Илинден
| Последно обновяване на

Актуални конкурси


Публикувано на 15.11.2018 г. в 10:43 ч.

В изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-860/21.08.2018г., т. 4, на Кмета на Столична община, Протокол № 1/08.11.2018г. на комисия, назначена със заповед на кмета на район „Илинден“ и на основание  чл. 31, ал. 2, от НУРПТК на СОС.

СО - Район „Илинден” продължава  конкурс

за отдаване под наем на обособени части от имоти - помещения публична общинска собственост за организиране на ученическото столово хранене в общински училища находящи се на територията на район „Илинден” както следва:

Обособена позиция:

1. Ученически стол  от  167.20 кв.м. и ученически бюфет от 33.70 кв.м., находящи се в 113. СУ „Сава Филаретов", гр. София, бул. „Тодор александров" № 177

Месечна наемна цена:

- за ученически стол от 167.20 кв.м. – 75.24 лв. без вкл. ДДС  (0.45 лв. /кв.м.)

- за ученически бюфет от 33.70 кв.м. – 17.00 лв. без вкл. ДДС (0.50 лв. /кв.м.)

 

Срок за отдаване под наем – 5/пет/ години.

Гаранция за участие в размер на 200.00 /двеста/ лв. внесени по банков път в „Общинска банка“ – ФЦ „Люлин“, по банкова сметка: BG19SOMB91303319120601: BIC; SOMBBGSF, в полза на СО - район „Илинден“ и основание – гаранция за участие в конкурс „Столово хранене“.

Срок за внасяне до 28.11.2018г.

Място за закупуване на документацията – от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл.51А, вх.Б, служба АИО – фронтофис - деловодство. Срок до 12.00 ч. на 28.11.2018г.

Краен срок за подаване на офертите – до 16,30ч. на 28.11.2018г. включително, в служба АИО – фронтофис - деловодство на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, бл.51А, вх.Б.

Провеждане на конкурса на 29.11.2018г. от 10.00 ч., в сградата на район „Илинден”, ет.3, стая 300.

Цена на книжата – 50.00 лв.  /без ДДС/.

Информация на тел.: 02/439 73 46 и 02/439 73 47.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 26.09.2018 г. в 12:03 ч.

В изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-609/21.06.2018г., т. 6, на Кмета на Столична община в съответствие с разпоредбита на чл.31, ал.2, от НУРПТК на СОС

СО Район „Илинден” продължава конкурс

за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, публична общинска собственост, с идентификатор 68134.1201.83.1, със застроена площ от 307,66 кв.м., по КККР, за срок  от 3 /три/ години, с предназначение за спорт, културизъм и фитнес, находящ се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица”,  ул. „Русе“ № 28, с вписан АОС № 4/ 10.05.2017г.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 360,00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие – 300.00 лв., внесена по банков път в Общинска банка /ФЦ Люлин/ по банкова сметка:  BG19SOMB91303319120601;BIC: SOMBBGSF в полза на СО Район „Илинден“ – срок за внасяне до  11.10.2018г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 15,00ч. на 11.10.2018г. в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, ул. „Билянини извори“ № 10, служба АИО, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 11.10.2018г. включително в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, ул. „Билянини извори“ № 10, служба АИО

Провеждане на конкурса на 12.10.2018г. от 10,00ч., стая  421, ет.4 в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, ул. „Билянини извори“ № 10.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47 - Район „Илинден”.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 12.09.2018 г. в 09:50 ч.

В изпълнение на Заповед № СОА 18- РД 09-860/21.08.2018г. на Кмета на Столична община и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС.

СО - Район „Илинден” обявява конкурс

за отдаване под наем на обособени части от имоти - помещения публична общинска собственост за организиране на ученическото столово хранене в общински училища находящи се на територията на район „Илинден” както следва:

  • Ученически стол  от  155.40 кв.м. и ученически бюфет от 15.90 кв.м.,  находящи се в 3-то СОУ „Проф. Марин Дринов”, гр. София, ул. „Хайдут Сидер” № 12.

