Илинден
| Последно обновяване на

Актуални конкурси


Публикувано на 19.08.2021 г. в 09:07 ч.

ОБЯВА ЗА КОНКУРС


СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 489/23.07.2021г на СОС и Заповед №СОА21-РД09-1117/06.08.2021г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на помещение с идентификатор 68134.1202.700.4.128, със застроена площ от 50,0 кв.м., заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на строеж върху мястото, находящо се в гр. София, Район „Илинден“, ж.к. „Света Троица”, ул. „Цар Симеон“, бл. 313,  вх. В, ет. 1., попада  в УПИ І - за ОЖС, кв. 17, м. „Разсадника - Бежанци“-2001, отразен в КК и КР на гр. София, одобрен със Заповед №РД-18-49/16.09.2015г. на ИД на АГКК, за срок от 10 години с предназначение - за културна и обществена дейност, АОС № 201/ 06.07.2020г.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 248,00 лв., /без ДДС/

Гаранция за участие в размер на  300.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията –  до 14.00ч. на 20.09.2021г. от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл.51А служба АИО - фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 20.09.2021г. включително в служба АИО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 21.09.2021г. от 14.00ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв.  /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 24.06.2021 г. в 16:30 ч.

СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 289/20.05.2021г. на СОС и Заповед № СОА21-РД09-812/07.06.2021г на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на част от терен с обща площ от 54,00 кв.м. /12 кв.м. покрита площ и 42 кв.м. открита площ за маси за консумация/ от поземлен имот с идентификатор 68134.1203.473 - публична общинска собственост, попадащ в УПИ I-за парк от кв.51, м. „Разсадника-Бежанци“ по плана на гр. София, за разполагане на преместваем обект - павилион по индивидуален проект - Позиция № 5 от план-схема на парк „Света Троица“, одобрена с Решение № 59/22.12.2011г. на СОС и от гл. архитект на СО, по реда на чл.24 от НПОРИМДЕРД на СО, предназначение - за търговска дейност, за срок от 5 /пет/ години, АОС № 8/04.07.2019г.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 348,00 лв., /без ДДС/

Гаранция за участие в размер на  300.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията –  до 14.00ч. на 26.07.2021 г. от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл.51А служба АИО - фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 26.07.2021г. включително в служба АИО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 27.07.2021г. от 14.00ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв.  /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47.