Илинден
| Последно обновяване на

Правнонормативно обслужване и човешки ресурси


Отдел „Правнонормативно обслужване и човешки ресурси“ извършва следните дейности:

 • Консултира кмета при издаването на заповеди, правилници, инструкции и други вътрешни актове;
 • Дава мнения по законосъобразността на проектите на заповеди на кмета на района, като ги съгласува, а при несъгласие прилага мотивирано мнение;
 • Оказва правна помощ на службите в районната администрация за законосъобразното изпълнение на техните функции; дава съвети, мнения и справки по правни въпроси;
 • Осъществява процесуално представителство на СО – Район „Илинден“ пред съдилищата и другите юрисдикции;
 • Предлага мерки и работи самостоятелно или съвместно с другите отдели на районната администрация за предотвратяване и прекратяване на закононарушения и за отстраняване на условията и причините, които ги пораждат;
 • Съгласува сключването на трудовите договори на служителите, изменението и прекратяването на трудовите правоотношение. Съгласува заповедите за възникване, промяна и прекратяване на служебните правоотношения. Участва в дисциплинарния съвет и в реализирането на дисциплинарната отговорност на служителите;
 • Съгласува договори с външни юридически и физически лица, защитава интересите на СО – Район „Илинден“ по изпълнение на сключените договори;
 • Разглежда чуждестранни съдебни решения и издава съответните удостоверения;
 • Съставя преписки за настойничество и попечителство и издава удостоверения. Води регистър на поставените под настойничество, съответно - попечителство;
 • Преглежда и контролира административно-наказателните преписки и издава наказателни постановления;
 • Осъществява юридическа подготовка на процедурите за възлагане на обществени поръчки и изготвя обявленията до регистъра към Агенцията за обществени поръчки;
 • Извършва предварителна проверка и съгласува конкурсите за отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост;
 • Запознава служителите в районната администрация с промени в законодателството, свързани с административното управление;
 • Издава документи, удостоверяващи трудовия/служебен стаж на служителите;
 • Поддържа личните трудови досиета на служителите като съхранява всички техни заявления, молби, договори и допълнителни споразумения към тях, длъжностни характеристики и техните промени във времето, искания за обяснения и обясненията, както и всички документи, касаещи факти по трудовото/служебното правоотношение, като своевременно ги актуализира и съхранява в лична папка по опис;
 • Организира разработването, утвърждаването и съхранението на длъжностните характеристики на служителите;
 • Организира и разработва длъжностно и поименно щатно разписание;
 • Организира процеса на атестиране на служителите;
 • Организира дейността по създаването на здравословни и безопасни условия на труд по работните места в районната администрация;
 • Следи за спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и оформя актовете за трудови злополуки;
 • Изработва годишен план за обучение на служителите;
 • Изготвя граждански договори за услуги;
 • Води статистическа отчетност за числеността на персонала;
 • Подготвя и комплектува всички необходими документи за обявяване и участва в провеждането на конкурси за вакантните длъжности по трудови и служебни правоотношения;
 • Въвежда данни в годишния Отчетен доклад за състоянието на администрацията на район „Илинден“ във връзка с чл. 62 от Закона за администрацията;
 • Въвежда и актуализира информация в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията;
 • Организира своевременното подаване на декларациите по чл. 12 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, ПОДАВАНИ КЪМ ОТДЕЛА: