Илинден
| Последно обновяване на

Актуални конкурси


Публикувано на 06.03.2020 г. в 10:16 ч.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с проведен конкурс за длъжностите: „Главен счетоводител“ в отдел „Финансово счетоводна дейност“ и „Финансов контрольор“ в Район „Илинден“, обявен със Заповед № РИЛ20-РД09-19/06.02.2020 г. на кмета на СО – район „Илинден“, конкурсната комисия, назначена със Заповед № РИЛ20-РД91-9/10.02.2020 г. класира кандидатите по следния начин:

За длъжността „Главен счетоводител“ в отдел „Финансово счетоводна дейност“  в Район „Илинден“ на:

I място – ЛИДИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА.

За длъжността „Финансов контрольор“ в Район „Илинден“ на:

I място – ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА БОСИЛКОВА.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 24.02.2020 г.

 

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ДО КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ,

ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РИЛ20-РД09-19/06.02.2020 г.

НА КМЕТА НА РАЙОН „ИЛИНДЕН“

(По протокола на комисията, назначена със Заповед № РИЛ20-РД91-9/10.02.2020 г.

на кмета на Район „Илинден“)

 

На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, приета с ПМС № 304 от 3.12.2019 г., обн., ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г., в сила от 10.12.2019 г., изм. и доп., бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 31.01.2020 г., (НПКПМДСЛ) конкурсната комисия реши:

 

I. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“ В ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ“

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

1.1. Виолета Цветкова Костова-Митева

1.2. Лидия Димитрова Николова

2. Няма недопуснати до конкурса кандидати.

3. Допуснатите до конкурса за длъжността „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“ кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 05.03.2020 г. от 11.30 часа в сградата на СО – район „Илинден“: гр. София 1309, ж. к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, стая № 407 на ІV етаж.

4. Съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСЛ конкурсната комисия прие със свое решение следната системата за определяне на резултатите от конкурса за длъжността „Главен счетоводител“ в отдел „Финансово счетоводна дейност“:

 1. 1. За всеки верен отговор на въпрос от теста ще се присъжда по 1 точка.
 2. 2. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и се допуска до интервю, е при 80% верни отговори.
 3. 3. Резултатът на кандидата, получен при теста, се умножава с коефициент 3.
 4. 4. Резултатът на кандидата, получен при интервюто, се умножава с коефициент 5.
 5. 5. Общият резултат на всеки успешно издържал кандидат е сбор от резултатите от теста и интервюто, умножени със съответните коефициенти.
 6. 6. За избран се счита кандидатът, получил най-голям брой точки от получения сбор по предходната т. 5.

 

II. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР“

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

1.1. Виолета Цветкова Костова-Митева

1.2. Цветелина Петрова Босилкова

1.3. Диана Асенова Зборца

1.4. Татяна Желева Желева

2. Няма недопуснати до конкурса кандидати.

3. Допуснатите до конкурса за длъжността „ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР“ кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 05.03.2020 г. от 09.30 часа в сградата на СО – район „Илинден“: гр. София 1309, ж. к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, стая № 407 на ІV етаж.

4. Съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСЛ конкурсната комисия прие със свое решение следната системата за определяне на резултатите от конкурса за длъжността „ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР:

 1. 1. За всеки верен отговор на въпрос от теста ще се присъжда по 1 точка.
 2. 2. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и се допуска до интервю, е при 80% верни отговори.
 3. 3. Резултатът на кандидата, получен при теста, се умножава с коефициент 3.
 4. 4. Резултатът на кандидата, получен при интервюто, се умножава с коефициент 5.
 5. 5. Общият резултат на всеки успешно издържал кандидат е сбор от резултатите от теста и интервюто, умножени със съответните коефициенти.
 6. 6. За избран се счита кандидатът, получил най-голям брой точки от получения сбор по предходната т. 5.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОМИСИЯТА:

/ИНЖ. ЛИЛИЯ ТИРКОВА/

София, 24.02.2020 г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 07.02.2020 г. в 09:12 ч.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“, със седалище и адрес: гр. София, ж. к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РИЛ20 РД09-19/ 06.02.2020 г. на кмета на район „Илинден“


ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

Според чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл – Обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на съответната администрация, а при липса на такава се поставя на общодостъпно място на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса.

 

I. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

1. Длъжност:

Експертна;

Главен счетоводител в отдел „Финансово-счетоводна дейност“.

2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

– Организира, координира и контролира финансово-счетоводното обслужване на районната администрация;

– Следи за правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи;

– Осигурява най-рационалното използване на финансовите средства за осъществяване на дейността на администрацията;

– Организира съхраняването на счетоводните документи и предаването им по установения ред в архива;

– Прилага счетоводната и бюджетната политика на районната администрация в съответствие с действащата нормативна уредба;

– Изготвя месечни, годишни финансови отчети и баланси;

– Следи ежедневно за наличието и законосъобразността на приходите и разходите в администрацията;

– Обработва банкови документи, регистрира хронологично счетоводни операции, води счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация;

– Участва в изготвянето на разчети за активи, доставчици и клиенти, както и на справки и анализи за Столична община;

– Съгласува договори и участва в комисии;

– Изпълнява и други дейности, свързани с длъжността.

 

3. МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

3.1. Образование: висше – бакалавър

3.2. Област на образованието – икономика

3.3. Професионален опит – три години или минимален ранг – IV младши

3.4. Работна заплата610 – 1850 лева

3.5. Да познава – Нормативните актове в областта на финансовата дейност и Закона за счетоводството; нормативните документи, свързани с данъчното и осигурителното законодателство; Закона за публичните финанси; Закона за държавния бюджет на Република България; да познава и прилага нормативната уредба в областта на трудовите и служебни правоотношения; Закона за администрацията; Закона за държавния служител; Закона за местното самоуправление и местната администрация.

3.6. Да притежава знания и умения за обработване на информация, създаване на дигитално съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността (дигитална компетентност).

 

II. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР:
1. Длъжност:

Експертна;

Финансов контрольор на Район „Илинден“.

2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

– Осъществява финансовия контрол в районната администрация;

– Извършва предварителна и последваща проверка на основанията за поемане на парични или стоково-материални задължения и извършване на разходи от администрацията;

– Удостоверява извършения предварителен контрол преди поемане на задължение с попълване на контролен лист за извършване на предварителен контрол от финансовия контрол;

- Осъществява предварителен контрол преди назначаването, преназначаването и освобождаването на служители, вкл. изплащаните обезщетения, компенсации и други дължими плащания;

- Писмено изразява становище относно законосъобразността на решенията/действията, свързани с разпореждане на активи и средства (включително поемането на задължения и извършването на разходи);

- Участва в дейностите, които осигуряват съответствието на системите за финансово управление и контрол;

– Дава становище по всички финансови въпроси на ръководството на администрацията;

– Отразява точно и обективно резултатите от контролната дейност;

– Участва в разработване на правила, инструкции, стратегии и указания за въвеждане на СФУК;

– Изпълнява и други дейности, свързани с длъжността.

 

3. МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

3.1. Образование: висше – магистър

3.2. Област на образованието – икономика

3.3. Професионален опит – две години или минимален ранг – IV младши

3.4. Работна заплата610 – 1800 лева

3.5. Да познава – Закона за администрацията; Закона за държавния служител; Закона за местното самоуправление и местната администрация; Кодекс на труда; Закон за обществените поръчки; Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки; Закон за държавния бюджет за съответната година; Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; Закон за публичните финанси; Закон за счетоводството; Закон за държавния вътрешен финансов контрол; други нормативни и подзаконови актове, свързани с работата му.

3.6. Да притежава знания и умения за обработване на информация, създаване на дигитално съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността (дигитална компетентност).

 

III. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И НАЧИН ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

решаване на тест и

– интервю.

2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА:

2.1. Писмено заявление за участие в конкурса (посочва се за коя длъжност се кандидатства) – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

2.2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

2.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (според изискванията за длъжността); ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в регистъра на завършилите студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

2.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

3. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

3.1. Документи за участие в конкурса могат да се подават:

3.1.1. В деловодството на СО – район „Илинден“ – гр. София 1309, ж. к. „ Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, стая № 116, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

3.1.2. По електронен път на следните електронни адреси: l.tirkova@ilinden.bg или anna.koycheva@ilinden.bg в zip или pdf файлов формат, като в този случай заявлението по т. 5.1. и декларацията по т. 5.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

3.2. Срок за подаване на документите – 10 (десет) дни от датата на публикуването на обявлението.

 

4. УВЕДОМЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите на кандидатите да се приемат от г-жа Анна Ценова – главен експерт „Човешки ресурси“ в отдел ПНОЧР, при спазване на разпоредбите на чл. 17 и чл. 18 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, като:

4.1. Всеки кандидат да бъде уведомен за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл;

4.2. На всеки кандидат да бъде връчена длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 

5. МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА

Списъците и всички съобщения във връзка с провеждането на конкурса да се обявяват:

– на интернет страницата на СО – район „Илинден“ и

– на информационното табло на ІІІ етаж в сградата на Районната администрация.

 

За контакти: 02 439 73 66 – главен експерт „Човешки ресурси“

ИВАН БОЖИЛОВ

Кмет на СО – район „Илинден“