Регистрация на куче - домашен любимец

Публикувана на: 09/06/2014 в 04:42:48 AM


Съгласно българското законодателство, собствениците на кучета ги регистрират в Районната ветеринарномедицинска служба /РВМС/ или при лицензиран ветеринарен лекар в срок до седем работни дни от придобиването им, като кучето им получава заверен ветеринарномедицинския паспорт и идентификационен медальон.

Всеки собственик на куче е длъжен да го регистрира и в районния общински регистър, чрез подаването на декларация, в срок до седем работни дни от придобиването му.

В Район „Илинден” общинският регистър на домашните кучета е създаден към отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология, главен инженер и контрол по строителството /ИИБЕГИ и КС/. В регистъра се отбелязват име, ЕГН и адрес на собственика, както и индивидуални идентификационни данни на кучето.

Информация за регистрираните в общинския регистър кучета - домашни любимци се предоставя служебно от районната администрация на директора на РВМС и се актуализира на всяко тримесечие.

Съгласно Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, раздел VIII, собствениците на кучета заплащат годишни такси за тяхното притежаване в общината, на чиято територия е постоянният им адрес.

Освобождават се от дължимата такса само собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, както следва за:

В тримесечен срок от датата на придобиване на куче, съгласно чл. 117 от ЗМДТ,  собственикът е длъжен да подаде декларация - образец в общината по постоянния му адрес. За регистрираните по постоянен адрес на територията на Столична община - район „Илинден”, декларациите се подават в Отдел „Местни данъци и такси – район „Илинден”, на адрес: ж.к. Захарна фабрика, ул. „Билянини извори" №10, вх. „Б".

Съгласно чл. 118 от ЗМДТ, дължимата такса за притежаване на куче се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.


Приходите от събраните такси за притежаването на кучета по ЗМДТ се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.


Повече информация относно реда и начина на придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на кучета и други домашни любимци на територията на Столична община, както и дължимите от собствениците такси, можете да получите от: