Илинден
| Последно обновяване на

Актуални конкурси


Публикувано на 18.12.2020 г. в 9:30 ч.


Заповед № СОА20-РД09-2473/21.09.2020г. на кмета на Столична община, Решение №256/14.05.2015г. на Столичен общински съвет и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС.

СО - район „Илинден” продължава конкурс

за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на част от недвижим имот – публична  общинска собственост – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в  сградата на  3- то СУ „Проф. Марин Дринов“ ж.к. „Света Троица“ ул. „ Хайдут Сидер“ № 12, АОС № 88 от 01.04.1998г. , представляващ:

Позиция 1. 3- то СУ „Проф. Марин Дринов“ Ученически стол - с площ 155,40 кв.м. Месечна наемна цена -70,00 /седемдесет/ лева без ДДС. (0,45 лв/ кв.м.)

заедно с

Позиция 2. 3- то СУ „Проф. Марин Дринов“ Ученически бюфет - с площ 15,90 кв.м. Месечна наемна цена 8,00 /осем/ лева без ДДС. (0,50 лв./ кв.м.)

 

Гаранция за участие – 200.00 лв., /двеста лева/ под формата на парична сума, се внася по банков път в „Общинска банка” АД, клон „Люлин”, IBAN: ВG 19 SOMB 9130 33 19120601 BIC SOMBBGSF..

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 16.30ч. на 14.01.2021г. от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, вх.Б, служба „АИО”, фронтофис.

Цена на книжата – 60.00 лв. /с вкл. ДДС/.

 

Краен срок за подаване на офертите – до 17.00ч. на 14.01.2021г. включително в служба „АИО” на район „Илинден“.

 

Провеждане на конкурса на 15.01.2021г. от 14.00ч., стая  421, ет. 4 на район „Илинден”.

 

Информация на тел. 439 73 47; 439 73 46 - район „Илинден

 

Публикувано на 04.12.2020 г. в 15:34 ч.

Заповед № СОА20-РД09-2552/07.10.2020г. на кмета на Столична община, Решение №439/24.09.2020г. на Столичен общински съвет и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС.

СО Район „Илинден” продължава конкурс

за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на  реална част от имот – частна общинска собственост, представляващ:

терен с площ от 40,00 кв.м. ( покрита  площ 24,00 кв.м. и открита площ 16,00 кв.м.) за поставяне на  преместваем обект- павилион по индивидуален проект  с  предназначение – за търговска дейност, находящ се в район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“,УПИ V , с индентификатор 68134.1202.456 ПО КККР, АОС № 190/ 25.02.2020г.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 288.00 лв. /без ДДС/. ( за покрита част – 192,00 лв. и за открита част- 96,00 лв. )

Гаранция за участие – 300.00 лв., /триста лева/ под формата на парична сума, се внася по банков път в „Общинска банка” АД, клон „Люлин”, IBAN: ВG 19 SOMB 9130 33 19120601 BIC SOMBBGSF..

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 16.30ч. на 17.12.2020г. от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, вх.Б, служба АИО, фронтофис.

Цена на книжата – 60.00 лв. /с вкл. ДДС/.

Краен срок за подаване на офертите – до 17.00ч. на 17.12.2020г. включително в служба АИО на район „Илинден“.

Провеждане на конкурса на 18.12.2020г. от 14.00ч., стая 421, ет. 4 на район „Илинден”.

Информация на тел. 439 73 47; 439 73 46 - район „Илинден”.


Публикувано на 10.11.2020 г. в 13:59 ч.

Заповед № СОА20-РД09-2473/21.09.2020г. на кмета на Столична община, Решение №256/14.05.2015г. на Столичен общински съвет и на основание чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС.

СО - район „Илинден” обявява конкурс

за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 3- то СУ „Проф. Марин Дринов“ ж.к. „Света Троица“ ул. „ Хайдут Сидер“ № 12, АОС № 88 от 01.04.1998г. , представляващ:

Позиция 1. 3- то СУ „Проф. Марин Дринов“ Ученически стол - с площ 155,40 кв.м. Месечна наемна цена -70,00 /седемдесет/ лева без ДДС. (0,45 лв/ кв.м.)

заедно с

Позиция 2. 3- то СУ „Проф. Марин Дринов“ Ученически бюфет - с площ 15,90 кв.м. Месечна наемна цена 8,00 /осем/ лева без ДДС. (0,50 лв./ кв.м.)

