Илинден
| Последно обновяване на

Актуални конкурси


Заповед № СОА19-РД09-589/23.04.2019г. на кмета на Столична община и Решение № 1719/10.03.2020г. на Административен съд- София - град  и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС.

СО - район „Илинден” обявява  конкурс

за отдаване под наем за срок  до реализиране на  предвидено по ПУП мероприятие, но не повече от 10 (десет) години   на част от незастроен имот – частна общинска собственост, представляващ:

терен с площ от 2200 кв.м. и предназначение – временен открит паркинг, находящ се в район „Илинден“, ж.к. „Гевгелийски“,УПИ III от кв.175, с индентификатор 68134.1203.911 ПО КККР, АОС № 104/ 12.02.2018г.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 924.00 лв.  /без ДДС/.

Гаранция за участие – 300.00 лв., /триста лева/ под формата на парична сума, се внася по банков път в „Общинска банка” АД, клон „Люлин”, IBAN: ВG 19 SOMB 9130 33 19120601 BIC SOMBBGSF..

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 16.30ч. на 16.10.2020г. от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, вх.Б, служба АИО, фронтофис.

Цена на книжата – 60.00 лв. /с вкл. ДДС/.

Краен срок за подаване на офертите – до 17.00ч. на 16.10.2020г. включително в служба АИО на район „Илинден“.

Провеждане на конкурса на 19.10.2020г. от 14.00ч., стая  421, ет. 4 на район „Илинден”.

Информация на тел. 439 73 47; 439 73 46 - район „Илинден”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Публикувано на 21.08.2020 г. в 08:56 ч.

В изпълнение на Заповед № СОА20- РД09-2181/16.07.2020г. на кмета на Столична община и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС

СО - район „Илинден” обявява  конкурс

за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ:

реална част от имот 1.00 кв.м. за разполагане на терминално устройство - БАНКОМАТ в обособена част от помещение находящо се на първи етаж от сградата на районна администрация СО - район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. № 51А, вх.Б - фронтофис.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 95.00 лв.  /без ДДС/.

Гаранция за участие – 100.00 лв., /сто лева/ под формата на парична сума, се внася по банков път в „Общинска банка” АД, клон „Люлин”, IBAN: ВG 19 SOMB 9130 33 19120601 BIC SOMBBGSF.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 16.30ч. на 21.09.2020г. от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, вх.Б, служба „АИО”, фронтофис.

Цена на книжата – 60.00 лв. /с вкл. ДДС/.

Краен срок за подаване на офертите – до 17.00ч. на 21.09.2020г. включително в служба „АИО” на район „Илинден“.

Провеждане на конкурса на 23.09.2020г. от 14.00ч., стая  421, ет. 4 на район „Илинден”.

Информация на тел. 439 73 47; 439 73 46 - район „Илинден”.