Илинден
| Последно обновяване на

Функции и отговорности


Район „Илинден“ е второстепенен разпоредител с бюджетни средства - местна администрация, създадена да подпомага кмета на района, като орган на изпълнителната власт, при осъществяване на неговите правомощия по провеждането на държавната политика на местно ниво и държавната политика за развитие на столицата; осигурява технически дейността на кмета и извършва дейности по местното самоуправление и административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

 

КМЕТЪТ НА РАЙОНА:

 • Изпълнява бюджета на общината в частта му за района;
 • Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
 • Отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
 • Назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
 • Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда;
 • Води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
 • Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
 • Осигурява спазването на обществения ред;
 • Има правомощията по съгласно Закона на МВР до пристигане на полицейски орган;
 • Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
 • Представлява района пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони;
 • Организира изпълнението на актовете на Столичния общински съвет и на кмета на Столична община, отнасящи се до територията и гражданите на района;
 • Изпълнява функции, възложени му от кмета на Столична община;
 • Издава удостоверения за регистрация и разрешителни за осъществяване на търговска дейност на територията на района и подпомага кмета на СО при набиране на изискуемите документи за категоризирането на туристическите обекти и лицензирането на обекти за търговия със спиртни напитки, тютюн и тютюневи изделия;
 • Назначава съгласно действащото законодателство и нормативните изисквания на СОС съответните експертни съвети и районни комисии и утвърждава техните решения след надлежното им парафиране от членовете на комисиите им;
 • Упражнява правомощията на орган по жилищното настаняване съгласно Закона за общинската собственост и Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община;
 • Организира мероприятия по социално подпомагане на гражданите от района, при наличие на финансова обезпеченост;
 • На пряко подчинение на Кмета на района са секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ и старши експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка, земетресения и бедствия".

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ ПРИ КМЕТА:

За да Ви бъде насрочена среща с кмета на район „Илинден" е необходимо предварително да подадете Заявление за прием при Кмета, което можете да изтеглите тук. Заявлението се подава в деловодството на Районна администрация „Илинден" от понеделник до сряда в седмицата, преди датата на желания прием. Начините за подаване на заявлението са: на място - в деловодство на Район „Илинден“, по електронен път - на e-mail: info@ilinden.bg или чрез електронна форма на Заявление за прием при Кмета, която можете да попълните тук.

ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ

Заместник-кметовете подпомагат кмета на района при изпълнение на неговите пълномощия, като кметът определя със заповед правомощията на заместник-кметовете. Единият от заместник-кметовете отговаря за дейността на общата администрация на района, а другият – на специализираната.

СЕКРЕТАР

Секретарят на района организира и отговаря за:

 • Дейността на районната администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
 • Деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
 • Дейността на звената по гражданска регистрация и административното обслужване;
 • Разгласяването и обнародването на актовете на СОС и на кмета на СО;
 • Работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
 • Поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в района, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;
 • Съгласува и утвърждава длъжностни характеристики;
 • В рамките на компетентността на района осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на района;
 • Изпълнява дейности като оценяващ и контролиращ ръководител при оценяване изпълнението на общинските служители в районната администрация;
 • Контролира въвеждането и актуализирането на информация в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията;
 • Организира дейностите по осигуряване на достъп до обществена информация при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ);
 • Контролира и ръководи дейността на отдел „Административно и информационно обслужване“.

 

ФИНАНСОВИЯТ КОНТРОЛЬОР:

 • Осъществява предварителен контрол за законосъобразността на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност, преди вземане на решение за поемане на задължение и извършване на разход, съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;
 • Организира и участва в разработването на правила, инструкции и указания за въвеждане на Системата за финансово управление и контрол.

ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ:
 • Ръководи, координира и контролира цялостната дейност в областта на устройство на територията, строителството, кадастъра и регулацията, архитектурата и благоустройството в район „Илинден“;
 • Контролира съобразно компетентността си дейностите по осигуряване на достъп до обществена информация при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация.
 • Главеният архитект, контролира и ръководи отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“.

НАЧАЛНИЦИТЕ НА ОТДЕЛИ:
 • Ръководят, включително планират, организират, контролират и координират дейността на служителите в съответния отдел;
 • Носят отговорност за изпълнението на задачите в съответния отдел пред кмета на района;
 • Отчитат постигането на целите и дейността на съответния отдел пред кмета на района;
 • Ръководят работата на непосредствено подчинените им служители в съответния отдел;
 • Изготвят проекти на длъжностни характеристики на служителите в съответните отдели;
 • Изпълняват дейности като оценяващ ръководител при оценяване изпълнението на общинските служители в районната администрация; Организират съобразно компетентността си дейностите по осигуряване на достъп до обществена информация при условията и по реда на ЗДОИ.


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯСПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Обратна връзка

Съгласно чл. 24 от Наредбата за административното обслужване чрез  своята интернет страница Столична община – район „Илинден“ предоставя на потребителите на административни услуги няколко форми за обратната връзка, чиято цел е да се предоставят улеснени възможности за изпращане на предложения и сигнали във връзка с административното обслужване в Район „Илинден“.

Въз основа на получените предложения и сигнали регулярно ще бъде измервана, анализирана и оповестявана удовлетвореността на потребителите от качеството на извършване на предоставените административни услуги.

Средствата, които Ви предлагаме за обратна връзка, са следните: