Илинден
| Последно обновяване на

Устройство на територията, кадастър и регулация


Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация" /УТКР/ извършва следните дейности:

Устройство на територията:

 • Изработване на скици с указан начин на застрояване;
 • Изготвяне на скици с указан начин на поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи в имоти, собственост на физически и юридически лица;
 • Подготовка за одобряване на инвестиционни проекти, в това число оценка на съответствието на част „Конструктивна“ и „План за безопасност и здраве“ (ПБЗ) за строежи от ІV, V и VІ категория и издаване на разрешения за строеж, съобразно предоставените правомощия на главния архитект;
 • Подготовка за одобряване на инвестиционни проекти, в това число оценка на съответствието на част „Конструктивна” и ПБЗ за преместваеми обекти и рекламни съоръжения и издаване на разрешения за поставяне, съобразно предоставените правомощия на главния архитект;
 • Подготовка за съгласуване от главния архитект на схеми за разполагане на схеми за маси, подвижно търговско обзавеждане и др. по Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община (НРУИТДТСО);
 • Подготовка за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж за благоустройствени обекти на инженерната инфраструктура, съобразно предоставените правомощия на началника на отдел УТКР;
 • Водене на регистър на разрешенията за строеж, издадени от гл. архитект на района, и изпращане на копия от тях в НАГ, СО;
 • Водене на регистър на разрешенията за строеж за благоустройствени обекти, издадени от началника на отдел УТКР и изпращане на копия от тях и придружителна документация в НАГ, СО;
 • Подготовка за заверяване на екзекутивна документация;
 • Подготовка на удостоверения за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти, разрешени от главния архитект на района;
 • Водене на регистър на разрешенията за поставяне на преместваеми обекти и на удостоверенията за въвеждането им в експлоатация, издадени от главния архитект на района, и изпращане на копия от тях в дирекция „Общински строителен контрол“, НАГ, СО, както и на издадените такива от главния архитект на СО;
 • Даване на технически предписания по чл. 197, ал. 2 от ЗУТ;
 • Подготовка и участие в заседания на Районен експертен съвет по устройство на територията (РЕСУТ);
 • Участие в комисията по чл. 196, ал.1 от ЗУТ;
 • Участие в комисии, свързани с дейността на района;
 • Подготовка на разрешения за заемане на части от тротоари, улични платна и свободни общински площи по чл. 157 от ЗУТ;
 • Извършване на огледи по заявления на граждани и изготвяне на писмени отговори;
 • Изпращане на текущи отчети до дирекция „Общински строителен контрол“, НАГ, СО, Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) и Националния статистически институт;
 • Поддържане на технически архив и издаване на заверени копия от документи.

Кадастър и регулация:

 • Издаване и презаверяване на скици на урегулирани поземлени имоти (УПИ);
 • Изготвяне на скици-извадки от подробния устройствен план (ПУП) и кадастрални планове за нуждите на отделите ИИБЕ и КС, УОС и ЖФ, РКТД и др.;
 • Изготвяне на скици с указан начин на застрояване на обекти от ІV, V и VІ категория.
 • Изпълняване на изискващите се процедури при създаване на устройствени схеми и планове и при измененията им;
 • Провеждане на процедури и заседания за обществено обсъждане на устройствени планове;
 • Попълване и отстраняване на грешки в кадастралните планове по чл. 134 от ЗУТ;
 • Оценка на съответствие на инвестиционни проекти по части „Геодезия”, „Вертикално планиране“ и „Трасировъчен план“;
 • Участие в заседания на РЕСУТ;
 • Участие в комисията по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ;
 • Участие в комисии, свързани с дейността на района;
 • Извършване на огледи и изготвяне на писмени отговори по заявления и сигнали на граждани;
 • Попълване на данни от кадастралния и регулационен план в декларациите по чл. 14 и чл. 17 от Закона за местните данъци и такси;
 • Извършване на обстоятелствени проверки;
 • Издаване на удостоверения за идентичност на имоти;
 • Подготвяне на копия от документи, съхранявани в архива;
 • Подготвяне на копия-извадки от ПУП за издаване на визи.
Такси за технически услуги, извършвани отдел УТКР

 

Наименование на услугата

Цена

Цена

С ДДС

1.

Ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за разполагане на строителни материали / за ІІІ-та зона /

1,00лв/м2/ден

Без ДДС

2.

Издаване на скица на недвижим имот:

- обикновена услуга – 14 работни дни

- бърза услуга – 5 работни дни

- експресна услуга – 2 работни дни

 

30,00 лв

45,00 лв

60,00 лв

Без ДДС

3.

