Илинден
| Последно обновяване на

Финансово счетоводна дейност


Отдел „Финансово счетоводна дейност" извършва следните дейности:

 • Изготвя бюджета на района и следи за неговото изпълнение;
 • Изготвя месечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и справки, свързани с изпълнението му;
 • Разработва тригодишна бюджетна прогноза за приходите и разходите;
 • Отразява промените по бюджета и предлага корекции в него;
 • Изготвя всички документи от финансово-имуществен характер, от които произтичат права и задължения за района;
 • Осъществява таксуването на услугите по действащите такси и цени, регламентирани в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и услуги;
 • Осчетоводява и отчита приходите по бюджета и ги превежда в Столична община;
 • Изготвя и представя ежемесечно в Столична община Справка-декларация по Закона за данък добавена стойност;
 • Осчетоводява приходите и разходите по собствения бюджет и финансиранията към третостепенните разпоредители с бюджетни кредити;
 • Обработва първичната счетоводна документация по заприходяването на частна общинска собственост, ДМА и стоково-материални ценности;
 • Изготвя тримесечни обобщени оборотни ведомости на района и третостепенните разпоредители;
 • Следи за разходването на утвърдения фонд „Работна заплата“;
 • Подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки на служителите;
 • Оформя и изготвя платежните документи за всички разплащания по собствения бюджет;
 • Провежда инвентаризации и проверки на парични и стоково-материални ценности и оформя резултатите от проверките;
 • Организира и осъществява материално-техническото състояние на общинската администрация;
 • Осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешно-финансов контрол на финансовата и платежна дисциплина, извършва системен анализ на финансовото състояние и финансовите резултати;
 • Съхранява счетоводните документи и отговаря за предаването им по установения ред в архива;
 • Издава всички необходими на граждани, юридически лица и служители финансови документи – служебни бележки, фактури, квитанции и други;
 • Началникът на отдела предоставя становища по проекти на заповеди, вътрешни правила и други документи, свързани с финансовата дейност на общината.

Заявление - образец за извършване на общи услуги от Районната администрация може да бъде изтеглено ТУК

Декларация по чл.8, ал.2 от Наредбата за определяне на реда за излпалащане от държавата на присъдена издръжка ТУК

Бланка - образец на съгласие за обработка на лични данни