотова

314

439 73 52

lucy.yotova@ilinden.bg

Специалист
„Общинска собственост”

Таня Петрова

323

439 73 57

tanya.petrova@ilinden.bg

Главен експерт
„Общинска собственост
и жилищен фонд”

.....................

.....

..............

@ilinden.bg

Главен специалист
„Жилищно настаняване”

Полина Бенчева

315

439 73 53

polina.bencheva@ilinden.bg

ОТДЕЛ „Регистрация и контрол на търговската дейност“

Началник на отдел

Милена Маждракова-Любенова

310

439 73 48

m.mazhdrakova@ilinden.bg

Главен експерт

Георги Терзиев

309

439 73 47

georgi.terziev@ilinden.bg

Главен експерт

Радост Маринкова

308

439 73 46

radost.marinkova@ilinden.bg

Младши експерт

Ваня Иванова

308

439 73 46

vanya.ivanova@ilinden.bg

ОТДЕЛ „Устройство на територията, кадастър и регулация“

Началник на отдел

инж. Галина
Кръстева

219

439 73 31

galina.krasteva@ilinden.bg

Старши експерт
„Устройство
на територията”

арх. Антон
Матев

222

439 73 40

anton.matev@ilinden.bg

Главен специалист
„Устройство
на територията”

Здравка Стоянова

222

439 73 39

z.stoyanova@ilinden.bg

Главен експерт
„Кадастър
и регулация”

инж. Елли
Гарова

221

439 73 37

elli.garova@ilinden.bg

Младши експерт
„Кадастър
и регулация”

инж. Христина
Стоилова

221

439 73 38

hristina.stoilova@ilinden.bg

-

-

-

-

@ilinden.bg