Издаване на скица на недвижим имот с указан начин на застрояване:

- на основание чл.140, ал.2 от ЗУТ

- на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ

- за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца

 

40,00 лв

150,00лв

15,00лв

Без ДДС

4.

Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца

15,00лв

Без ДДС

5.

Определяне на строителна линия и ниво на строеж

10,00лв

Без ДДС

6.

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

5,00лв

Без ДДС

7.

Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документация към тях

10,00лв

Без ДДС

8.

Издаване на разрешение за строеж:

-          за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради – 1лв/кв.м РЗП от стойността ( за ІІ зона -12лв/кв.м. и ІV зона 8,00лв/кв.м.);

-          за преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство – 25% от стойността на съответната зона / ІІ или ІV/;

-          за линейни инфраструктурни обекти – 0,3% от стойността на обекта;

 

Без ДДС

8а.

Издаване на разрешение за строеж на ограда:

-          в условията на чл.147, ал.1, т.7 от ЗУТ – 25% от стойността на съответната зона / ІІ или ІV/ в лв/лин.м. спрямо периметъра на оградата;

-          в условията на чл.48, ал.9 от ЗУТ– 25% от стойността на съответната зона / ІІ или ІV/ в лв/кв.м. спрямо разгъвката на оградата;

 

 

 

 

 

 

Без ДДС

8б.

Издаване на разрешение за строеж на газова инсталация:

-          за сградна газова инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради и др.

-          за вътрешна газова инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради и др. – 10% от стойността на съответната зона / ІІ или ІV/ в лв;

-          за газови сградни и вътрешни инсталации в промишлени /производствени/ сгради

 

100,00лв

 

 

200,00лв

Без ДДС

8в.

Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция:

-          за жилищни сгради - 0,08лв/м2 РЗП със сутерен;

-          за нежилищни сгради - 0,20лв/м2 РЗП със сутерен;

-          за идейни проекти – 30% от размера на съответната такса;

-          за оценка на съответствие на РЕСУТ – 30% от размера на съответната такса;

 

 

Без ДДС

8г.

Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преработка по чл. 154, ал.5 от ЗУТ– 50% от размера на таксата по т.8в;

 

Без ДДС

8д.

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по отделните проектни части за ново строителство:

-          за жилищни сгради - 0,20лв/м2 РЗП със сутерен;

-          за нежилищни сгради - 0,40лв/м2 РЗП със сутерен;

-          за идейни проекти – 30% от размера на съответната такса;

-          за оценка за съответствие от ОЕСУТ – 30% от размера на съответната такса;

 

Без ДДС

9.

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл.56 и чл.57 от ЗУТ:

-          за преместваеми обекти – сергия или маса

-          за преместваеми обекти с типов проект

-          за преместваеми обекти с индивидуален проект – 8,00лв/м2, но не по-малко от 50лв;

-          за преместваеми обекти – автомивки и автосервизи– 10,00лв/м2, но не по-малко от 100лв;

-          за рекламен елемент с едностранна рекламна площ до 4м2

-          за рекламни елементи с типов проект

-          за рекламни елементи с индивидуален проект

-          за фирмена информационно-указателна табела

-          за временни информационни елементи

-          за фирмен надпис отделно от инвестиционния проект

-          за фирмен тотем

-          за презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент – 80 на сто от таксата за издаване на разрешение за поставяне;

 

 

25,00лв

50,00лв

 

 

200,00лв

100,00лв

300,00лв

50,00лв

50,00лв

50,00лв

200,00лв

 

Без ДДС

10.

Одобряване на проект за делба по чл.202 и чл.203 от ЗУТ– 25% от стойността на съответната зона / ІІ или ІV/;

 

Без ДДС

11.

 

Издаване на удостоверения по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър

10,00лв

Без ДДС

12.

Заверка на екзекутиви – 30% от цената на услугата за съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция;

 

Без ДДС

13.

Заверено копие от ПУП

10,00лв

Без ДДС

14.

Заверка на копие от инвестиционен проект, както и заверка на съхраняваната в архив документация

 

10,00лв

Без ДДС

15.

 

 

Допускане анкериране при изкопни работи към общински имоти

500,00лв

С ДДС

16.

Издаване на удостоверения:

- за идентичност на имоти по кадастрални и регулационни планове

- за градоустройствен статут на имотите по ОУП и „фондова” принадлежност

 

20,00лв

20,00лв

С ДДС

17.

 

Писмен отговор за липса на досие в архива на направление „Архитектура и градоустройство”

2,00лв

С ДДС

18.

