Илинден
| Последно обновяване на

Услуги


 

Основни административни услуги, извършвани от Столична община и районните администрации

 

  • Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне - адресна регистрация, удостоверения за раждане, брак, смърт, наследници, семейно положение, родствени връзки, удостоверения за настойничество и попечителство, заверка на документи за чужбина и други.
  • Административно - технически услуги, извършени по отдел "Общинска собственост" - удостоверение относно собствеността на недвижими имоти, удостоверения по реституционни закони и по очуждени имоти, настанителни заповеди, заверка на данъчни декларации (за деклариране на общински имот) и други.
  • Административно - технически услуги по Устройство на територията - скици, визи, вписване в кадастър, съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, издаване на удостоверения за търпимост, степен за завършеност на строеж, въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория и други.
  • Правни и администативно - технически услуги - предоставяне достъп до информация по реда на ЗДОИ, признаване на решения и актове на чуждестранни съдилища и други органи, издаване на удостоверения за настойничество и попечителство, издаване на удостоверение за осигурителен стаж, брутно трудово възнаграждение и други.
  • Административни услуги по селско стопанство и екология - регистрация на етажна собственост, домашни любимци и други.
  • Административни услуги – търговия, туризъм, транспорт - регистрация на търговски обект, лицензи за търговия с тютюневи изделия, картотекиране и събиране на наеми, общински имоти и други.
  • Административни услуги – жилищни сгради и етажна собственост - регистрация на сгради в режим етажна собственост и други.
  • Опазването на обществения ред – разрешения чрез Столична община за провеждане на шествия, митинги и други.