Илинден
| Последно обновяване на

Общинска собственост и жилищен фонд


Отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ извършва следните дейности:

 • Оформя документално правото на собственост върху общинските недвижими имоти с актове за общинска собственост, следи за последващи действия с тях, като продажба, замяна, отстъпено право на строеж, реституция и др. разпоредителни действия;
 • Води регистър на имотите, общинска собственост;
 • Изготвя справки за заприходяване и отписване на имотите по баланса на района;
 • Извършва деклариране на недвижимите имоти – общинска собственост, в дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси“, отдел „Местни данъци и такси“ – „Илинден“;
 • Вписва актовете за общинска собственост в регистъра на Агенцията по вписванията;
 • Подготвя и окомплектова преписки по отписване на недвижими имоти от актовите книги за общинска собственост;
 • Изготвя справки за статута на недвижимите имоти – за физически и юридически лица;
 • Извършва заверки на молби-декларации по обстоятелствени проверки;
 • Подготвя и окомплектова преписки по реституционните закони;
 • Подготвя и окомплектова преписки по замени, ликвидиране на съсобственост, делби, закупуване на общински имот, учредяване право на строеж, закупуване на общински имот, въз основа на отстъпено право на строеж;
 • Реализира продажбите на общински жилища, чрез приемане и оформяне на необходимите документи по преписки за покупко-продажба, изготвяне списъци с предложения до СОС, оглед на място и оценки по  базисна пазарна цена (БПЦ), изготвя заповед и договор за покупко-продажба;
 • Вписва договорите за покупко-продажба на общинските жилища в Агенцията по вписванията;
 • Обработва молби на граждани за картотекиране като крайно нуждаещи се от общински жилища;
 • Осъществява проверки във връзка с картотечни преписки и наемни досиета;
 • Изготвя настанителни заповеди на граждани, определени по надлежния ред;
 • Издава удостоверения за картотечна група при поискване;
 • Извършва контрол по изпълнение на задълженията на гражданите по договорите за наем и предприема всички законодопустими действия за събирането им в срок;
 • Осъществява процедури по прекратяване на договорните отношение с недобросъвестни наематели на общински жилища, както и принудително изземване.

Заявление - образец за извършване на общи услуги от Районната администрация може да бъде изтеглено ТУК

Необходими документи за кандидатстване за картотекиране за настаняване под наем в общинско жилище

Декларация - образец по Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община

Заявление - образец за картотекиране

Заявление - образец за закупуване на общинско жилище

Бланка - образец на съгласие за обработка на лични данни