Илинден
| Последно обновяване на

Актуални конкурси


Публикувано на 01.10.2019 г. в 13:12 ч.

На основание чл. 31, ал.2 от НУРПТК на СОС, т.5. от заповед № СОА19-РД09-1031 /22.07.2019г. на кмета на Столична община и решение по Протокол № 1/26.09.2019г. от заседание на комисия назначена със заповед № РИЛ19 – РД91-47/26.09.2019г. на кмета на район „Илинден”,

СО - район „Илинден”

Продължава с 15 /петнадесет/ дни срокът за подаване на оферти за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост представляващ нежилищно помещение - промишлена сграда на един етаж с идентификатор - 68134.1203.910.3 със застроена площ от 326.00 кв.м. и промишлена сграда на един етаж с идентификатор 68134.1203.910.4 със застроена площ от 18.00 кв.м., разположени в имот 68134.1203.910, УПИ І от кв. 175, м. „Гевгелийски квартал” и специфично конкурсно условие – за тиха и безвредна стопанска дейност. Срок за отдаване под наем - до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 10 години. АОС № 69/ 30.03.2017г.

Начална конкурсна месечна наемна цена   –  688.00 лв. /без вкл. ДДС/.

Гаранция за участие в размер на 300.00 лв. внесени по банков път по сметка на район „Илинден”.  Срок за внасяне - 16.10.2019г. включително

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14.00ч. на 16.10.2019г. от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл.51А., служба АИО, фронтофис - деловодство.

Място и краен срок за подаване на офертите – до 17.00ч. на 16.10.2019г. включително,  в район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл.51А., служба „АИО”, фронтофис - деловодство.

Провеждане на конкурса на 17.10.2019г. от 10.00ч., в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл.51А, ет. 4, стая  421.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/.

Допълнителна информация за конкурса може да бъде получена в приемните дни на районната администрация на адрес: гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл.51А, вх.Б, ет.4 и ет.3, стая 414, ст.309 и ст.308 или тел. 02/439 73 47.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 23.08.2019 г. в 10:45 ч.

СО - район „Илинден” обявява конкурс

В изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-1031/22.07.2019г. на кмета на Столична община за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост представляващ нежилищно помещение - промишлена сграда на един етаж с идентификатори - 68134.1203.910.3 със застроена площ от 326.00 кв.м. и промишлена сграда на един етаж с идентификатор 68134.1203.910.4 със застроена площ от 18.00 кв.м., разположени в имот 68134.1203.910, УПИ І от кв. 175, м. „Гевге- лийски квартал” по КККР одобрени със Заповед № РД-18-49/16.09.2015г. на ИД на АГКК, специфично конкурсно условие – за тиха и безвредна стопанска дейност. Срок за отдаване под наем - до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 10 години. АОС № 69/ 30.03.2017г.

Начална конкурсна месечна наемна цена   –  688.00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие в размер на 300.00 лв. внесени по банков път по сметка на район „Илинден”. Срок за внасяне до 25.09.2019г. включително.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14.00ч. на 25.09.2019г. от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл.51А., служба АИО, фронтофис - деловодство.

Място и краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 25.09.2019г. включително  в район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл.51А., служба АИО, фронтофис - деловодство.

Провеждане на конкурса на 26.09.2019г. от 14.00ч., в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл.51А, ет. 4, стая  421.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/.

Допълнителна информация за конкурса може да бъде получена в приемните дни на районната администрация на адрес: гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл.51А, вх.Б, ет.4 и ет.3, стая 414, ст.309 и ст.308 или тел. 02/439 73 47.