Илинден
| Последно обновяване на

Актуални конкурси


Публикувано на 07.09.2018 г.

В изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-575/06.06.2018 г., т.5, на кмета на Столична община и на основание чл.31, ал.2, от НУРПТК на СОС

 

СО Район „Илинден”

продължава конкурс

 

за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1202.745.1.136, със застроена площ от 67.57 кв.м., по КККР, находящ се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица”,  бл. 145 Б, вх. Б, ет. 1, АОС № 102/ 30.10.2017 г.     , за срок  от 10 /десет/ години, с предназначение за търговска дейност.

 

Начална конкурсна месечна наемна цена: 277.00 лв. /без ДДС/.

 

Гаранция за участие – 300.00 лв, внесена по банков път в Общинска банка /ФЦ Люлин/ по банкова сметка:  BG19SOMB91303319120601;    BIC: SOMBBGSF в полза на СО Район „Илинден“ – срок за внасяне до  21.08.2018 г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 15,00 ч. на 21.08.2018 г. в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл.51А в служба АИО, фронтофис.

 

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00 ч. на 21.08.2018 г. включително в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, ул. „Билянини извори“ № 10, служба АИО.

 

Провеждане на конкурса на 22.08.2018 г. от 14,00 ч., стая  421, ет.4                        в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, ул. „Билянини извори“ № 10.

 

Цена на книжата – 50.00 лв /без ДДС/

 

Информация на тел. 02/439 73 47 - Район „Илинден”.