Илинден
| Последно обновяване на

Актуални конкурси


Публикувано на 23.05.2019 г. в 09:21 ч.

Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Комуникация и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г. С условията на конкурса можете да се запознаете ТУК!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 23.05.2019 г. в 09:14 ч.

Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г. С условията на конкурса можете да се запознаете ТУК!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 23.05.2019 г. в 09:10 ч.

Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Логистика и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г. С условията на конкурса можете да се запознаете ТУК!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 22.05.2019 г. в 10:37 ч.

В изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-589/23.04.2019г. на кмета на Столична община

СО - район „Илинден” обявява конкурс

за отдаване под наем на част от недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ терен с обособена площ от 2200,00 кв.м. и специфично конкурсно условие - за временен открит паркинг, попадащ в поземлен имот с идентификатор 68134.1203.911, находящ се в гр. София, район „Илинден”, кв. „Гевгелийски“, УПИ ІІІ от кв. 175.

Начална конкурсна месечна наемна цена   –  924.00 лв./без ДДС/.

Гаранция за участие в размер на 300.00 лв. внесени по банков път по сметка на район „Илинден”.  Срок за внасяне до 16.00 ч. на 24.06.2019г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14.00ч. на 24.06.2019г. от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл.51А., служба АИО, фронтофис - деловодство.

Място и краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 24.06.2019г. включително  в район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл.51А., служба АИО, фронтофис - деловодство.

Провеждане на конкурса на 25.06.2019г. от 13.30ч., в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл.51А, ет. 4, стая  421.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/.

Допълнителна информация за конкурса може да бъде получена в приемните дни на районната администрация на адрес: гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл.51А, вх.Б, ет.4 и ет.3, стая 414, ст.309 и ст.308 или тел. 02/439 73 47.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Публикувано на 11.04.2019 г. в 08:56 ч.

Списък от протокола на комисията, назначена със Заповед № РИЛ19-РД91-16/22.03.2019 г. на кмета на СО-район „Илинден" на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса за длъжността „главен инженер" в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" в Район „Илинден".

Списъкът можете да отворите ТУК!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 19.02.2019 г. в 14:29 ч.

В изпълнение на Решение № 416/28.06.2018г. на СОС и т. 6 от Заповед № СОА18-РД98-32/21.08.2018г. на кмета на Столична община

СО - Район „Илинден” продължава конкурса

за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ  помещение /бивше кино „Аврора“/ с площ от 496,06 кв.м. съгласно схема № 15-90699-01.03.2017г. за самостоятелен обект в сграда и идентификатор № 68134.1200.378.5.1, за срок от десет години, находящо се в кв. „Захарна фабрика”, етаж първи (дясно) на сградата на бл. 48А, за културна и обществена дейност.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 223.00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие в размер на 200.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14.00ч. на 11.03.2019г. от район „Илинден”, служба АИО, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 11.03.2019г. включително в служба АИО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 12.03.2019г. от 14.30ч., стая 421, ет.4 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 15.02.2019 г. в 10:38 ч.

Конкурсна процедура

СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 836/06.12.2018г. на СОС и Заповед № СОА19-РД09-177/04.02.2019г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - общинска собственост, представляващ  реално обособена с измерване на място част от поземлени имоти с площ от 2312,0 кв.м., с предназначение - временен открит паркинг и две спомагателни сгради с обща площ от 71,0 кв.м., с предназначение за спомагателна и обслужваща паркинга дейност, находящ се на територията на район „Илинден“, попадащ в нереализирана улична регулация от ПИ с идентификатор 68134.1201.5. по КККР  и УПИ І, от  кв. 863 на м. „Вълчо Иванов - север“ за срок до започване на подготвителните дейности за реализиране на уличната регулация и мероприятията по действащия подробен устройствен план, но не повече от десет години с АПОС № 2/08.03.2017г. и АЧОС № 59/ 08.03.2017г. на СО–район „Илинден“.

Начална конкурсна месечна наемна цена:

-        По позиция 1.1. терен – 879,00 лв. /без ДДС/

-        По позиция 1.2. сгради – 185,00 лв. /без ДДС/

Гаранция за участие в размер на  300.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията –  до 14.00ч. на 18.03.2019г. от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл.51А служба АИО - фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 18.03.2019г. включително в служба АИО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 19.03.2019г. от 14.00ч., стая 421, ет.4 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв.  /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 14.01.2019 г. в 10:33 ч.