Месечна наемна цена:

- за ученически стол от 115.40 кв.м. – 70.00 лв. без вкл. ДДС (0.45 лв. /кв.м.)

- за ученически бюфет от 15.90 кв.м. – 8.00 лв. без вкл. ДДС (0.50 лв. /кв.м.)

  • Ученически стол  от  159.70 кв.м. и ученически бюфет от 28.56 кв.м.,  находящи се в 43-то ОУ „Христо Смирненски”, гр. София, бул. „Сливница” № 45

Месечна наемна цена:

- за ученически стол от 159.70 кв.м. – 72.00 лв. без вкл. ДДС  (0.45 лв. /кв.м.)

- за ученически бюфет от 28.56 кв.м. – 14.50 лв. без вкл. ДДС (0.50 лв. /кв.м.)

  • Ученически стол от 590.00 кв.м. (вкл. кухня-майка) и ученически бюфет от  36.89 кв.м. находящи се в 45-то  ОУ, гр. София, ул. „Пловдив”  № 20.

Месечна наемна цена:

- за ученически стол от 590.00 кв.м. (вкл. кухня-майка) – 248.00 лв. без вкл. ДДС  (0.42 лв. /кв.м.)

- за ученически бюфет от 36.89 кв.м. – 18.45 лв. без вкл. ДДС (0.50 лв. /кв.м.)

  • Ученически стол  от  167.20 кв.м. и ученически бюфет от  33.70 кв.м., находящи се в 113-то СОУ „Сава Филаретов”, гр. София, бул. „Тодор Александров”  № 177.

Месечна наемна цена:

- за ученически стол от 167.20 кв.м. – 75.24 лв. без вкл. ДДС  (0.45 лв. /кв.м.)

- за ученически бюфет от 33.70 кв.м. – 17.00 лв. без вкл. ДДС (0.50 лв. /кв.м.)

Срок за отдаване под наем – 5/пет/ години.

Гаранция за участие в размер на 200.00 /двеста/ лв. внесени по банков път в „Общинска банка“ – ФЦ „Люлин“, по банкова сметка: BG19SOMB91303319120601: BIC; SOMBBGSF, в полза на СО - район „Илинден“ и основание – гаранция за участие в конкурс „Столово хранене“.

Срок за внасяне до 16.00. ч. на 15.10.2018г.

Място за закупуване на документацията – от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл.51А, вх.Б, служба АИО – фронтофис - деловодство. Срок до 12.00 ч. на 15.10.2018г.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 15.10.2018г. включително, в служба АИО – фронтофис - деловодство на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, бл.51А, вх.Б.

Провеждане на конкурса на 16.10.2018г. от 10.00 ч., в сградата на район „Илинден”, ет.4, стая 421.

Цена на книжата – 50.00 лв.  /без ДДС/.

Информация на тел. 02/439 73 46 и 02/439 73 47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 16.08.2018 г. в 18:00 часа

В изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-609/21.06.2018г. на кмета на Столична община и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС

СО Район „Илинден” обявява конкурс

за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, публична общинска собственост, с идентификатор 68134.1201.83.1, със застроена площ от 307,66 кв.м., по КККР, за срок  от 3 /три/ години, с предназначение за спорт, културизъм и фитнес, находящ се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица”,  ул. „Русе“ № 28, с вписан АОС № 4/ 10.05.2017г

Начална конкурсна месечна наемна цена: 360,00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие – 300.00 лв., внесена по банков път в Общинска банка /ФЦ Люлин/ по банкова сметка:  BG19SOMB91303319120601;    BIC: SOMBBGSF в полза на СО Район „Илинден“ – срок за внасяне до  17.09.2018г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 15,00ч. на 17.09.2018г. в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, ул. „Билянини извори“ № 10, служба „АИО”, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 17.09.2018г. включително в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, ул. „Билянини извори“ № 10, служба „АИО”

Провеждане на конкурса на 18.09.2018г. от 14,00ч., стая  421, ет.4 в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, ул. „Билянини извори“ № 10.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47 - Район „Илинден”.

------------------------------------------------------------------------------------


Публикувано на 07.08.2018 г. в 14:00 ч.

В изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-575/06.06.2018 г., т.5, на кмета на Столична община и на основание чл.31, ал.2, от НУРПТК на СОС

 

СО Район „Илинден” продължава конкурс

 

за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1202.745.1.136, със застроена площ от 67.57 кв.м., по КККР, находящ се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица”,  бл. 145 Б, вх. Б, ет. 1, АОС № 102/ 30.10.2017 г., за срок  от 10 /десет/ години, с предназначение за търговска дейност.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 277.00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие – 300.00 лв, внесена по банков път в Общинска банка /ФЦ Люлин/ по банкова сметка:  BG19SOMB91303319120601; BIC: SOMBBGSF в полза на СО Район „Илинден“ – срок за внасяне до  21.08.2018 г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 15,00 ч. на 21.08.2018 г. в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл.51А в служба АИО, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00 ч. на 21.08.2018 г. включително в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, ул. „Билянини извори“ № 10, служба АИО.

Провеждане на конкурса на 22.08.2018 г. от 14,00 ч., стая  421, ет.4 в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, ул. „Билянини извори“ № 10.

Цена на книжата – 50.00 лв /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47 - Район „Илинден”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 27.06.2018 г. в 12:36 ч.

В изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-575/06.06.2018г. на кмета на Столична община и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС

СО Район „Илинден”обявява конкурс

за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1202.745.1.136, със застроена площ от 67.57 кв.м., по КККР, за срок  от 10 /десет/ години, с предназначение за търговска дейност, находящо се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица”,  бл. 145 Б, вх. Б, ет. 1., АОС № 102/ 30.10.2017г.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 277.00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие – 300.00 лв., внесена по банков път в Общинска банка /ФЦ Люлин/ по банкова сметка:  BG19SOMB91303319120601; BIC: SOMBBGSF в полза на СО Район „Илинден“ – срок за внасяне до  01.08.2018г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 15,00ч. на 01.08.2018г. в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, ул. „Билянини извори“ № 10, служба АИО, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 01.08.2018г. включително в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, ул. „Билянини извори“ № 10, служба АИО.

Провеждане на конкурса на 02.08.2018г. от 14,00ч., стая  421, ет.4 в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, ул. „Билянини извори“ № 10.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47 - Район „Илинден”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Публикувано на 06.06.2018 г. в 13:55 ч.

В изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-456/10.05.2018г. на кмета на Столична община и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС

СО Район „Илинден” обявява конкурс

За отдаване под наем на паянтови едноетажни сгради  без сутерен и без устройствен статут, частна общинска собственост, с идентификатори  68134.1200.322.11 и 68134.1200.322.13, представляващи  два броя  дървени бараки, със застроена площ 309,00кв.м., по КККР, находящи се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика”, УПИ І, кв. 14, м. НПЗ „Захарна фабрика“, с вписан АОС № 773/ 29.04.2002г., за срок до започване на реализирането на предвидените мероприятия по ОУП на СО и за срок  до 10/десет/ години.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 402,00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие – 500.00 лв., внесена по банков път в Общинска банка / ФЦ Люлин / по банкова сметка:  BG19SOMB91303319120601; BIC: SOMBBGSF в полза на СО Район „Илинден“ – срок за внасяне до  11.07.2018г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 15,00ч. на 11.07.2018г. от Район „Илинден”, служба АИО, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 11.07.2018г. включително в служба АИО на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 12.07.2018г. от 10,00ч., стая  421, ет.4 в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, ул. „Билянини извори“ № 10.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел.: 02/439 73 47 - Район „Илинден”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Публикувано на 15.03.2018 г. в 14:24 ч.

В изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-211/27.02.2018г. на Kмета на Столична община и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС,

СО Район „Илинден” обявява конкурс

за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1201.40.1.85, представляващ нежилищно помещение със застроена площ 106,45 кв.м., по КККР, находящо се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, бл.358, вх.1, ет.1, с вписан АОС № 75/27.04.2017г., за срок от 10/десет/ години със специфично конкурсно условие – за офис.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 341,00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие – 300.00 лв., внесена по банков път в Общинска банка (ФЦ Люлин) по банкова сметка:  BG19SOMB91303319120601; BIC: SOMBBGSF в полза на СО Район „Илинден“ – срок за внасяне до  18.04.2018г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14,00ч. на 18.04.2018г. от Район „Илинден”, служба АИО, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 18.04.2018г. включително в служба АИО на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 19.04.2018г. от 14,00ч., стая  421, ет.4 в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, ул. „Билянини извори“ № 10.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47 - Район „Илинден”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 27.10.2017 г. в 13:45 ч.

В изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-864/05.10.2017г. на Kмета на Столична община и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС

СО - Район „Илинден” обявява конкурс

за отдаване под наем за срок до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 10 /десет/ години на имот частна общинска собственост, представляващ терен за открит охраняем паркинг от 2767 кв.м., находящ се в гр. София, район „Илинден”, ж.к. „Света Троица“, УПИ ІІ от кв. 49, по ЗРП на м. „Вълчо Иванов-север“.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 1052,00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие – 300.00 лв., внесена по банков път в Общинска банка / ФЦ Люлин / по банкова сметка:  BG19SOMB91303319120601; BIC: SOMBBGSF в полза на СО - Район „Илинден“ – срок за внасяне до 29.11.2017г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14,00ч. на 29.11.2017г. от Район „Илинден”, служба АИО, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 29.11.2017г. включително в служба АИО на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 30.11.2017г. от 09,30ч., стая  421, ет.4 в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46 - Район „Илинден”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Публикувано на 11.10.2017 г. в 14:20 ч.

В изпълнение на Решение № 370 по Протокол № 35, т. 30 от 22.06.2017г.  на СОС и Заповед № СОА17-РД98-40/01.08.2017г. на кмета на Столична община

СО - Район „Илинден” продължава конкурс

за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 16.80 кв.м. с предназначение - зъболекарски кабинет в 3-то СОУ „Марин Дринов“, на територията на район „Илинден”, ул.„Хайдут Сидер“ № 12.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 85.00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие в размер на 100.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14.00ч. на 26.10.2017г. от район „Илинден”, служба „АИО” - фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 26.10.2017г.. включително в служба „АИО” на район „Илинден”, гр.София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 27.10.2017г. от 09.30ч., стая 421, ет.4 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Публикувано на 30.08.2017 г. в 10:16 ч.


В изпълнение на Решение № 323 по Протокол № 34, точка 38 от 08.06.2017г. на Столичен общински Съвет  и Заповед № СОА17-РД98-27/03.07.2017г. на кмета на Столична община

СО - район „Илинден” продължава конкурс

за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ терен от 2,00 кв.м., находящ се в гр.София, район „Илинден”, ж.к. „Света Троица“, ул. „Пловдив“ № 20, в сградата на 45 ОУ „Константин Величков“, блок „Б“, централен коридор, в обособения кът на „фонтанките“, за разполагане на 2 /два/ броя вендинг автомати, както следва:

  • Ø 1 брой за продажба на здравословни храни и напитки;
  • Ø 1 брой автомат за прясно изцедени сокове.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 80.00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие в размер на 200.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14.00ч. на 18.09.2017г. от район „Илинден”, служба АИО, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 18.09.2017г. включително в служба АИО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 19.09.2017г. от 10.00ч., стая 421, ет.4 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 29.08.2017 г. в 14:45 ч.

 

В изпълнение на Решение № 370 по Протокол № 35, т.30 от 22.06.2017г. на СОС и Заповед № СОА17-РД98-40/01.08.2017г. на кмета на Столична община

СО - Район „Илинден” обявява конкурс

за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 16.80 кв.м. с предназначение - зъболекарски кабинет в 3-то СОУ „Марин Дринов“, на територията на район „Илинден”, ул.„Хайдут Сидер“ № 12.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 85.00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие в размер на 100.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14.00ч. на 03.10.2017г. от район „Илинден”, служба АИО - фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 03.10.2017г.. включително в служба АИО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 04.10.2017г. от 10.30ч., стая 421, ет.4 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 10.08.2017 г. в 11:36 ч.

В изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-722/28.07.2017г. на кмета на Столична община и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС,

 

СО - Район „Илинден” обявява конкурс

за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот частна общинска собственост, представляващ:

-  Застроен поземлен имот с площ 732,00 кв.м., с идентификатор 68134.1203.559

-  Едноетажна сграда в поземления имот с площ 127,00 кв.м. с идентификатор 68134.1203.559.1


и находящ се в гр. София, ж.к „Гевгелийски“, УПИ VІ на кв. 79, м. „Разсадника – бежанци“, АЧОС № 68/30.03.2017г., с предназначение – за стопанска дейност, при следните условия за участие:

Начална конкурсна месечна наемна цена:

Начална конкурсна наемна цена за  терена  –  220,00лв. без ДДС

Начална конкурсна наемна цена за сградата – 305,00лв. без ДДС

Гаранция за участие300.00 лв., внесена по банков път в Общинска банка /ФЦ Люлин/ по банкова сметка:  BG19SOMB91303319120601;    BIC: SOMBBGSF в полза на СО - Район „Илинден“ – срок за внасяне до  11.09.2017г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14,00ч. на 11.09.2017г. от Район „Илинден”, служба АИО - фронтофис, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 11.09.2017г. включително в служба АИО район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 12.09.2017г. от 13,30ч., стая  421, ет.4 в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46 - Район „Илинден”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 20.07.2017 г. в 11:20 ч.

В изпълнение на Решение № 322 по Протокол № 34, т.38 от 08.06.2017г. на СОС и Заповед № СОА17-РД98-32/06.07.2017г. на кмета на Столична община

СО - Район „Илинден” обявява конкурс

за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ помещение от 71.56 кв.м. за търговска дейност – снекбар, находящо се в кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл.51А, вх. Б, етаж първи на сградата на общинска администрация на СО – Район „Илинден”.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 315.00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие в размер на 300.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14.00ч. на 21.08.2017г. от район „Илинден”, служба АИО, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 21.08.2017г.. включително в служба АИО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 22.08.2017г. от 13.30ч., стая 421, ет.4 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв.  /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 20.07.2017 г. в 11:10 ч.

В изпълнение на Решение № 323 по Протокол № 34, точка 38 от 08.06.2017г. на Столичен общински Съвет  и Заповед № СОА17-РД98-27/03.07.2017г. на кмета на Столична община

СО - Район „Илинден” обявява конкурс

за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ терен от 2,00 кв.м., находящ се в гр.София, район „Илинден”, ж.к. „Света Троица“, ул. „Пловдив“ № 20, в сградата на 45 ОУ „Константин Величков“, блок „Б“, централен коридор, в обособения кът на „фонтанките“, за разполагане на 2 /два/ броя вендинг автомати:

  • Ø 1 брой за продажба на здравословни храни и напитки и
  • Ø 1 брой автомат за прясно изцедени сокове.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 80.00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие в размер на 200.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14.00ч. на 24.08.2017г. от район „Илинден”, служба АИО, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 24.08.2017г.. включително в служба АИО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 25.08.2017г. от 10.00ч., стая 421, ет.4 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Публикувано на 12.07.2017 г. в 10:10 ч.


В изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-500/04.05.2017г. т. 4 на Кмета на Столична община и на основание  чл. 31, ал.2 от НУРПТК на СОС

СО - Район „Илинден” продължава

конкурса за отдаване под наем за срок до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 10 /десет/ години на имот частна общинска собственост, представляващ терен за разполагане на преместваемо съоръжение  от  10,0 кв.м., находящ се в гр. София, район „Илинден”,      ул. „Варна“ – до битовия комбинат,  УПИ І от кв. 863, м. „Вълчо Иванов-север“ по одобрена от гл. архитект на СО Схема № 7.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 65,00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие – 300.00 лв., внесена по банков път в Общинска банка /ФЦ Люлин/ по банкова сметка:  BG19SOMB91303319120601;    BIC: SOMBBGSF в полза на СО - Район „Илинден“ – срок за внасяне до  27.07.2017г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14,00ч. на 27.07.2017г. от Район „Илинден”, служба „АИО”, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 27.07.2017г. включително в служба „АИО” на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 28.07.2017г. от 10,00ч., стая  421, ет.4 в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46 - Район „Илинден”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Публикувано на 12.07.2017 г. в 10:00 ч.

В изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-546/22.05.2017г., т. 4, на Кмета на Столична община и на основание  чл. 31, ал.2 от НУРПТК на СОС

СО - Район „Илинден” продължава

конкурс за отдаване под наем за срок до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 10 /десет/ години на имот частна общинска собственост, представляващ терен за разполагане на преместваемо съоръжение от 68,40 кв.м., находящ се в гр. София, район „Илинден”,      ул. „Пловдив“,  УПИ І от кв. 862, м. „Вълчо Иванов-север“, съгласно утвърдена схема от гл. архитект на СО Схема № 8.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 308,00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие – 300.00 лв., внесена по банков път в Общинска банка /ФЦ Люлин/ по банкова сметка:  BG19SOMB91303319120601;    BIC: SOMBBGSF в полза на СО - Район „Илинден“ – срок за внасяне до  27.07.2017г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14,00ч. на 27.07.2017г. от Район „Илинден”, служба „АИО”, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 27.07.2017г. включително в служба „АИО” на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 28.07.2017г. от 11,30ч., стая  421, ет.4 в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46 - Район „Илинден”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Публикувано на 20.06.2017 г. в 10:00 ч.

В изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-608/09.06.2017г. на кмета на Столична община и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС

СО - Район „Илинден” обявява конкурс

за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на имот частна общинска собственост, представляващ помещение от 58,91 кв.м., находящо се в       гр. София, ж.к. „Света Троица”, бл. 380, вх. Б, ет.1, със специфично конкурсно условие – за учебна дейност, курсове или друга образователна услуга.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 250,00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие – 300.00 лв., внесена по банков път в Общинска банка / ФЦ Люлин / по банкова сметка:  BG19SOMB91303319120601;  BIC: SOMBBGSF в полза на СО - Район „Илинден“ – срок за внасяне до  21.07.2017г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14,00ч. на 21.07.2017г. от Район „Илинден”, служба „АИО”, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 21.07.2017г. включително в служба „АИО” на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 24.07.2017г. от 13,30ч., стая  421, ет.4 в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, ул. „Билянини извори“ № 10.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46 - Район „Илинден”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 06.06.2017 г. в 11:45 ч.

В изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-546/22.05.2017г. на кмета на Столична община и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС,

СО - Район „Илинден” обявява конкурс

за отдаване под наем за срок до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 10 /десет/ години на имот частна общинска собственост, представляващ терен за разполагане на преместваемо съоръжение от 68,40 кв.м., находящ се в гр. София, район „Илинден”, ул. „Пловдив“,  УПИ І от кв. 862, м. „Вълчо Иванов-север“, съгласно утвърдена схема от гл. архитект на СО Схема № 8.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 308,00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие – 300.00 лв., внесена по банков път в Общинска банка /ФЦ Люлин/ по банкова сметка:  BG19SOMB91303319120601; BIC: SOMBBGSF в полза на СО - Район „Илинден“ – срок за внасяне до  06.07.2017г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14,00ч. на 06.07.2017г. от Район „Илинден”, служба „АИО”, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 06.07.2017г. включително в служба „АИО” на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 07.07.2017г. от 11,30ч., стая  421, ет.4 в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46 - Район „Илинден”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 06.06.2017 г. в 11:34 ч.

В изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-500/04.05.2017г. на кмета на Столична община и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС,

СО - Район „Илинден” обявява конкурс

за отдаване под наем за срок до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 10 /десет/ години на имот частна общинска собственост, представляващ терен за разполагане на преместваемо съоръжение  от  10,0 кв.м., находящ се в гр. София, район „Илинден”,      ул. „Варна“ – до битовия комбинат,  УПИ І от кв. 863, м. „Вълчо Иванов-север“ по одобрена от гл. архитект на СО Схема № 7.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 65,00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие – 300.00 лв., внесена по банков път в Общинска банка /ФЦ Люлин/ по банкова сметка:  BG19SOMB91303319120601; BIC: SOMBBGSF в полза на СО - Район „Илинден“ – срок за внасяне до  06.07.2017г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14,00ч. на 06.07.2017г. от Район „Илинден”, служба „АИО”, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 06.07.2017г. включително в служба „АИО” на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 07.07.2017г. от 10,00ч., стая  421, ет.4 в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46 - Район „Илинден”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 12.04.2017 г. в 10:03 ч.

В изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-375/30.03.2017г. на Кмета на Столична община и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС,

СО - Район „Илинден” обявява конкурс

за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот частна общинска собственост, представляващ терен за разполагане на преместваеми съоръжения  от 24,0 кв.м., находящ се в гр. София, район „Илинден”, УПИ ІІ от кв. 41, м. „Разсадника-Бежанци“.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 6,50 лв. на кв.м. /без ДДС/.

Гаранция за участие – 300.00 лв., внесена по банков път в Общинска банка / ФЦ Люлин / по банкова сметка:  BG19SOMB91303319120601; BIC: SOMBBGSF в полза на СО - Район „Илинден“ – срок за внасяне до 17,00ч. на 11.05.2017г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14,30ч. на 11.05.2017г. от Район „Илинден”, служба „АИО”, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 11.05.2017г. включително в служба „АИО” на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 12.05.2017г. от 14,00ч., стая  421, ет.4 в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46 - Район „Илинден”.


В изпълнение на решение № 460 по протокол № 85,т.39/09.07.15г. на Столичен общински съвет и Заповед № СО15-РД-09-08-121/11.08.2015г. на кмета на Столична община,

район ”Илинден“

обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 10г. на обособени части от имоти-терени общинска собсвеност, за разполагане на преместваеми съоръжения /павилиони/ по одобрени от Главния архитект на София схеми за поставяне на територията на район „Илинден,представляващи:

ПОЗИЦИЯ 1. Обособена част от терен с площ от 9.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания и търговия по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 2. Частта от имота попада в УПИ І на кв.10 от действащия ЗРП на м. НПЗ „Захарна фабрика”, кв. „Захарна фабрика“, до бл. 48А – дом за ветерани на културата. Начална конкурсна наемна цена- 7.00 лв./кв.м. без ДДС

ПОЗИЦИЯ 2. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 3. Частта от имота попада в УПИ І от кв.9 на м. НПЗ „Захарна фабрика”, кв. „Захарна фабрика, бул. „Сливница“, свободна асфалтирана част пред бл.130.Начална конкурсна наемна цена- 8.31 лв./кв.м. без ДДС

ПОЗИЦИЯ 3. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 4. Частта от имота попада в кв.1 на м. „Западен парк”, бул. „Сливница“, свободна тротоарна част пред вход за „Западен парк“. Начална конкурсна наемна цена- 8.31 лв./кв.м. без ДДС

ПОЗИЦИЯ 4. Обособена част от терен с площ от 4.60 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 5. Частта от имота се намира в ж.к. „Света Троица“, ул. „Щросмайер“ и попада на тротоар до УПИ І на кв. 859 от м. „Вълчо Иванов - север” - свободна част пред бл.365. Начална конкурсна наемна цена- 8.00 лв./кв.м. без ДДС

ПОЗИЦИЯ 5. Обособена част от терен с площ от 5.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 9. Частта от имота се намира в ж.к. „Света Троица“, ул. „Щросмайер“ и попада на тротоар до УПИ І на кв. 841 от м. „Вълчо Иванов - север” - свободна част в близост до бл.371, след спирката на автобуси с №№ 77 и 82. Начална конкурсна наемна цена- 8.00 лв./кв.м. без ДДС.