Гаранция за участие – 200.00 лв., /двеста лева/ под формата на парична сума, се внася по банков път в „Общинска банка” АД, клон „Люлин”, IBAN: ВG 19 SOMB 9130 33 19120601 BIC SOMBBGSF..

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 16.30ч. на 10.12.2020г. от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, вх.Б, служба АИО, фронтофис.

Цена на книжата – 60.00 лв. /с вкл. ДДС/.

Краен срок за подаване на офертите – до 17.00ч. на 10.12.2020г. включително в служба АИО на район „Илинден“.

Провеждане на конкурса на 11.12.2020г. от 14.00ч., стая 421, ет. 4 на район „Илинден”.

Информация на тел. 439 73 47; 439 73 46 - район „Илинден

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Публикувано на 02.11.2020 г. в 16:59 ч.

 

Заповед № СОА20-РД09-2602/09.10.2020г. на кмета на Столична община, Решение №438/24.09.2020г. на Столичен общински съвет и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС.

СО - район „Илинден” обявява  конкурс

за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ:

терен с площ от 72,00 кв.м.  ( покрита  площ 36,00 кв.м. и открита площ 36,00 кв.м.) за поставяне на  преместваем обект- павилион по индивидуален проект  с  предназначение – за търговска дейност, находящ се в район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“,ул. „Пиротска“ , с индентификатор 68134.1203.970 ПО КККР.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 505.00 лв. /без ДДС/. ( за покрита част – 288,00 лв. и за открита част- 217,00 лв. )

Гаранция за участие – 300.00 лв., /триста лева/ под формата на парична сума, се внася по банков път в „Общинска банка” АД, клон „Люлин”, IBAN: ВG 19 SOMB 9130 33 19120601 BIC SOMBBGSF..

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 16.30ч. на 2.12.2020г. от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, вх.Б, служба АИО, фронтофис.

Цена на книжата – 60.00 лв. /с вкл. ДДС/.

Краен срок за подаване на офертите – до 17.00ч. на 2.12.2020г. включително в служба АИО на район „Илинден“.

Провеждане на конкурса на 3.12.2020г. от 14.00ч., стая  421, ет. 4 на район „Илинден”.

Информация на тел. 439 73 47; 439 73 46 - район „Илинден”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 29.10.2020 г. в 08:45 ч.

СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 440/24.09.2020г. на СОС и Заповед № СОА20-РД09-2553/07.10.2020г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - общинска собственост, реална част от терен с площ от 30,00 /тридесет/ кв.м., с идентификатор 68134.1201.67 по КККР на гр. София, представляващ част от УПИ І за „ЖС, магазини, подземни гаражи с МТЦ, хидрофор и ТП“ от кв. 858, м. „Вълчо Иванов - север”, на територията на Район „Илинден”, съгласно одобрена „Подробна схема на обект № 35“, от които покрита площ от 2 х 10,5 кв.м. и открита площ от 9,00 кв.м., за разполагане на преместваем обект–павилион, състоящ се от два единични павилиона по индивидуален проект с обща открита площ, по реда на чл.24 от НПОРИМДЕРД на СО, за срок от 5 /пет/ години, с предназначение - за услуги и търговска дейност, АОС № 101/30.10.2017г.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 222,00 лв., /без ДДС/

Гаранция за участие в размер на  300.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията –  до 14.00ч. на 30.11.2020г. от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл.51А служба АИО - фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 30.11.2020г. включително в служба АИО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 01.12.2020г. от 14.00ч., стая 421, ет.4 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв.  /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 27.10.2020 г. в 09:20 ч.

Заповед № СОА20-РД09-2552/07.10.2020г. на кмета на Столична община, Решение №439/24.09.2020г. на Столичен общински съвет и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС.

СО - район „Илинден” обявява  конкурс

за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на  реална част от имот – частна общинска собственост, представляващ:

терен с площ от 40,00 кв.м.  ( покрита  площ 24,00 кв.м. и открита площ 16,00 кв.м.) за поставяне на  преместваем обект- павилион по индивидуален проект  с  предназначение – за търговска дейност, находящ се в район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“,УПИ V, с индентификатор 68134.1202.456 ПО КККР, АОС № 190/ 25.02.2020г.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 288.00 лв. /без ДДС/. ( за покрита част – 192,00 лв. и за открита част- 96,00 лв.)

Гаранция за участие – 300.00 лв., /триста лева/ под формата на парична сума, се внася по банков път в „Общинска банка” АД, клон „Люлин”, IBAN: ВG 19 SOMB 9130 33 19120601 BIC SOMBBGSF.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 16.30ч. на 26.11.2020г. от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, вх.Б, служба АИО, фронтофис.