В изпълнение на Решение № 416/28.06.2018г. на СОС и Заповед № СОА18-РД98-32/21.08.2018г. на кмета на Столична община

СО - Район „Илинден” обявява конкурс

за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ  помещение /бивше кино „Аврора“/ с площ от 496,06 кв.м. съгласно схема № 15-90699-01.03.2017г. за самостоятелен обект в сграда и идентификатор № 68134.1200.378.5.1, за срок от десет години, находящо се в кв. „Захарна фабрика”, етаж първи (дясно) на сградата на бл. 48А, за културна и обществена дейност.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 223.00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие в размер на 200.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14.00ч. на 13.02.2019г. от район „Илинден”, служба АИО, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 13.02.2019г. включително в служба АИО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 14.02.2019г. от 10.00ч., стая 421, ет.4 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Публикувано на 14.01.2019 г. в 10:00 ч.

В изпълнение на Решение № № 417/28.06.2018г. на СОС и Заповед № СОА18-РД98-23/20.08.2018г. на кмета на Столична община

СО - Район „Илинден” обявява конкурс

за отдаване под наем на обособени части от имот в сграда – публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години, представляващи 2 бр. терени от по 1.00 кв.м., със специфично конкурсно условие - за разполагане на вендинг автомати за топли напитки, находящи се в кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл.51А, вх. Б, етаж първи и трети на сградата на общинска администрация на СО – Район „Илинден”.

Начална конкурсна месечна наемна цена:

По позиция 1.1. първи етаж – 55,00 лв. /без вкл. ДДС/

По позиция 1.2. трети етаж – 50,00 лв. /без вкл. ДДС/

Гаранция за участие в размер на  300.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14.00ч. на 15.02.2019г. от район „Илинден”, служба АИО, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 15.02.2019г. включително в служба АИО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 18.02.2019г. от 13.30ч., стая 421, ет.4 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В изпълнение на решение № 460 по протокол № 85,т.39/09.07.15г. на Столичен общински съвет и Заповед № СО15-РД-09-08-121/11.08.2015г. на кмета на Столична община,

район ”Илинден“

обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 10г. на обособени части от имоти-терени общинска собсвеност, за разполагане на преместваеми съоръжения /павилиони/ по одобрени от Главния архитект на София схеми за поставяне на територията на район „Илинден,представляващи:

ПОЗИЦИЯ 1. Обособена част от терен с площ от 9.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания и търговия по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 2. Частта от имота попада в УПИ І на кв.10 от действащия ЗРП на м. НПЗ „Захарна фабрика”, кв. „Захарна фабрика“, до бл. 48А – дом за ветерани на културата. Начална конкурсна наемна цена- 7.00 лв./кв.м. без ДДС

ПОЗИЦИЯ 2. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 3. Частта от имота попада в УПИ І от кв.9 на м. НПЗ „Захарна фабрика”, кв. „Захарна фабрика, бул. „Сливница“, свободна асфалтирана част пред бл.130.Начална конкурсна наемна цена- 8.31 лв./кв.м. без ДДС

ПОЗИЦИЯ 3. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 4. Частта от имота попада в кв.1 на м. „Западен парк”, бул. „Сливница“, свободна тротоарна част пред вход за „Западен парк“. Начална конкурсна наемна цена- 8.31 лв./кв.м. без ДДС

ПОЗИЦИЯ 4. Обособена част от терен с площ от 4.60 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 5. Частта от имота се намира в ж.к. „Света Троица“, ул. „Щросмайер“ и попада на тротоар до УПИ І на кв. 859 от м. „Вълчо Иванов - север” - свободна част пред бл.365. Начална конкурсна наемна цена- 8.00 лв./кв.м. без ДДС

ПОЗИЦИЯ 5. Обособена част от терен с площ от 5.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 9. Частта от имота се намира в ж.к. „Света Троица“, ул. „Щросмайер“ и попада на тротоар до УПИ І на кв. 841 от м. „Вълчо Иванов - север” - свободна част в близост до бл.371, след спирката на автобуси с №№ 77 и 82. Начална конкурсна наемна цена- 8.00 лв./кв.м. без ДДС.