 

Издаване на разрешение по чл.77, ал.2 от НПОРИДМЕРДТСО

 

100,00лв

С ДДС

19.

Издаване на удостоверения за градоустройствен статут на имотите по ППЗОПОГПС и ОУП – само текст:

-          за СО

-          за физически лица

-          за юридически лица и ведомства

 

 

безплатно

20,00лв

30,00лв

С ДДС

20.

Издаване на удостоверения за градоустройствен статут на имотите по ППЗОПОГПС и ОУП –текст и графика:

-          за СО – безплатно;

-          за физически лица - 20,00лв + разходите за копиране;

-    за юридически лица и ведомства- 30,00лв + разходите за копиране;

 

С ДДС

21.

Териториално насочване на инвестиционни инициативи:

-          за СО

-          за физически лица

-          за юридически лица и ведомства

 

безплатно

20,00лв

50,00лв

С ДДС

22.

Изготвяне становища за необходимост от провеждане на различни процедури:

-          за СО

-          за физически лица

-          за юридически лица и ведомства

 

безплатно

20,00лв

30,00лв

С ДДС

23.

Служебно съгласуване на визи и инвестиционни проекти:

-          за СО

-          за физически лица

-          за юридически лица и ведомства

 

безплатно

20,00лв

50,00лв

С ДДС

24.

Съгласие за допускане на устройствена процедура

100,00лв

С ДДС

25.

Процедура за одобряване на линейни обекти:

-          до 1 км

-          до 10 км

-          над 10 км

 

200,00лв

400,00лв

800,00лв

С ДДС

26.

Процедура за одобряване на изменение на план за регулация:

-          до 1 дка

-          до 10 дка

-          над 10 дка

 

200,00лв

250,00лв

300,00лв

С ДДС

27.

Процедура за одобряване на изменение на план за застрояване:

-          до 1 дка

-          до 10 дка

-          над 10 дка

 

200,00лв

250,00лв

300,00лв

С ДДС

28.

Процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояване:

-          до 1 дка

-          до 10 дка

-          над 10 дка

 

400,00лв

500,00лв

600,00лв

С ДДС

29.

Процедура за одобряване на работен устройствен план:

-          до 1 дка

-          до 10 дка

-          над 10 дка

 

400,00лв

500,00лв

600,00лв

С ДДС

30.

Процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояване /изменение на план за регулация и застрояване/ и работен устройствен план:

-          до 1 дка

-          до 10 дка

-          над 10 дка

 

 

600,00лв

700,00лв

800,00лв

С ДДС

31.

Разглеждане в общински експертен съвет по устройство на територията и/или съгласуване на проекти на инжинерна инфраструктура:

-          за площни и пътни обекти, извън тези, които са публична собственост /вкл. нженерни мрежи/

-          за съгласуване на изменения и преустройства на сградна инсталация /за всяка специалност/ за високи сгради /кота корниз над 15м/

-          за съгласуване на изменения и преустройства на сградна инсталация /за всяка специалност/ за средни сгради /кота корниз до 15м/

-          за съгласуване на изменения и преустройства на сградна инсталация /за всяка специалност/ за ниски сгради /кота корниз до 10м/

-          за съгласуване на улични проводи /водопровод, канал, топлопровод, газопровод, ел. кабели, улично осветление, съобщителни и информационни кабели и др./, извън тези, които са публична собственост – 0,10лв/л.м., но не по-малко от 20лв;

-          за съгласуване на съоръжения към инженерна инфраструктура – трафопост, абонатна станция, котелно, пречиствателни съоръжения и др.

 

 

0,06лв/м2

 

40,00лв

 

30,00лв

20,00лв

 

 

 

 

20,00лв

С ДДС

32.

Издаване на скица от кадастралния план в урбанизирана територия

30,00лв

С ДДС

33.

Издаване на служебна бележка /удостоверение/:

-          за справка по кадастър

-          за идентичност

 

10,00лв

20,00лв

 

34.

Копие от кадастрален план /кадастрален лист, ръчна скица, разписна книга/ - 2,00лв за 1 дм2, но не по-малко от 10,00лв;

 

С ДДС

35.

Копие от стар кадастрален план- А4;

15,00 лв.

С ДДС

36.

Справка и издаване на заверени копия на документация формат А-4

2,00лв / лист

С ДДС

37.

Справка и издаване на заверени копия на документация формат А-3

4,00лв / лист

С ДДС

Заявление - образец за извършване на общи услуги от Районната администрация може да бъде изтеглено ТУК

Бланка - образец на съгласие за обработка на лични данни