Илинден
| Последно обновяване на

Гражданска регистрация


 

Можете да изтеглите бланките-образци към съответните позиции (поредни номера) под таблицата или като щракнете върху съответния документ в полето „Необходими документи" в таблицата.

 

Наименование на услугата Необходими документи Вид Срок Такса
1. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат Искане по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно,
документ за платена такса.
експресна услуга от 2 часа до 1 работен ден 10 лв.
бърза услуга до 3 работни дни 7.50 лв.
обикновена услуга до 7 работни дни 5.00 лв.
2. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път Искане по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно, документ за доказване на правен интерес,
документ за платена такса.
експресна услуга от 2 часа до 1 работен ден 10 лв.
бърза услуга до 3 работни дни 7.50 лв.
обикновена услуга до 7 работни дни 5.00 лв.
3. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние Искане по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно, документ за доказване на правен интерес, други официални документи, документ за платена такса.
експресна услуга от 2 часа до 1 работен ден 7 лв.
бърза услуга до 3 работни дни 5.25 лв.
обикновена услуга до 7 работни дни 3.50 лв.
4. Издаване на удостоверение за наследници Искане по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно, препис-извлечение от акт за смърт, документ за платена такса.
експресна услуга от 2 часа до 1 работен ден 10 лв.
бърза услуга до 3 работни дни 7.50 лв.
обикновена услуга до 7 работни дни 5.00 лв.
5. Издаване на удостоверение за семейно положение Искане по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно,
документ за платена такса.
експресна услуга от 2 часа до 1 работен ден 10 лв.
бърза услуга до 3 работни дни 7.50 лв.
обикновена услуга до 7 работни дни 5.00 лв.
6. Издаване на удостоверение за родствени връзки Искане по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно, документ за платена такса.
експресна услуга от 2 часа до 1 работен ден 10 лв.
бърза услуга до 3 работни дни 7.50 лв.
обикновена услуга до 7 работни дни 5.00 лв.
7. Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице Искане по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно, документ за гражданско състояние, документ за платена такса.
експресна услуга от 2 часа до 1 работен ден 7 лв.
бърза услуга до 3 работни дни 5.25 лв.
обикновена услуга до 7 работни дни 3.50 лв.
8. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина Искане по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно,
удостоверение за семейно положение на чуждия гражданин,
документ за платена такса.
експресна услуга от 2 часа до 1 работен ден 10 лв.
бърза услуга до 3 работни дни 7.50 лв.
обикновена услуга до 7 работни дни 5.00 лв.
9. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в РБ Искане по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно,
документ за платена такса.
експресна услуга от 2 часа до 1 работен ден 10 лв.
бърза услуга до 3 работни дни 5.25 лв.
обикновена услуга до 7 работни дни 3.50 лв.
10. Издаване на удостоверение за постоянен адрес Искане по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно, документ за платена такса.
експресна услуга от 2 часа до 1 работен ден 5 лв.
бърза услуга до 3 работни дни 3.75 лв.
обикновена услуга до 7 работни дни 2.50 лв.
11. Издаване и заверка на удостоверение за промяна на постоянен адрес Заявление за постоянен адрес,
декларация - образец
(отнася се само за собственици), нотариален акт (оригинал), лична карта или нотариално заверено пълномощно, документ за платена такса и всички необходими документи, съгласно чл. 92 от Закона за гражданската регистрация.
експресна услуга от 2 часа до 1 работен ден 5 лв.
бърза услуга до 3 работни дни 3.75 лв.
обикновена услуга до 7 работни дни 2.50 лв.
12. Издаване на удостоверение за настоящ адрес Искане по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно,
документ за платена такса
експресна услуга от 2 часа до 1 работен ден 5 лв.
бърза услуга до 3 работни дни 3.75 лв.
обикновена услуга до 7 работни дни 2.50 лв.
13. Издаване и заверка на удостоверение за промяна на настоящ адрес Адресна карта за настоящ адрес,
лична карта или нотариално заверено пълномощно, документ за платена такса, декларация от собственика на апартамента и нотариален акт, удостоверяващ собствеността и всички необходими документи, съгласно чл. 92 от Закона за гражданската регистрация.
експресна услуга от 2 часа до 1 работен ден 5 лв.
бърза услуга до 3 работни дни 3.75 лв.
обикновена услуга до 7 работни дни 2.50 лв.
14. Припознаване на дете Заявление по образец,
декларация за припознаване, лична карта или нотариално заверено пълномощно.
- - -
- - -
- - -
15. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина Искане по образец,
издаденият документ, лична карта или нотариално заверено пълномощно, документ за платена такса.
експресна услуга от 2 часа до 1 работен ден 10 лв.
бърза услуга до 3 работни дни 7.50 лв.
обикновена услуга до 7 работни дни 5.00 лв.
16. Възстановяване и промяна на име Заявление по образец,
заверен препис от акт за раждане, съдебно решение или административен акт за промяна, лична карта или нотариално заверено пълномощно и копие.
- - -
- - -
- - -
17. Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние Заявление по образец,
съдебно решение за поставяне под запрещение, други документи доказващи правно основание, лична карта или нотариално заверено пълномощно.
- - -
- - -
- - -
18. Издаване на преписки на удостоверения или на преписи - извлечения от съставени актове за гражданско състояние Искане по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно,
документ за платена такса.
експресна услуга от 2 часа до 1 работен ден 5 лв.
бърза услуга до 3 работни дни 3.75 лв.
обикновена услуга до 7 работни дни 2.50 лв.
19. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина Заявление по образец,
преведен и легализиран препис от акта, лична карта или нотариално заверено пълномощно.
- - -
- - -
- - -
20. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец или на лице без гражданство Искане по образец,
лична карта или нотериално заверено пълномощно и документ за платена такса.
експресна услуга от 2 часа до 1 работен ден 7 лв.
бърза услуга до 3 работни дни 5.25 лв.
обикновена услуга до 7 работни дни 3.50 лв.
21. Установяване на наличие на българско гражданство Заявление по образец,
молба за установяване наличието на българско гражданство - образец, удостоверение за раждане, документ за платена такса в СО, заявление от МП, документ за платена такса за МП, лична карта или нотариално заверено пълномощно и 2 броя снимки за документи.
- - -
- - -
- - -
22. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции Заявление по образец,
документи, доказващи правно основание.
- - -
- - -
- - -
23. Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл. 93, ал. 5 от Закона на гражданска регистрация Заявление по образец,
документ за доказан правен интерес, лична карта или нотариално заверено пълномощно.
- - -
- - -
- - -
24. Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ “ГРАО” Заявление по образец,
акт за раждане, документ за доказан правен интерес, лична карта или нотариално заверено пълномощно.
експресна услуга от 2 часа до 1 работен ден 7 лв.
бърза услуга до 3 работни дни 5.25 лв.
обикновена услуга до 7 работни дни 3.50 лв.
25. Присвояване на ЕГН Заявление по образец,
документ за самоличност, удостоверение за раждане, други удостоверяващи документи, удостоверяващи документи от МП.
- - -
- - -
- - -
26. Удостоверение на данни и справки по регистри за гражданско състояние за минали години Заявление по образец,
лична карта или нотариално заверено пълномощно,
документ за платена такса.
експресна услуга от 2 часа до 1 работен ден 7 лв.
бърза услуга до 3 работни дни 5.25 лв.
обикновена услуга до 7 работни дни 3.50 лв.

 

  • ИСКАНЕ - ОБРАЗЕЦ (За позиции от горния списъка с поредни номера: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18 и 20) - Изтегли
  • ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ (За позиции от горния списък с поредни номера: 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25 и 26) - Изтегли
  • ИСКАНЕ - ОБРАЗЕЦ (За позиция от горния списък с пореден номер 4) - Изтегли
  • ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ (За позиция от горния списък с пореден номер 11) - Изтегли
  • ДЕКЛАРАЦИЯ - ОБРАЗЕЦ (За позиция от горния списък с пореден номер 11) - Изтегли
  • АДРЕСНА КАРТА ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС - ОБРАЗЕЦ (За позиция от горния списък с пореден номер 13) - Изтегли
  • ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИПОЗНАВАНЕ - ОБРАЗЕЦ (За позиция от горния списък с пореден номер 14) - Изтегли
  • МОЛБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО - ОБРАЗЕЦ (За позиция от горния списък с пореден номер 21) - Изтегли
  • Декларация по чл.8, ал.2 от Наредбата за определяне на реда за излпалащане от държавата на присъдена издръжка - Изтегли
  • Бланка - образец на съгласие за обработване на лични данни - изтегли