Илинден
| Последно обновяване на

Контрол по строителството


Отдел „Контрол по строителството" (КС) осъществява дейностите, свързани с контрола по строителството на територията на СО - район „Илинден", както следва:

 • Осъществява предотвратяване и недопускане на незаконно строителство.
 • Контролира извършващото се строителство с цел недопускане на отклонения от устройствените планове, одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж и нормативните актове по устройство на територията;
 • Съставя и връчва на заинтересованите лица констативни актове при констатиране на строежи по чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 от ЗУТ;
 • Съставя актове по чл. 36 от Закона за административните нарушения и наказания на основание чл. 238, ал. 2 от ЗУТ, които се изпращат в дирекция „Общински строителен контрол “, направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) в СО;
 • Изпраща сигнали за строежи към Районната дирекция за национален строителен контрол, които са от тяхната компетентност;
 • Съставя констативни актове за незаконосъобразно ползване на строеж по чл. 178, ал. 5 от ЗУТ;
 • Подготвя преписки за премахване на обекти по чл. 56, ал.1 и чл. 57, ал. 1 на основание чл. 57а от ЗУТ като съставя констативни актове за нарушения и ги съобщава на нарушителите;
 • Осъществява контрол по възстановяване на общински терени, засегнати от дейности, свързани с мрежите на техническата инфраструктура, включително ново строителство, реконструкции, ремонти и др.;
 • Прави периодични проверки по отношение необходимостта от извършване на ремонтни работи на сгради с опасни елементи по тях и дава предписания, като при неизпълнението им образува преписки срещу нарушителите, които се изпращат в дирекция „Общински строителен контрол “, НАГ;
 • Връчва на заинтересованите лица констативни актове, заповеди, наказателни постановления и др., издадени от дирекция „Общински строителен контрол “, НАГ;
 • Подписва протоколи № 2, № 2а и № 3 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на Министерството на регионалното развитие;
 • Съставя протоколи за завършване на сгради в груб строеж по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ;
 • Заверява технически паспорти на строежи и води регистър;
 • Извършва огледи по заявления и жалби на граждани и изготвя писмени отговори;
 • Изготвя писмени становища относно законността на търговските обекти във връзка с чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда и провеждането на търговската дейност на територията на СО;
 • Води ежемесечен регистър за извършените аварийни ремонти в имоти, публична общинска собственост, на територията на района;
 • Участва в комисия на основание чл. 196, ал. 1 от ЗУТ за установяване наличието на обстоятелства по чл. 195, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ;
 • Участва в комисия на основание чл. 5, ал. 4 от ЗУТ и чл. 46 от ЗМСМА.

Заявление - образец за извършване на общи услуги от Районната администрация може да бъде изтеглено ТУК

Бланка - образец на съгласие за обработка на лични данни