ПОЗИЦИЯ 6. Обособена част от терен с площ от 8.00 кв.м. за поставяне на 2 броя нови павилиони по типов проект представляващи: 1 бр. павилион /2 х 2 м./ за печатни издания и 1 бр. павилион /2 х 2 м./ за търговия. Разполагането на съоръженията е съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 12. Частта от имота попада в УПИ ІІ на кв. 27 от м. „Разсадника -Бежанци”, бул. „Сливница“ и ул. „Чавдарица“, в близост до ТЦ „Илинден“, тротоар преди автобусна спирка – посока „Центъра“. Начална конкурсна наемна цена- 8.31 лв./кв.м. без ДДС.

ПОЗИЦИЯ 7. Обособена част от терен с площ от 60.00 кв.м. за поставяне на 3 броя нови павилиони (5х4м.) по типов проект за търговска дейност, съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 13. Частта от имота се намира в ж.к. „Света Троица“, ул. „Габрово“ и попада до УПИ І на кв. 49 от м. „Вълчо Иванов - север” - свободна част пред бл.380. . Начална конкурсна наемна цена- 4.00 лв./кв.м. без ДДС.

ПОЗИЦИЯ 8. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 14. Частта от имота се намира в ж.к. „Илинден“, ул. „Божурище“ и попада на тротоар след спирката на автобус № 77 посока – „Централна гара“, до УПИ І на кв. 36 от м. „Разсадника - Бежанци”.. Начална конкурсна наемна цена- 8.31 лв./кв.м. без ДДС.

ПОЗИЦИЯ 9. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 15. Частта от имота се намира в ж.к. „Илинден“, ул. „Цар Симеон“ и попада на тротоар след спирката на трамвай № 3 посока – „Захарна фабрика“, при УПИ І на кв. 30 от м. „Разсадника - Бежанци”.. Начална конкурсна наемна цена- 8.31 лв./кв.м. без ДДС.

ПОЗИЦИЯ 10. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 16. Частта от имота се намира в ж.к. „Илинден“, ул. „Насте Стоянов“ и ул. „Цар Иван Александър“ и попада на тротоар в близост до бл. 145А, в УПИ ІІ на кв. 10а от м. „Разсадника - Бежанци”.. Начална конкурсна наемна цена- 8.30 лв./кв.м. без ДДС.

ПОЗИЦИЯ 11. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 20. Частта от имота се намира в ж.к. „Илинден“, ул. „Коньовица“ и попада на тротоар пред III-та ГОБ, в УПИ ІІІ на кв. 41 от м. „Разсадника - Бежанци”.. Начална конкурсна наемна цена- 8.31 лв./кв.м. без ДДС.

ПОЗИЦИЯ 12. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 21. Частта от имота се намира в ж.к. „Илинден“, ул. „Цар Симеон“ и ул. „Дебелец“ и попада в УПИ І на кв. 4 на м. „Разсадника - Бежанци”.. Начална конкурсна наемна цена- 8.31 лв./кв.м. без ДДС.

ПОЗИЦИЯ 13. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 22. Частта от имота се намира в ж.к. „Илинден“, ул. „Цар Симеон“ и попада на тротоар преди спирката на трамвай № 3 посока –„Захарна фабрика“ до УПИ І на кв.8 от м. „Разсадника - Бежанци”.. Начална конкурсна наемна цена- 8.31 лв./кв.м. без ДДС.

Гаранция за участие в размер на 100лв. внесени в касата на район „Илинден“, ет.4,стая 418- срок за внасяне до 16ч. на 09.10.15г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14.00ч.на 09.10.15г. от район „Илинден“, служба “АИО“, деловодство.

Краен срок за подаване на офертите – до 17.00ч. на 09.10.15г.

включително в служба „АИО“ -деловодство на район „Илинден“, гр.София, кв.“ Захарна фабрика“ , бл.51А, вх.Б.

Провеждане на конкурса на 12.10.15г. от 10ч., стая 421, ет.4 в сградата на район „Илинден“, гр.София, кв.“Захарна фабрика“ бл.51А,вх.Б.

Цена на конкурсни книжа- 50лв./без ДДС/.

Информация на тел.439 73 47 и 439 73 48.