Илинден
| Последно обновяване на

Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология


Отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" (ИИБЕ) осъществява дейностите, свързани с инженерната инфраструктура, благоустройството и екологията на територията на СО - район "Илинден", както следва:

 • Приема, подготвя и контролира аварийни и планови ремонти на общинския сграден фонд и инсталации в училища, детски градини, общински сгради и др. Изготвя констативни протоколи и количествено-стойностни сметки за необходимите видове строително-монтажни работи, след оглед на обекта;
 • Следи за състоянието на общинската пътна мрежа. Изготвя програми за годишни ремонти. Предлага на Столична община пътни участъци и тротоари за текущ и авариен ремонт и участва при приемането на извършената работа и подписва протокол за заплащане на действително извършени строително монтажни работи (Акт образец 19);
 • Извършва огледи за необходим текущ ремонт или внезапно възникнал проблем на детските площадки и организира дейностите по ремонта им;
 • Упражнява инвеститорски контрол при реализация на инвестиционни проекти за училища и детски градини;
 • Извършва подготовка на конкурси по ЗОП за поддръжка и текущи ремонти на сгради и сградни инсталации на училищата и детските градини, инвеститорски контрол и отчетност на извършените строително-монтажни работи;
 • Извършва подготовка за провеждане на конкурси по ЗОП за изграждане и ремонт на детски и спортни площадки и други благоустройствени дейности, инвеститорски контрол и отчетност по изпълнението им;
 • Съставя годишни програми за основни текущи ремонти на общински обекти, изготвя количествени сметки и осъществява контрол при изпълнението им;
 • Участва в приемателни комисии и подписване на актове и протоколи по време на строителството на строежите;
 • Изготвя справки и отчети за изпълнените ремонти и други СМР, свързани с благоустройството и сградния фонд;
 • Извършва оценка за съответствие на инвестиционните проекти по част „Паркоустройство и озеленяване“;
 • Извършва оценка за съответствие на инвестиционните проекти по част „Топлотехника, отопление, вентилация и климатизация” (ТОВК) и част „Енергийна ефективност”( ЕЕ);
 • Осъществява контрол при изграждането на нови и при реконструкция и ремонт на вътрешно-квартални пространства, детски и спортни площадки;
 • Разработва и изготвя предложения за подобряване на благоустройството и екологията на територията на района, повишаване ефективността на инфраструктурните съоръжения и подобряване на енергийната ефективност;
 • Осъществява непрекъснат контакт с Дирекция „Зелена система“ на СО по опазва-нето и поддържането на междублоковото пространство;
 • Изготвя манипулационни планове за поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на района;
 • Контролира и приема работата на фирмите, отговарящи за поддържане на зелените площи на територията на района;
 • Осъществява контрол по поддържането на река „Суходолска“ и обявява процедури, провеждани от басейнова дирекция и РИОСВ;
 • Подготвя документация, включително количествено-стойностни сметки за кандидатстване и участие в съвместни програми на СО с държавни ведомства и други организации, включително инвеститорски контрол при реализация, свързана с дейността;
 • Издавя разрешения за отсичане и кастрене на дървесна растителност в частни имоти;
 • Изготвя експертна оценка за дървесна и храстова растителност за имоти, общинска и държавна собственост;
 • Извършва маркиране и кубиране на дървесната растителност с разрешение за премахване;
 • Извършва контрол и съдействие при извършване на компенсационно засаждане на растителност;
 • Съгласува проекти по озеленяване и инфраструктурни обекти;
 • Извършва консултации, обявяване, комплектуване на документацията, отчет и последващ контрол (3 годишен контрол на участие) по програма „Зелена София”;
 • Приема, обработва и отговаря на молби и жалби, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на инфраструктурните мрежи и обекти;
 • Участва в държавни приемателни комисии и изготвяне на становища;
 • Участва в комисия на основание чл. 196, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за установяване наличието на обстоятелства по чл. 195, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ;
 • Участва в комисия на основание чл. 5, ал. 4 от ЗУТ и чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА);
 • Участва в комисии, свързани с дейността на районната администрация.
Заявление за премахване и кастрене на дървета - образец
Заявление - образец за извършване на общи услуги от Районната администрация
Бланка - образец на съгласие за обработка на лични данни