МЕХАНИЗЪМ „ЛИЧНА ПОМОЩ”

Публикувана на: 28/11/2020 в 02:51:50 PM


„Личната помощ” е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност за хората с увреждания да избират от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществяват дейностите, което е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба № РД–07–7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма за личната помощ.

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания с определен брой часове за лична помощ, може да заяви желание за включване в механизма за лична помощ.

Подробна информация за включване в Механизма „Личната помощ” можете да намерите ТУК!

До 31.12.2020 г. право на лична помощ имат:

І. Документи за кандидатстване на потребители за включване в механизма „Личната помощ":

  1. Заявление-декларация за предоставяне на лична помощ - бланка;
  2. Направлението с определения брой часове, издадено от Дирекция „Социално подпомагане” – Възраждане;
  3. Документ за самоличност (лична карта, паспорт, акт за раждане за децата до 14 годишна възраст) - за справка или документ за самоличност на упълномощеното лице или законния представител (родител, настойник, попечител) - за справка.

Документите се подават (лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице) до кмета на общината. В случай, че заявлението не се подава лично, следва да се приложи копие на пълномощното, даващо право на друго лице да подаде заявлението от името на кандидат-потребителя или документ за попечителство (не се отнася за законните представители - родители на деца до 18 годишна възраст).

В заявлението лицето (или законния му представител) декларира, че не получава друга подкрепа за предоставяне на лична помощ и дава изрично съгласие:

ІІ. Документи за кандидатстване за работа за длъжността „Aсистент”:

  1. Заявление-декларация по образец – бланка;
  2. Автобиография по образец – бланка;
  3. Декларация от кандидата за асистент по реда на чл.26, ал.1, т.3 от Закона за лична помощ, декларация от кандидата за асистент за съгласие за работа с личните данни на кандидата и декларация от кандидата за асистент за наличие/липса на трудов договор - по образец – бланка;
  4. Копие от трудов договор, ако кандидата за асистент има сключен трудов договор с друг работодател;
  5. Копие на документ, удостоверяващ завършено обучение по сходни програми или проекти (при наличие);
  6. Документ за самоличност (лична карта) - за справка.

Асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан. В случай, че лицето с увреждания не е посочило асистент, СО - район „Илинден“ може да предложи подходящо лице от списъка с кандидати за асистенти.

Срок за подаване на документи за потребители и асистенти - постоянен.

Заявления за включване в механизма за лична помощ се приемат всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа в  деловодството на СО - район „Иинден“, на адрес: гр. София, ул. „Билянини извори“ № 10, вх.Б, ет.1, стая 116.

Формуляри-образци на необходимите документи за попълване може да получите в деловодството на Районна администрация „Илинден”, както и да изтеглите от списъците с документи, описани по-горе.

Базови нормативни документи: