Илинден
| Последно обновяване на

Регистрация и контрол на търговската дейност


Отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“ извършва следните дейности:

 • Приемане и преглед на подадените заявления за работно време за извършване на търговска дейност на територията на СО – район „Илинден”;
 • Заверка и вписване в информационен масив „Търговски обекти” на подадените заявления за работно време;
 • Приемане и преглед на приложените документи към подадените заявления за извършване на търговия на открито върху терени, общинска собственост;
 • Издаване на разрешения за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терени, общинска собственост – по одобрена схема за разполагане. Издадените разрешителни се вписват в регистър „Търговия на открито”;
 • Издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти по одобрена схема. Издадените разрешителни се вписват в регистър „Търговия на открито”;
 • Издаване и заверка на заявления за работно време за търговия на открито в имоти, частна собственост. Заверените заявления се вписват в информационен масив „Търговия на открито в имоти, частна собственост”;
 • Определяне на размера на дължими суми по т. 5 и т. 6 и контрол по събиране на такси съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
 • Окомплектова доклади до Председателя на СОС за вземане на решение за отдаване под наем на имоти и части от имоти, публична общинска собственост;
 • Окомплектова доклади до кмета на СО за отдаване под наем на имоти и части от имоти, частна общинска собственост;
 • Извършва изготвяне на документация, подготовка и провеждане на конкурси за отдаване под наем на имоти, публична и частна общинска собственост;
 • Подготвя договорите за отдаване под наем на имоти (терени и помещения), общинска собственост. Изготвя протоколи за въвеждане във владение;
 • Извършват организиране и провеждане на конкурси за ученическо столово хранене в ученическите столове и бюфети;
 • Извършват контрол по изпълнението на поетите в сключените договори от наемателите задължения към район „Илинден“ и предприема всички законоустановени действия за събирането им в срок;
 • Подготвят заповеди и участват в комисии по изземване на общински нежилищни имоти и обекти от нередовни наематели;
 • Участват в съвместни проверки с органите на Българска агенция по безопасност по храните (БАБХ), Районна служба, – пожарна и аварийна безопасност (РС ПАБ), Национална агенция за приходите (НАП), Районно управление на полицията (РУП), за спазване на задължителните работно време и осигуряване спокойствието на гражданите и обществения ред;
 • Изготвя периодични справки на търговските обекти на територията на района за нуждите на СО, ІІІ Районно управление на полицията, Районна служба, – пожарна и аварийна безопасност и други институции при поискване (РС ПАБ);
 • Изготвя и предоставя ежемесечни справки до дирекция „Икономика и търговска дейност” при СО и Общинско предприятие „Туристическо обслужване”;
 • Осъществява цялостен контрол по спазване на разпоредбите на нормативната уредба като извършва регламентирани проверки на имотите, общинска собственост, и на търговските обекти, като при констатирани нарушения съставя актове за административни нарушения;
 • Изготвя становища и отговори на постъпили молби, жалби, предложения и сигнали на граждани, които са от функционалната компетентност на отдела;
 • Извършват прием на граждани в определеното за целта време по проблеми, свързани с дейността на отдела.


ЗАЯВЛЕНИЯ - ОБРАЗЦИ, ПОДАВАНИ КЪМ ОТДЕЛА: