Илинден
| Последно обновяване на

Актуални конкурси


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 22.12.2021 г. в 09:55 ч.

Обява за конкурс

 

СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 490/23.07.2021г. на СОС и Заповед №СОА21-РД09-1204/01.09.2021г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на части от имот–терени публична общинска собственост за разполагане на 10 бр. преместваеми обекти по одобрена план схема на територията на „Западен парк – представителна част“, видна на ел. страницата на СО, направление „АГ“, представляващи:

1.1. ЗОНА „СВОБОДЕН ОТДИХ“, включваща следните обекти:

Обект № 1 (№ 1.10 от легендата) – летен театър, покрита площ (обслужващи площи) – общо 360 кв.м; открита площ – места за зрители и сцена – общо 880 кв.м.

Обект № 2 (№ 1.11 от легендата) – кафе, покрита площ - 195 кв.м.

Обект № 4 (№ 1.13 от легендата) – ресторант, покрита площ – 422 кв.м., открита площ – 500 кв.м.

Обект № 5 (към № 1.14 от легендата) – павилион до 36 кв.м., покрита и открита площ – до 36 кв.м.

Обект № 6 (към № 1.14 от легендата) – павилион до 36 кв.м.,покрита и открита площ – до 36 кв.м.

Обект № 7 (към № 1.14 от легендата) – павилион до 36 кв.м., покрита и открита площ – до 36 кв.м.

Обект № 8 (към № 1.14 от легендата) – павилион до 36 кв.м., покрита и открита площ – до 36 кв.м.

Обект № 9 (към № 1.14 от легендата) – павилион до 36 кв.м., покрита и открита площ – до 36 кв.м.

Обект № 10 (№ 1.15 от легендата) – открит бар с открита площ (навеси) – 90 кв.м.

1.2. ЗОНА „ОБСЛУЖВАНЕ“, включваща следните обекти:

Обект № 28 – открит паркинг - обща площ – 7000 кв.м. за 240 паркоместа

Начална конкурсна месечна наемна цена:

Обект № 1 - 858,00 лв. без ДДС

Обект № 2 - 637,00 лв. без ДДС

Обект № 4 - 1 233,00 лв. без ДДС

Обект № 5 - 133,00 лв. без ДДС

Обект № 6 - 133,00 лв. без ДДС

Обект № 7 - 133,00 лв. без ДДС

Обект № 8 - 133,00 лв. без ДДС

Обект № 9 - 133,00 лв. без ДДС

Обект № 10 - 209,00 лв. без ДДС

Обект № 28 - 2 513,00 лв. без ДДС

Гаранция за участие в размер на - размера на началната конкурсна месечна наемна цена за обекта

Място и краен срок за закупуване на документацията до 14.00ч. на 28.01.2022г. от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл.51А служба „АИО” - фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 28.01.2022г. включително в служба „АИО” на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 31.01.2022г. от 14.00ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 46; 02/439 73 47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 30.09.2021 г. в 16:55 ч.

Обява за конкурс

СО Район „Илинден“ в изпълнение на т. 6 от Заповед № СОА21-РД09-1117/ 06.08.2021г. на кмета на Столична община продължава конкурсна процедура за отдаване под наем на помещение с идентификатор 68134.1202.700.4.128, със застроена площ от 50,0 кв.м., заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на строеж върху мястото, находящо се в гр. София, Район „Илинден“, ж.к. „Света Троица”, ул. „Цар Симеон“, бл. 313,  вх. В, ет. 1., попада  в УПИ І - за ОЖС, кв. 17, м. „Разсадника - Бежанци“-2001, отразен в КК и КР на гр. София, одобрен със Заповед №РД-18-49/16.09.2015г. на ИД на АГКК, за срок от 10 години с предназначение - за културна и обществена дейност, АОС № 201/ 06.07.2020 г.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 248,00 лв., /без ДДС/

Гаранция за участие в размер на  300.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията –  до 14.00ч. на 15.10.2021 г. от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл.51А служба АИО - фронт офис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 15.10.2021г. включително в служба „АИО” на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 18.10.2021г. от 14.00ч., стая 407, ет. 4 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв.  /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Публикувано на 30.09.2021 г. в 16:45 ч.

В изпълнение на Решение № 3887/14.06.2021г. на Административен съд-София-град и Заповед № СОА19-РД09-589/23.04.2019г. на кмета на Столична община

СО - район „Илинден” обявява конкурс

за отдаване под наем на част от недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ обособена част от терен с идентификатор 68134.1203.911, находящ се в гр. София, район „Илинден”, кв. „Гевгелийски“, с обособена площ от 2200,00 кв.м. и специфично конкурсно условие - за временен открит паркинг от УПИ ІІІ на кв. 175.

Начална конкурсна месечна наемна цена   –  924.00 лв./без ДДС/.

Гаранция за участие в размер на 300.00 лв. внесени по банков път по сметка на район „Илинден”.  Срок за внасяне - 01.11.2021 г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14.00ч. на 01.11.2021г.  от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл.51А., служба АИО, фронтофис - деловодство.

Място и краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 01.11.2021г.  включително  в район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл.51А., служба АИО, фронтофис - деловодство.

Провеждане на конкурса на 02.11.2021г.  от 14,00 ч., в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл.51А, ет. 4, стая 407.

Цена на книжата – 50.00 лв.  /без ДДС/.

Допълнителна информация за конкурса може да бъде получена на тел. 02/439 73 47.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Публикувано на 19.08.2021 г. в 09:07 ч.

ОБЯВА ЗА КОНКУРС


СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 489/23.07.2021г на СОС и Заповед №СОА21-РД09-1117/06.08.2021г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на помещение с идентификатор 68134.1202.700.4.128, със застроена площ от 50,0 кв.м., заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на строеж върху мястото, находящо се в гр. София, Район „Илинден“, ж.к. „Света Троица”, ул. „Цар Симеон“, бл. 313,  вх. В, ет. 1., попада  в УПИ І - за ОЖС, кв. 17, м. „Разсадника - Бежанци“-2001, отразен в КК и КР на гр. София, одобрен със Заповед №РД-18-49/16.09.2015г. на ИД на АГКК, за срок от 10 години с предназначение - за културна и обществена дейност, АОС № 201/ 06.07.2020г.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 248,00 лв., /без ДДС/

Гаранция за участие в размер на  300.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията –  до 14.00ч. на 20.09.2021г. от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл.51А служба АИО - фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 20.09.2021г. включително в служба АИО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 21.09.2021г. от 14.00ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв.  /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 24.06.2021 г. в 16:30 ч.

СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 289/20.05.2021г. на СОС и Заповед № СОА21-РД09-812/07.06.2021г на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на част от терен с обща площ от 54,00 кв.м. /12 кв.м. покрита площ и 42 кв.м. открита площ за маси за консумация/ от поземлен имот с идентификатор 68134.1203.473 - публична общинска собственост, попадащ в УПИ I-за парк от кв.51, м. „Разсадника-Бежанци“ по плана на гр. София, за разполагане на преместваем обект - павилион по индивидуален проект - Позиция № 5 от план-схема на парк „Света Троица“, одобрена с Решение № 59/22.12.2011г. на СОС и от гл. архитект на СО, по реда на чл.24 от НПОРИМДЕРД на СО, предназначение - за търговска дейност, за срок от 5 /пет/ години, АОС № 8/04.07.2019г.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 348,00 лв., /без ДДС/

Гаранция за участие в размер на  300.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията –  до 14.00ч. на 26.07.2021 г. от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл.51А служба АИО - фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 26.07.2021г. включително в служба АИО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 27.07.2021г. от 14.00ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв.  /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47.