ПОЗИЦИЯ 6. Обособена част от терен с площ от 8.00 кв.м. за поставяне на 2 броя нови павилиони по типов проект представляващи: 1 бр. павилион /2 х 2 м./ за печатни издания и 1 бр. павилион /2 х 2 м./ за търговия. Разполагането на съоръженията е съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 12. Частта от имота попада в УПИ ІІ на кв. 27 от м. „Разсадника -Бежанци”, бул. „Сливница“ и ул. „Чавдарица“, в близост до ТЦ „Илинден“, тротоар преди автобусна спирка – посока „Центъра“. Начална конкурсна наемна цена- 8.31 лв./кв.м. без ДДС.

ПОЗИЦИЯ 7. Обособена част от терен с площ от 60.00 кв.м. за поставяне на 3 броя нови павилиони (5х4м.) по типов проект за търговска дейност, съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 13. Частта от имота се намира в ж.к. „Света Троица“, ул. „Габрово“ и попада до УПИ І на кв. 49 от м. „Вълчо Иванов - север” - свободна част пред бл.380. . Начална конкурсна наемна цена- 4.00 лв./кв.м. без ДДС.

ПОЗИЦИЯ 8. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 14. Частта от имота се намира в ж.к. „Илинден“, ул. „Божурище“ и попада на тротоар след спирката на автобус № 77 посока – „Централна гара“, до УПИ І на кв. 36 от м. „Разсадника - Бежанци”.. Начална конкурсна наемна цена- 8.31 лв./кв.м. без ДДС.

ПОЗИЦИЯ 9. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 15. Частта от имота се намира в ж.к. „Илинден“, ул. „Цар Симеон“ и попада на тротоар след спирката на трамвай № 3 посока – „Захарна фабрика“, при УПИ І на кв. 30 от м. „Разсадника - Бежанци”.. Начална конкурсна наемна цена- 8.31 лв./кв.м. без ДДС.

ПОЗИЦИЯ 10. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 16. Частта от имота се намира в ж.к. „Илинден“, ул. „Насте Стоянов“ и ул. „Цар Иван Александър“ и попада на тротоар в близост до бл. 145А, в УПИ ІІ на кв. 10а от м. „Разсадника - Бежанци”.. Начална конкурсна наемна цена- 8.30 лв./кв.м. без ДДС.

ПОЗИЦИЯ 11. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 20. Частта от имота се намира в ж.к. „Илинден“, ул. „Коньовица“ и попада на тротоар пред III-та ГОБ, в УПИ ІІІ на кв. 41 от м. „Разсадника - Бежанци”.. Начална конкурсна наемна цена- 8.31 лв./кв.м. без ДДС.

ПОЗИЦИЯ 12. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 21. Частта от имота се намира в ж.к. „Илинден“, ул. „Цар Симеон“ и ул. „Дебелец“ и попада в УПИ І на кв. 4 на м. „Разсадника - Бежанци”.. Начална конкурсна наемна цена- 8.31 лв./кв.м. без ДДС.

ПОЗИЦИЯ 13. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 22. Частта от имота се намира в ж.к. „Илинден“, ул. „Цар Симеон“ и попада на тротоар преди спирката на трамвай № 3 посока –„Захарна фабрика“ до УПИ І на кв.8 от м. „Разсадника - Бежанци”.. Начална конкурсна наемна цена- 8.31 лв./кв.м. без ДДС.

Гаранция за участие в размер на 100лв. внесени в касата на район „Илинден“, ет.4,стая 418- срок за внасяне до 16ч. на 09.10.15г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14.00ч.на 09.10.15г. от район „Илинден“, служба “АИО“, деловодство.

Краен срок за подаване на офертите – до 17.00ч. на 09.10.15г.

включително в служба „АИО“ -деловодство на район „Илинден“, гр.София, кв.“ Захарна фабрика“ , бл.51А, вх.Б.

Провеждане на конкурса на 12.10.15г. от 10ч., стая 421, ет.4 в сградата на район „Илинден“, гр.София, кв.“Захарна фабрика“ бл.51А,вх.Б.

Цена на конкурсни книжа- 50лв./без ДДС/.

Информация на тел.439 73 47 и 439 73 48.