Цена на книжата – 60.00 лв. /с вкл. ДДС/.

Краен срок за подаване на офертите – до 17.00ч. на 26.11.2020г. включително в служба АИО на район „Илинден“.

Провеждане на конкурса на 27.11.2020г. от 14.00ч., стая  421, ет. 4 на район „Илинден”.

Информация на тел. 439 73 47; 439 73 46 - район „Илинден”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 24.09.2020 г. в 10:46 ч.

В изпълнение на Заповед № СОА20-РД09-2181/16.07.2020г., т.5, на кмета на Столична община и на основание чл.31, ал.2, от НУРПТК на СОС

СО Район „Илинден” продължава конкурс

за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ:

реална част от имот 1.00 кв.м. за разполагане на терминално устройство - БАНКОМАТ в обособена част от помещение находящо се на първи етаж от сградата на районна администрация СО - район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. № 51А, вх.Б - фронтофис.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 95.00 лв.  /без ДДС/.

Гаранция за участие – 100.00 лв., /сто лева/ под формата на парична сума, се внася по банков път в „Общинска банка” АД, клон „Люлин”, IBAN: ВG 19 SOMB 9130 33 19120601 BIC SOMBBGSF.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 16.30ч. на 08.10.2020г. от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, вх.Б, служба АИО, фронтофис.

Цена на книжата – 60.00 лв. /с вкл. ДДС/.

Краен срок за подаване на офертите – до 17.00ч. на 08.10.2020г. включително в служба АИО на район „Илинден“.

Провеждане на конкурса на 13.10.2020г. от 14.00ч., стая  421, ет. 4 на район „Илинден”.

Информация на тел. 439 73 47; 439 73 46 - район „Илинден”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 17.09.2020 г. в 09:34 ч.

Заповед № СОА19-РД09-589/23.04.2019г. на кмета на Столична община и Решение № 1719/10.03.2020г. на Административен съд- София - град  и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС.

СО - район „Илинден” обявява  конкурс

за отдаване под наем за срок  до реализиране на  предвидено по ПУП мероприятие, но не повече от 10 (десет) години   на част от незастроен имот – частна общинска собственост, представляващ:

терен с площ от 2200 кв.м. и предназначение – временен открит паркинг, находящ се в район „Илинден“, ж.к. „Гевгелийски“,УПИ III от кв.175, с индентификатор 68134.1203.911 ПО КККР, АОС № 104/ 12.02.2018г.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 924.00 лв.  /без ДДС/.

Гаранция за участие – 300.00 лв., /триста лева/ под формата на парична сума, се внася по банков път в „Общинска банка” АД, клон „Люлин”, IBAN: ВG 19 SOMB 9130 33 19120601 BIC SOMBBGSF..

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 16.30ч. на 16.10.2020г. от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, вх.Б, служба АИО, фронтофис.

Цена на книжата – 60.00 лв. /с вкл. ДДС/.

Краен срок за подаване на офертите – до 17.00ч. на 16.10.2020г. включително в служба АИО на район „Илинден“.

Провеждане на конкурса на 19.10.2020г. от 14.00ч., стая  421, ет. 4 на район „Илинден”.

Информация на тел. 439 73 47; 439 73 46 - район „Илинден”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Публикувано на 21.08.2020 г. в 08:56 ч.

В изпълнение на Заповед № СОА20- РД09-2181/16.07.2020г. на кмета на Столична община и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС

СО - район „Илинден” обявява  конкурс

за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ:

реална част от имот 1.00 кв.м. за разполагане на терминално устройство - БАНКОМАТ в обособена част от помещение находящо се на първи етаж от сградата на районна администрация СО - район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. № 51А, вх.Б - фронтофис.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 95.00 лв.  /без ДДС/.

Гаранция за участие – 100.00 лв., /сто лева/ под формата на парична сума, се внася по банков път в „Общинска банка” АД, клон „Люлин”, IBAN: ВG 19 SOMB 9130 33 19120601 BIC SOMBBGSF.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 16.30ч. на 21.09.2020г. от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, вх.Б, служба „АИО”, фронтофис.

Цена на книжата – 60.00 лв. /с вкл. ДДС/.

Краен срок за подаване на офертите – до 17.00ч. на 21.09.2020г. включително в служба „АИО” на район „Илинден“.

Провеждане на конкурса на 23.09.2020г. от 14.00ч., стая  421, ет. 4 на район „Илинден”.

Информация на тел. 439 73 47; 439 73 46 - район „Илинден”.