Илинден
| Последно обновяване на

Финансово счетоводна дейност


Отдел „Финансово счетоводна дейност" извършва следните дейности:

 • Изготвя бюджета на района и следи за неговото изпълнение;
 • Изготвя месечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и справки, свързани с изпълнението му;
 • Разработва тригодишна бюджетна прогноза за приходите и разходите;
 • Отразява промените по бюджета и предлага корекции в него;
 • Изготвя всички документи от финансово-имуществен характер, от които произтичат права и задължения за района;
 • Осъществява таксуването на услугите по действащите такси и цени, регламентирани в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и услуги;
 • Осчетоводява и отчита приходите по бюджета и ги превежда в Столична община;
 • Изготвя и представя ежемесечно в Столична община Справка-декларация по Закона за данък добавена стойност;
 • Осчетоводява приходите и разходите по собствения бюджет и финансиранията към третостепенните разпоредители с бюджетни кредити;
 • Обработва първичната счетоводна документация по заприходяването на частна общинска собственост, ДМА и стоково-материални ценности;
 • Изготвя тримесечни обобщени оборотни ведомости на района и третостепенните разпоредители;
 • Следи за разходването на утвърдения фонд „Работна заплата“;
 • Подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки на служителите;
 • Оформя и изготвя платежните документи за всички разплащания по собствения бюджет;
 • Провежда инвентаризации и проверки на парични и стоково-материални ценности и оформя резултатите от проверките;
 • Организира и осъществява материално-техническото състояние на общинската администрация;
 • Осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешно-финансов контрол на финансовата и платежна дисциплина, извършва системен анализ на финансовото състояние и финансовите резултати;
 • Съхранява счетоводните документи и отговаря за предаването им по установения ред в архива;
 • Издава всички необходими на граждани, юридически лица и служители финансови документи – служебни бележки, фактури, квитанции и други;
 • Началникът на отдела предоставя становища по проекти на заповеди, вътрешни правила и други документи, свързани с финансовата дейност на общината.

Заявление - образец за извършване на общи услуги от Районната администрация може да бъде изтеглено ТУК